Bloeddrukwaarden: normale waarden, per leeftijd en tabel

Last Updated on 26 december 2023 by M.G. Sulman

Een verhoogde bloeddruk vergroot de kans op een hartinfarct, beroerte en hartfalen. Het loont daarom de moeite om regelmatig je bloeddruk te controleren. Aan de hand van de gemeten bloeddrukwaarden kan de arts beoordelen of je bloeddruk in orde is. Uit de waarden alleen kan hij echter geen uitspraak doen over de oorzaak van veranderde bloeddrukwaarden. Dit vereist vaak aanvullende diagnostische stappen. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op je bloeddruk. Hoge bloeddruk is komt veel voor: het kan erfelijk zijn of worden veroorzaakt door verschillende externe invloeden. Aangezien er in het begin geen of weinig klachten zijn, blijft de hoge bloeddruk vaak voor een lange tijd onopgemerkt en vormt het een groot gezondheidsrisico. De bloeddruktabellen – de algemene en naar leeftijd – helpen je om je persoonlijke bloeddrukwaarden in de gaten te houden en, indien nodig, kun je je bloeddruk proberen te verlagen door kleine veranderingen aan te brengen in je dieet en door lichaamsbeweging. Medicatie kan soms ook nodig zijn. Bespreek dit met je huisarts.

Bloeddrukwaarden en zelf je bloeddruk meten
Zelf meten van de bloeddruk / Bron: Bacho/Shutterstock.com

Bloeddrukwaarden in vogelvlucht

Enkele interessante feiten over bloeddrukwaarden:

 • Een normale bloeddrukwaarde bij volwassenen wordt meestal gedefinieerd als 120/80 mmHg.
 • De bloeddruk kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals lichaamspositie, lichamelijke activiteit, stress, leeftijd en zelfs het tijdstip van de dag.
 • Hypertensie, of hoge bloeddruk, is een veelvoorkomende aandoening die ongeveer 1 op de 3 volwassenen treft. Het kan na verloop van tijd leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals beroerte, hartaanval en nierziekte.
 • Hypotensie, of lage bloeddruk, kan ook problemen veroorzaken, zoals flauwvallen en duizeligheid. Het wordt meestal gedefinieerd als een systolische bloeddruk (het eerste getal) van minder dan 90 mmHg.
 • Bloeddruk kan worden gemeten met een bloeddrukmeter, die werkt door de druk van bloed in de slagaders te meten terwijl het hart pompt en tussen de hartslagen in.
 • Je bloeddruk kan veranderen afhankelijk van je leeftijd en leefstijl. Bijvoorbeeld, de bloeddruk neemt meestal toe naarmate je ouder wordt en kan worden verhoogd door factoren zoals overgewicht, roken, alcoholgebruik en een sedentaire (zittende) levensstijl.
 • Een bloeddruk van 140/90 mmHg wordt meestal beschouwd als hypertensie, hoewel sommige artsen deze grenswaarden kunnen aanpassen afhankelijk van de individuele patiënt.

Bloeddruk en bloeddrukwaarden

Bovendruk en onderdruk

De bloeddrukwaarden worden altijd in twee cijfers gegeven: de zogeheten bovendruk en onderdruk. De bovendruk (systolische bloeddruk) geeft de druk aan wanneer het hart zich samenknijpt en de onderdruk (diastolische bloeddruk) is de druk wanneer het hart zich ontspant. Het wordt weergegeven in de eenheid mmHg (millimeter kwik); dit geeft de mate van druk aan. 120/80 mmHg of lager is een ideale bloeddruk. Bloeddrukwaarden tot 129/84 mmHg worden als normaal beschouwd.

Bloeddrukverloop in de tijd op één plaats / Bron: Wikimedia Commons

Bloeddrukwaarden en polsdruk

De systolische bloeddruk is de hoogste waarde, de diastolische bloeddruk de lagere. Het hart werkt als een pomp en bij elke hartslag wordt bloed door de bloedvaten gepompt. De druk is hoger tijdens een hartslag. Dat is de systolische bloeddruk. Als het hart zich tussen twee slagen bevindt, is de bloeddrukwaarde lager en wordt dit de diastolische waarde genoemd. Men kan dus de diastolische bloeddruk begrijpen als de minimale belasting en de systolische bloeddruk als de constante maximale belasting van de bloedvaten. De polsdruk bij een bloeddrukmeting is het verschil tussen de boven- en onderdruk en geeft de elasticiteit van de bloedvaten aan. Bloeddrukmeters geven ook de hartslag weer, daarom worden in een bloeddrukwaardediagram meestal drie lijnen ingevoerd.

De polsdruk is de hier vermeld als pulse pressure
De polsdruk is de hier vermeld als pulse pressure / Bron: Wikimedia Commons

Controle van de bloeddruk

Als je zelden een arts bezoekt, zal je bloeddruk bijna nooit gecontroleerd worden, tenzij je dat zelf thuis doet. Als je een normale bloeddruk hebt, dat wil zeggen een systolische waarde van rond de 120 mmHg en een diastolische waarde van rond de 80 mmHg, dan is dit ook niet gevaarlijk. Te lage bloeddrukwaarden komen vooral voor bij jonge, slanke vrouwen. Ze merken vaak zelf dat hun bloeddruk te laag is. Het manifesteert zich als duizeligheid, vermoeidheid of flauwvallen. Behandeling is echter alleen nodig als de prestatie aanzienlijk afneemt of bijvoorbeeld de rijvaardigheid is aangetast. een langdurig hoge bloeddruk of hypertensie beschadigt de wanden van de slagaders en dit kan verschillende hart- en vaatziekten tot gevolg hebben.

Normaalwaarden en classificatie van hoge bloeddruk

Bloeddrukwaardentabel

De volgende classificatie is van toepassing op bloeddrukwaarden:

BloeddrukgradatieBovendrukOnderdruk
Normaal120-129 mmHg80-84 mmHg
Hoognormaal130-139 mmHg85-89 mmHg
Licht verhoogde bloeddruk140-159 mmHg90-99 mmHg
Matig verhoogde bloeddruk160-179 mmHg100-109 mmHg
Ernstig verhoogde bloeddruk>180 mmHg>110 mmHg
Hypertensieve crisis>200-220 mmHg>120-130 mmHg

Ideale bloeddrukwaarden

Een systolische waarde lager dan 120 mmHg en een diastolische bloeddruk lager dan 80 mmHg worden beschouwd als ideale bloeddruk (optimale bloeddruk).

Lage bloeddruk

Lage bloeddruk (waarden: >105 / >65 mmHg) wordt vaak aangetroffen bij jonge, slanke vrouwen. Lage bloeddrukwaarden zijn ook normaal tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap.

Hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk (waarden vanaf 140/90 mmHg) kan worden overgeërfd (familiaire hypertensie) of in d ehand wordne gewerkt door factoren al sroken, te zout eten, veel alcohol drinken, veel drop eten, bepaalde medicijngebruik (bijvoorbeeld pijnstillers of corticosteroïden), anticonceptiepilgebruik, diabetes, overgewicht en langdurige (chronische)stress.

Hypertensieve crisis

Een hypertensieve crisis is een ernstig verhoogde bloeddruk (meestal >200-220 mmHg systolisch en >120-130 mmHg diastolisch). Een hypertensieve crisis kan worden onderverdeeld in een hypertensieve noodgeval en hypertensieve urgentie.

Hypertensief noodgeval: door acute orgaanschade is een snelle en gecontroleerde bloeddrukverlaging noodzakelijk door middel van intraveneuze middelen.

Hypertensieve urgentie: de verhoogde bloeddruk moet in enkele uren worden verlaagd ter voorkoming van orgaanschade, vaak met orale medicatie.

Geïsoleerde systolische hypertensie

Men spreekt van een geïsoleerde systolische hypertensie bij een systolische bloeddruk > 160 mmHg en een diastolische bloeddruk < 90 mmHg. Dit komt vooral bij ouderen voor. Geïsoleerde systolische hypertensie is de meest voorkomende vorm van hoge bloeddruk bij mensen ouder dan 65 jaar. Het kan worden veroorzaakt door onderliggende aandoeningen zoals:

 • slagaderstijfheid (vaatwandstijfheid of arteriële stijfheid)
 • overactieve schildklier (hyperthyreoïdie)
 • diabetes
 • hartklepproblemen
 • overgewicht

Normale bloeddrukwaarden naar leeftijd (tabel)

De bovenstaande bloeddrukwaarden zijn van toepassing op volwassenen. Bij kinderen liggen de normaalwaarden ver onder die bij volwassenen, vooral bij kleine kinderen. Hoe ouder kinderen worden hoe dichter de bloeddrukwaarden bij die van volwassenen komen. De volgende tabel toont de bloeddrukwaarden opgedeeld naar leeftijd:

 • Pasgeborene: 60-90 / 20-60
 • Zuigeling: 87–105 / 53–66
 • Peuter: 95–105 / 53–66
 • Kleuter: 95–110 / 56–70
 • Kind van schoolgaande leeftijd: 97–112 / 57–71
 • Adolescent: 112–128 / 66–80
 • Volwassen man of vrouw: 120/80
 • 80-plussers: 150/90

Zoals de tabel laat zien, stijgt de bloeddruk met een paar punten met elk decennium tot aan hogere leeftijd. De reden hiervoor is dat naarmate de slagaders ouder worden, ze hun elasticiteit verliezen en stijvere slagaders zorgen ervoor dat de bloeddruk stijgt. Als gevolg hiervan worden iets hogere bloeddrukwaarden aanvaardbaar geacht voor mensen van met name 80 jaar en ouder, mits er geen andere risicofactoren of ziekten zijn. In overleg met de arts mag de systolische waarde dan maximaal 150 mmHg zijn.

shutterstock_312824303 (kurhan) arts bloeddruk meting patient klein
Arts meet de bloedruk bij een patiënt / Kurhan/Shutterstock.com

Welke bloeddruk is gevaarlijk?

Wanneer is je bloeddruk direct gevaarlijk? Een hypertensieve crisis is een ernstige verhoging van de bloeddruk die kan leiden tot een beroerte. Extreem hoge bovendruk van 180 mm Hg of hoger of een onderdruk van 120 mm Hg of hoger, kan de bloedvaten beschadigen. De bloedvaten raken ontstoken en kunnen vocht of bloed lekken. Als gevolg hiervan is het hart mogelijk niet in staat om het bloed effectief rond te pompen.

Op de langere termijn is hoge bloeddruk altijd gevaarlijk.  Er is sprake van een gevaarlijk hoge bloeddruk wanneer de bovendruk hoger dan 140 mmHg en de onderdruk hoger dan 90 mmHg is. Dit moet dan het geval zijn bij meerdere meetmomenten. Mensen met hoge bloeddruk merken daar in de regel niets van. Een niet-behandelde hypertensie levert echter op termijn ernstige schade op. Met name de hersenen, nieren en het hart raken beschadigd.

Bloeddruk 80-plussers

Het aantal mensen van 80 jaar en ouder neemt in rap tempo toe in Nederland als gevolg van de vergrijzing. De kans dat je op 80-jarige leeftijd hoge bloeddruk ontwikkelt is hoog: ten minste 70 procen van de 80-plussers krijgt hoge bloeddruk. Om die reden lopen steeds meer 80-plussers het risico op gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door te hoge bloeddrukwaaden.

De bloeddruk bij 80-plussers kan variëren, maar over het algemeen zijn er een aantal verschillen in vergelijking met volwassenen die jonger zijn. Met het voortschrijden der jaren worden de bloedvaten minder elastisch en neemt dientengevolge de bloeddruk geleidelijk toe. Dit verschilt overigens per individu.

In het algemeen wordt een bloeddruk van 120/80 mmHg als normaal beschouwd, ongeacht je leeftijd. De richtlijnen voor de behandeling van bloeddruk bij ouderen stellen dat bij vitale ouderen gestreefd moet worden naar een systolische bloeddruk van minder dan 150 mmHg. Als de medicatie goed verdragen wordt en er geen bijwerkingen optreden, kan overwogen worden om de systolische bloeddruk verder te verlagen tot onder 140 mmHg of tot 130 mmHg als de patiënt de behandeling goed verdraagt.1Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7334 Het is belangrijk om bij elke controle de bijwerkingen van de medicatie te monitoren.

Bij vitale ouderen moeten de medicatie aangepast worden als er bijwerkingen optreden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de dosering wordt verlaagd, dat er van medicatie wordt gewisseld of dat de medicatie wordt stopgezet.

Voor kwetsbare ouderen wordt gestreefd naar een systolische bloeddruk van minder dan 150 mmHg, maar dit moet voorzichtig worden aangepast. Het intensiveren van bloeddrukverlagende behandeling moet gestopt worden bij kwetsbare ouderen met een diastolische bloeddruk van minder dan 70 mmHg, ongeacht de hoogte van de systolische bloeddruk. Het is belangrijk om het optreden van eventuele bijwerkingen bij kwetsbare ouderen nauwlettend in de gaten te houden.2Federatie Medisch Specialisten. Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cardiovasculair_risicomanagement_cvrm/risicofactor_interventie_bij_cvrm/bloeddruk_bij_cvrm/kwetsbare_ouderen_met_hypertensie_bij_cvrm/bloeddrukstreefwaarde_bij_ouderen_bij_cvrm.html (ingezien op 19-6-2023)

Het meten van de bloeddruk

Jaarlijkse check

Als je geen last hebt van hoge bloeddruk, dan is het voldoende om eenmaal per jaar je bloeddruk te laten controleren door je huisarts. Als de bloeddrukwaarden echter aan de limiet liggen – met een bovenwaarde van bijvoorbeeld 140 mmHG en een onderwaarde van 90 mmHG – dan moet je je bloeddruk regelmatig (laten) meten.

Regelmatig je bloeddruk controleren bij verhoogde bloeddruk

Bij patiënten met hoge bloeddruk die goed onder controle zijn met medicatie, is het voldoende om de bloeddruk slechts om de paar dagen te meten. Op deze manier kun je controleren of je je nog in het normale bereik bevindt. Als de medicatie echter net wordt gestopt, moet je twee keer per dag meten, zodat je de waarden met je huisarts kunt bespreken. Er kan bijvoorbeeld aanvullende medicatie of een aanpassing volgen. Als je een paar keer per week of per dag je bloeddruk moet meten, is het zinvol zijn om zelf een bloeddrukmeter aan te schaffen.

Een andere mogelijkheid is de 24-uurs bloeddrukmeting. Met een dergelijke meting kan de bloeddruk gedurende een hele dag worden waargenomen. Patiënten moeten ervoor zorgen dat hun dag zo normaal mogelijk is en niet extra voorzichtig, anders worden foutieve lage waarden geregistreerd.

Op welke tijdstippen moet je je bloeddruk meten?

Indien je tijdens een diagnostische fase of bij het instellen van bijvoorbeeld bloedrukmedicatie je bloeddruk in de gaten moet houden, kun je de metingen het beste goed over de dag verdelen. Het is daarom aan te raden om ’s morgens en’ s avonds te meten, idealiter iedere dag weer op dezelfde tijd. De ochtendlezing is belangrijk omdat de bloeddruk hoger is, vooral na het slapen. Hartaanvallen en beroertes komen vaker voor in de ochtenduren. Meestal is ’s nachts geen meting nodig. Dan daalt de bloeddruk meestal tot een laag niveau.

Tabel met bloeddrukwaarden (dagboek)

Je kunt zelf je bloeddrukwaarden bijhouden middels een dagboekje met darain een tabel:

 • Begin met het invullen van de datum en tijd.
 • Zit op een hoge stoel met een rechte houding en je benen naast elkaar.
 • Neem minstens 5 minuten de tijd om rustig te zitten zonder te praten.
 • Meet vervolgens de bloeddruk.
 • Noteer de bovendruk en onderdruk.
 • Herhaal de bloeddrukmeting na 2 minuten.
 • Noteer opnieuw de bovendruk en onderdruk.
 • Maak aantekeningen als er iets bijzonders was, zoals hoofdpijn, duizeligheid, lichamelijke inspanning, een drukke dag, of juist een rustige dag.

Hieronder staat een voorbeeld van een eenvoudige tabel waarin Willem van 33 jaar zijn bloeddrukwaarden bijhoudt gedurende 20 metingen:

MetingDatumTijdBovendruk (mmHg)Onderdruk (mmHg)Was er iets bijzonders?
101-01-202408:0013080Geen
202-01-202412:0012878Normaal
304-01-202409:3013582Stressvolle dag
405-01-202407:4512075Normaal
506-01-202407:4511874Normaal
608-01-202408:3013182Normaal
709-01-202411:0012982Verkoudheid
810-01-202413:4513479Geen
911-01-202412:4513177Duizelig
1012-02-202409:3012881Sportactiviteit
1114-01-202407:3012880Geen
1217-01-202412:1512375Geen
1319-01-202414:1512581Geen
1420-01-202409:0012680Geen
1521-01-202409:0012080Geen
1622-01-202410:1511979Geen
1728-01-202408:0013485Veel stress en druk
1801-02-202407:4513585Hoofdpijn
1901-02-202408:0012081Drukke dag
2002-02-202410:3011878Geen

Bloeddrukwaarden verlagen door verandering van leefstijl

Veel Nederlanders hebben een hoge bloeddruk (hypertensie). Een te hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Als je een licht verhoogde bloeddruk hebt, is verandering van leefstijl vaak genoeg om de bloeddruk gunstig te beïnvloeden. Er zijn diverse maatregelen die je kunt nemen om je bloeddrukwaarden op natuurlijke wijze te verlagen.

Gezonde voeding

Eet veel fruit, groenten, volle granen, vis, noten en vetarme zuivelproducten en beperk de consumptie van verzadigd (dierlijk) vet. Hiermee houd je je bloeddrukwaarden binnen de perken.

Gezond eten bereiden
Gezond eten bereiden / Bron: gpointstudio/Shutterstock.com

Gewichtscontrole

Streef naar een gezond lichaamsgewicht. Als je te dik bent, kan een afname in het lichaamsgewicht de bloeddruk verlagen. Het kwijtraken van één kilo leidt tot een afname van de bovendruk en onderdruk met respectievelijk gemiddeld 1,6 en 1,3 mmHg

Laag zoutgebruik

Verminder je zoutgebruik. Een deel van de personen met hoge bloeddruk lijkt gevoelig voor zout. Voor iedereen geldt dat je niet meer dan 5 gram zout per dag moet gebruiken, dat is ongeveer de helft van wat men gemiddeld gebruikt.

Kalium

Kalium heeft een positieve invloed op de bloeddruk. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit en Unilever, wat is verschenen in het tijdschrift Archives of Internal Medicine.3Arch Intern Med. 2010;170(16):1501-1502 Kalium komt vooral voor in groente en fruit, aardappelen en vlees, maar ook in brood, noten, melk en melkproducten.

Calcium

Bij sommige mensen heeft calcium een positieve invloed. Hypertensiepatiënten die gevoelig zijn voor zout (ongeveer de helft van alle personen met een verhoogde bloeddruk), reageren goed op calcium.

Fysieke activiteit of lichaamsbeweging

Regelmatige lichamelijke activiteit verlaagt de bloeddruk en kan helpen het gewicht onder controle te houden. Ten minste een half uur fysieke activiteit per dag is een minimum. Gezonde activiteiten zijn zwemmen, lopen en fietsen.

Matig alcoholgebruik

Er is een duidelijk verband tussen alcoholgebruik en verhoogde bloeddrukwaarden. Daarom dien je spaarzaam om te gaan met alcohol als je hoge bloeddruk hebt. Maximum één consumptie per dag voor vrouwen en mannen. Maar drink bij voorkeur helemaal geen alcohol.

Stoppen met roken

Over de relatie tussen chronisch roken en het ontwikkelen van verhoogde bloeddruk bestaat nog veel discussie, zo schrijft Nationaal Kompas Volksgezondheid.4Nationaal Kompas Volksgezondheid. Wat zijn de mogelijke oorzaken van een verhoogde bloeddruk? Versie 4.9, 27 september 2012. Wel bestaat er meer overeenstemming over het acute effect, tijdens of vlak na het roken: de bloeddruk stijgt en de stijfheid van de bloedwand neemt toe. Roken wordt vooralsnog niet beschouwd als een risicofactor voor verhoogde bloeddruk. Laat dit echter geen aanmoediging zijn om stug door te roken. Roken is een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van atherosclerose en het vergroot daarmee de kans op hart- en vaatziektes sterk. Medicijnen tegen hoge bloeddruk werken bovendien minder goed bij rokers.

Leefregels om bloeddruk te verlagen
Leefregels om bloeddruk te verlagen / Bron: M.G. Sulman

Vegetarisch dieet

Vegetariërs hebben over het algemeen een lagere bloeddruk dan mensen die wel vlees eten, zo blijkt uit een onderzoek in JAMA Internal Medicine.5Harvard. Vegetarian diet linked to lower blood pressure. https://www.health.harvard.edu/heart-health/vegetarian-diet-linked-to-lower-blood-pressure- (ingezien op 2-8-2021) Vegetariërs vermijden vlees en eten voornamelijk plantaardig voedsel zoals groenten, fruit, granen en peulvruchten (bonen, peulvruchten en erwten). Volgens de onderzoekers kan het volgen van een vegetarisch dieet dan ook bijdragen aan het verlagen van bloeddrukwaarden. Je kan daarmee hoge bloeddruk behandelen zonder medicatie.

Reeds in 1931 verscheen over het verlagen van de bloeddruk middels een vegetarische leefwijze, een krantenberichtje:

Vegetarisch dieet en bloeddrukwaarden
Vegetarisch dieet en bloeddrukwaarden / Bron: De Telegraaf, Amsterdam, 05-04-1931, p. 9.

Plantaardig dieet

Nog beter dan een vegetarisch dieet, is een plantaardig dieet oftewel een ‘whole-foods-plant-based diet’, afgekort als WFPB. Zo’n dieet bestaat voornamelijk uit plantaardig voedsel (plant-based), waarbij de nadruk ligt op het gebruik van verse, volwaardige ingrediënten en zo min mogelijk bewerkte voeding (whole food) en toegevoegd zout, suiker en vet.

Er zijn verschillende mechanismen voorgesteld waardoor plantaardige voeding leidt tot een verlaging van de bloeddruk. Deze mechanismen zijn onder meer:

 • verbeterde vaatverwijding
 • hoger gehalte aan antioxidanten en ontstekingsremmende effecten
 • verbeterde insulinegevoeligheid
 • verminderde bloedviscositeit
 • veranderde baroreceptoren (het regelsysteem van het lichaam dat zorgt voor een stabiele bloeddruk in het lichaam)
 • modificaties in zowel het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS), wat in belangrijke mate de bloeddrukregulatie bepaald, als wel het sympathische zenuwstelsel, en modificatie van de darmmicrobiota6Alexander, S., Ostfeld, R. J., Allen, K., & Williams, K. A. (2017). A plant-based diet and hypertension. Journal of geriatric cardiology : JGC14(5), 327–330. https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2017.05.014

Het consumeren van een dieet dat voornamelijk of uitsluitend plantaardig is, draagt in belangrijke mate bij aan de preventie en behandeling van hypertensie.

Plantaardig dieet ter verlaging van je bloeddrukwaarden / Bron: Freepik

Bloeddruk verlagen met voeding

We hebben een lijst samengesteld met 10 voedingsmiddelen die bijdragen aan gezonde bloeddrukwaarden:

Volkoren granen

Volkoren graanproducten zijn gemaakt van de hele graankorrel. In volkoren granen, zoals zilvervliesrijst, volkoren brood en volkoren pasta, zitten belangrijke voedingsstoffen zoals koolhydraten, ijzer, B-vitamines en vezels. Het eten van vezels is erg bevorderlijk voor het verlagen van je bloeddruk.

Groene bladgroenten

Groene bladgroenten zoals andijvie, boerenkool, brave hendrik, groenlof, krulandijvie, lamsoren, paksoi, palmkool, postelein, raapstelen, snijbiet, spinazie, waterkers en zuring, bevatten veel kalium, magnesium en calcium. Deze mineralen spelen een belangrijke rol bij het regelen van de bloeddruk.

Blauwe bessen

Blauwe bessen zijn rijk aan antioxidanten, met name anthocyanen die blauwe bessen hun kleur geven en gunstige effecten lijken te hebben op je hart en vaatstelsel. Dagelijks een handje bessen kan helpt om de bloeddruk te verlagen.

Vette vis

Vette vis, zoals zalm, tonijn en makreel, bevatten omega-3 vetzuren. Omega-3 vetzuren stabiliseren het hartritme en verlagen de bloeddruk. .

Noten en zaden

Noten en zaden, zoals amandelen, walnoten, pecannoten, cashewnoten, paranoten, lijnzaad en chiazaad, bevatten veel magnesium. Dit mineraal is zeer belangrijk om de bloedsuikerspiegels te reguleren waardoor de bloeddruk zal dalen.

Peulvruchten

Peulvruchten, zoals bruine, witte en zwarte bonen, kapucijners, kievitsbonen (borlotti), linzen en kikkererwten, zijn rijk aan vezels, eiwitten en magnesium, wat kan bijdragen aan een goede bloeddruk.

Avocado

Avocado’s bevatten relatief veel kalium, wat een gunstig effect heeft op de bloeddruk. Avocado kan de kalium- en natriumniveaus in je lichaam evenwicht brengen, en de bloeddruk omlaag brengen naar veilige waarden.

Avocado is gezond en goed voor je bloeddrukwaarden / Bron: Freepik

Tomaten

Tomaten zijn rijk aan lycopeen, een krachtig antioxidant dat bloeddrukverlagend werkt. Daarnaast zit in tomaat ook vitamine C en vitamine A die de bloeddruk ook verlagen.

Yoghurt en kefir

Yoghurt en kefir bevatten probiotica. Dit zijn levende bacteriën die een positief effect op je gezondheid hebben wanneer je ze in voldoende hoeveelheden binnenkrijgt. Het heeft onder meer een positief effect op de bloeddruk.

Granaatappels

Granaatappels zijn rijk aan polyfenolen (krachtige antioxidanten). Deze krachtpatsers zijn goed voor je bloeddruk en verminderen de kans op hart- en vaatziekten.

Webinar gezonde leefstijl

Ga jij ook voor optimale gezondheid? In deze webinar wordt uitgelegd hoe jij gezond ouder kan worden.

Lagere bloeddruk met geneeskrachtige planten

Natuurlijke bloeddrukverlagers

Er zijn verschillende huismiddeltjes voor hoge bloeddruk die naast de conventionele medische behandeling kunnen worden gebruikt. Veel planten hebben een bloeddrukverlagend effect. Hierbij gaat het om geneeskrachtige kruiden, evenals sommige voedingsmiddelen en specerijen, zoals:

 • knoflook
 • daslook of wilde knoflook
 • groene thee
 • sojabonen
 • rode biet
 • meidoorn
 • maretak
 • olijfbladeren
 • hibiscus
 • rauwolfia (slangenhout)
 • valeriaan
 • melisse (citroenmelisse)
 • lavendel
 • berkenbladeren
Botanische illustratie van de citroenmelisse
Botanische illustratie van de citroenmelisse / Bron: Wikimedia Commons

Thee ter verlaging van de bloeddruk

Een voorbeeld van een theemengsel dat kan worden gebruikt om hoge bloeddruk op natuurlijke wijze te verlagen is deze. Meng 25 gram van elk van de volgende geneeskrachtige planten: maretak, meidoornbladeren en -bloesems, berkenbladeren en citroenmelissebladeren. Laat het vijf tot tien minuten trekken. Drink elke ochtend en avond een kopje van deze geneeskrachtige thee!

Video over hibiscusthee ter verlaging van je bloeddruk

Hibiscusthee is op veel gebieden gezond. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze thee ervoor kan zorgen dat je bloeddruk wordt verlaagd:

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over je bloeddrukwaarden, of tips geven over het verlagen van je bloeddruk. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.