ChristenUnie capituleert voor tijdgeest

Last Updated on 3 februari 2024 by M.G. Sulman

“Hoe zult gij staande blijven indien de stormen des tijdsgeest u overvallen,” zo luidde de hartenkreet van een briefschrijver in De Gooi- en Eemlander van 6 oktober 1906.1Ingezonden. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Copie van ingezonden stukken wordt niet teruggezonden.). “De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad”. Hilversum, 06-10-1906, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 22-10-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011165637:mpeg21:p013 Ik moest aan deze zinsnede denken toen Ankie van Tatenhove, partijvoorzitter van de ChristenUnie, tegenover het Reformatorisch Dagblad kenbaar maakte dat haar partij de visie op huwelijk en homorelaties verbreedt. Tevens bevestigde ze dat dat CU het eerder gemaakte onderscheid tussen geaardheid en praktiseren loslaat.2RD. ChristenUnie verbreedt visie op huwelijk en homorelaties. https://www.rd.nl/artikel/995439-christenunie-verbreedt-visie-op-huwelijk-en-homorelaties (ingezien op 22-10-2022) De ChristenUnie capituleert daarmee voor de tijdgeest. Zij sluit zich aan in een lange rij van ‘christelijke’ organisaties die zich langzaamaan hebben laten meevoeren door de heersende denkwijze met betrekking tot dit thema.

Regenboogvlag / Bron: Freepik

Sluipend assimilatieproces

In een opiniërend stuk schetste het RD op 4 oktober 2016 de ontwikkelingsgang van orthodox-protestantse organisaties aan de hand van wat er bij de Evangelische Omroep (EO) gebeurde: “De ontwikkelingsgang van de EO laat zien hoe organisaties die zich aanvankelijk sterk verzetten tegen de tijdgeest, na verloop van tijd in belangrijke mate bijdraaien. Zeker als er een nieuwe generatie aan het roer komt te staan. Er is hier veelal sprake van een sluipend assimilatieproces.”3RD. EO verloochent identiteit. https://www.rd.nl/artikel/679844-eo-verloochent-identiteit (ingezien op 22-10-2022)

Stap voor stap verbleekt de eens kleurrijke en tegendraadse organisatie. Het doet denken aan het gekookte-kikkersyndroom. Als je een kikker in een pan kokend water gooit, springt deze er direct weer uit. Maar zet je een pan met koud water en de kikker op het vuur, dan blijft hij zitten en sterft de kikker uiteindelijk.

ChristenUnie

De ChristenUnie (CU) is een Nederlandse politieke partij met een christelijk-sociale signatuur. In het jaar 2000 is de CU opgericht na de politieke fusie tussen het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Reformatorische Politieke Federatie (RPF). Ooit antithetisch begonnen, zijn ze door de jaren heen flink bijgedraaid. De ChristenUnie kreeg een progressieve vleugel en die lijkt de meer behoudende, orthodoxe vleugel steeds meer te overschaduwen.

Er is een schakel omgezet

De partijvoorzitter van de ChristenUnie maakt duidelijk dat er een belangrijke schakel om is bij haar partij wat betreft huwelijk en seksualiteit. In het vraaggesprek met de krant bevestigt zij dat het partijbestuur afstand neemt van het kernprogramma, waarin staat dat seksualiteit enkel plaats kan vinden binnen het huwelijk tussen een man en een vrouw: “We zien dat mensen met een monogame homoseksuele relatie op een waardige wijze God kunnen dienen en de partij kunnen vertegenwoordigen. Het is niet aan ons om daar een oordeel over te vellen. We staan op dezelfde basis.”4Cvandaag. Visie ChristenUnie over huwelijk en homorelaties verschuift. https://cvandaag.nl/93125-visie-christenunie-over-huwelijk-en-homorelaties-verschuift (ingezien op 22-10-2022)

Als bepaalde christenen gaan schuiven over een gevoelig thema en de wissel om willen zetten, bijvoorbeeld aangaande homoseksualiteit en homorelaties, dan wordt vaak geoordeeld dat we er niet over mogen oordelen.

Zonde veroordelen

Niet oordelen is toestaan. Er is geen neutraliteit te dezen. Niet oordelen is bovendien on-Bijbels. Hoewel alleen God de harten van de mensen kent en beoordeelt, kunnen en moeten christenen de daden beoordelen volgens de wet van God. Of seksuele activiteiten en relaties tussen mensen van gelijk geslacht zijn strijdig met Gods Woord en dus zondig of ze zijn dat niet: een tussenweg is er niet. De Bijbel toont duidelijk dat homoseksuele activiteit zondig is (Genesis 19:1-13; Leviticus 18:22; Romeinen 1:26-27; 1 Korintiërs 6:9). Het gaat hier niet over een verschil van opvatting tussen christenen over bijvoorbeeld kinderdoop en volwassendoop. De doop is een secundair geloofspunt, waarover onder Bijbelgetrouwe christenen verschil van mening kan bestaan.

God haat de zonde

De Bijbel maakt duidelijk dat God de zonde haat. Als iets zonde is, dan zul je kleur moeten bekennen door te weigeren eraan deel te nemen en door het te veroordelen. Het is bovendien allesbehalve liefdevol wanneer je een ander in zijn zonde laat zitten. Het leven in voortdurende seksuele zonde is één van de weinige redenen die Paulus gaf voor het excommuniceren van een kerklid of om zich van hem of haar te distantiëren (1 Kor. 5:1-5, 11-13). Als christenen bevolen worden zich af te zonderen van een gelovige die betrokken is bij dergelijke zonde, kan dit niet als een onderwerp beschouwd worden waarbij je ‘op dezelfde basis staat’. De handhaving van deze (seksuele) normen is noodzakelijk voor de zuiverheid en de gezondheid van de kerk in het algemeen (1 Kor. 5:6). Maar ook van een politieke partij als die zich afficheert als ‘christelijk’. Een dergelijke partij mag en moet eisen stellen aan het gedrag en levenspraktijk van haar politici.

In 1 Kor. 6:10 zegt Paulus: “Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.”

Sluipenderwijs assimileren

De Bijbel toont dat er een tijd zal komen waarin christenen misleid zullen worden door valse profeten en valse leringen. Dit gebeurt (vooral) van binnenuit. Dit kan zijn omdat zij met de tijdgeest meegaan en gevoelige zaken – die tegen de heersende opvattingen ingaan en veel weerstand oproepen onder niet-christenen – niet meer kunnen of willen beoordelen. Sluipenderwijs assimileren en opgaan in je omgeving. Dat is wat je overal om je heen ziet gebeuren. Al vele tientallen jaren. De druk om wereldgelijkvormig te worden is groot. Het is geen sinecure om staande te blijven tegen de tijdgeest en de sterke assimilatiedruk die daarvan uitgaat.

“De wereld staat niet stil. Kerkgemeenschappen staan niet stil. Het christendom staat niet stil. Als christen moet je je verhouden tot de tijd waarin je leeft en de omgeving waar je bent.”

—CU-partijvoorzitter Ankie van Tatenhove

“Verhouden tot is niet meegaan met.” (…)

—Anonieme reactie op Twitter

Sterke assimilatiedruk

Het RD schreef hierover: “Religieuze minderheden staan in de moderne maatschappij bloot aan een sterke assimilatiedruk. Tegenover de dominante cultuur die zich op allerlei manier opdringt (niet het minst via de moderne media), moeten zij voortdurend hun geloofs­overtuiging en levensstijl verdedigen. Wat in de huidige maatschappij gewoon geworden is, daar nemen de eigen mensen gemakkelijk ook het een en ander van over. Bijna iedereen doet het tegenwoordig immers zo! Dat noemt men wel de normatieve kracht van de feitelijkheid.”5RD. EO verloochent identiteit. https://www.rd.nl/artikel/679844-eo-verloochent-identiteit (ingezien op 22-10-2022) Ja, zo gaat dat kennelijk. Het weerstaan van de tijdsgeest is een bovenmenselijke opgave.

Kwestie-Lont

De wissel is niet van de ene op de andere dag omgezet bij de ChristenUnie. Het proces van wereldgelijkvormigheid gaat sluipenderwijs. Op 26 mei 2008 kopte het RD: “ChristenUnie onder invloed van tijdgeest”.6RD. ChristenUnie onder invloed van tijdgeest. https://www.rd.nl/artikel/229799-christenunie-onder-invloed-van-tijdgeest (ingezien op 22-10-2022) ChristenUniedeelraadslid Yvette Lont dreigde destijds uit haar partij te stappen als het congres later dat jaar zou besluiten de deur open te zetten voor praktiserende homoseksuele vertegenwoordigers. De commissie-Cnossen had zich over deze kwestie gebogen en had er een rapport over uitgebracht. Daaruit bleek dat de CU kandidaat-politici die een homoseksuele relatie onderhouden, niet bij voorbaat wil uitsluiten. Een gedeelte van de ChristenUnieleden gaf toen reeds aan dat ‘homoseksuele relaties in liefde en trouw’ wat hun betreft geoorloofd zijn.

Heilige huisjes van de heersende cultuur

De druk om te assimileren is, zoals gezegd, groot. Zeker ten aanzien van LGBTQIA+-kwesties. Je wordt als onverdraagzaam, haatdragend en homofoob neergezet als je vasthoudt aan wat de Bijbel zegt over (homo)seksualiteit. Er wordt met dedain over je gesproken en je wordt neergezet als ‘zotte Lotte’. Zo is bijvoorbeeld Yvette Lont in 2010 benoemd tot meest wereldvreemd persoon van dat jaar. Die titel kreeg ze van de website ‘Goedgelovig.nl’. De prijs, ‘De Gouden Bikini 2010’, gaat naar de persoon, kerk of christelijke organisatie die zich op de meest wereldvreemde manier heeft onderscheiden.  Bezoekers verkozen Lont met 68 procent van de stemmen boven de Rooms-Katholieke kerk vanwege haar opvattingen over homoseksualiteit.7Winq. Yvette Lont meest wereldvreemd. https://winq.nl/articles/19328/yvette-lont-meest-wereldvreemd/ (ingezien op 22-10-2022)

Dit is slecht één voorbeeld waarbij druk op (Bijbelgetrouwe) christenen wordt uitgeoefend om de Bijbelse veren van je af te schudden en je aan te passen. Dergelijke negatieve publieke aandacht schrikt heel veel christenen af. Er gaat namelijk het signaal vanuit dat als je openlijk een Bijbelse standpunt inneemt die in strijd is met één van de heilige huisjes van de heersende cultuur, je een flinke lading hoon en spot kunt verwachten. Wie zit daar op te wachten?

Regenboogvlag hijsen

De laatste jaren zie je ook steeds vaker dat mensen van de ChristenUnie de regenboogvlag hijsen, bijvoorbeeld op Coming Out Day. Op 11 oktober 2021 werd in Nunspeet de vlag gehesen door wethouder Pieter Teeninga van de ChristenUnie. Hij vindt een ‘historisch moment’ iets te zwaar aangezet: “Ik vind dat iedereen mag mee doen in de samenleving. Dat geldt ook voor visueel beperkten, dat geldt ook voor LHBTI’ers. En in die zin begrijp ik best dat het ook een stap vooruit is, want tot nu toe gebeurde dat hier niet. Maar dit is een stapje in een totaaltraject. Ik zal niet zeggen dat het een marathon is, maar het is wel een lange weg om te gaan. En dat geldt voor iedereen die met beperkingen in de samenleving aanwezig is in de samenleving.”8Omroep Gelderland. De regenboogvlag wappert nu ook in Nunspeet. https://www.gld.nl/nieuws/7402816/de-regenboogvlag-wappert-nu-ook-in-nunspeet (ingezien op 22-10-2022)

De regenboogvlag is ideologisch geladen

‘Door en door ideologisch’

De regenboogvlag, ongeacht of je het neutraliseert door er de draai aan te geven dat ‘iedereen mag meedoen’,  is het symbool van de LGBTQIA+-beweging.9Zie voor een uitgebreide geestelijke duiding van deze vlag: Jonathan Cahn. The Return of the Gods. FrontLine, 2022. (Met name pp. 197-202) Een lid van deze gemeenschap verwoordt het als volgt: “Deze beweging formuleert eisen waarmee men het eens of oneens kan zijn. Ze is derhalve niet ‘neutraal’. Integendeel, ze is door en door ideologisch.”10VRT. De regenboogpin is niet neutraal, maar herbergt een ideologische visie. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/04/de-regenboogpin-is-niet-neutraal/ (ingezien op 22-10-2022) Met de regenboogvlag steun je (al dan niet bedoeld) een progressieve antichristelijke agenda.

‘Een uiting van identiteit’

Vanuit de LGBTQIA+-gemeenschap wordt echter ook gesteld dat ‘een regenboogvlag geen uiting is van ideologie maar juist van identiteit’.11Gaykrant. Schokkende zaak: Pride-vlag onder bedreiging uit raam gegooid. https://www.gaykrant.nl/2020/08/02/schokkende-zaak-pride-vlag-onder-bedreiging-uit-raam-gegooid/ (ingezien op 22-10-2022) Maar ook deze zienswijze is problematisch. De ontwikkeling van homoseksualiteit-als-identiteit staat namelijk haaks op de christelijke mensvisie en verschilt wezenlijk van hoe seksualiteit en geslacht in de christelijke geloofsleer traditioneel zijn opgevat. Vanuit christelijk perspectief kan niet over de identiteit van de mens gesproken worden, los van God.12Bijbels Beraad. ‘Ben’ je homo? – Seksualiteit, identiteit en de Bijbel. https://www.bijbelsberaadmv.nl/2020/12/19/ben-je-homo-seksualiteit-identiteit-en-de-bijbel/ (ingezien op 22-10-2022)

De echte regenboog is een teken van Gods trouw

Bovendien geeft de Bijbel een geheel andere betekenis aan de regenboog. De 7 kleuren van de echte regenboog zijn rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet. In Genesis 9 komen we de regenboog tegen. Het is een teken van Gods trouw.

Een leeg grasveld met een regenboog in de verte onder een blauwe bewolkte hemel / Bron: Freepik

Tot slot

De verschuiving bij de ChristenUnie wat betreft het thema huwelijk en homorelaties is al zeker meer dan 15 jaar gaande.13Dit artikel is geschreven op 22 oktober 2022. Deze capitulatie voor de tijdgeest komt niet uit de lucht vallen. Het is als een rottingsproces die, afhankelijk van verschillende factoren, sneller of minder snel kan verlopen. Dat rottingsproces begint in de harten van de mensen en de kerken waar zij deel van uitmaken. Twee voorbeelden zijn het omarmen van theïstische evolutie en de vrouw in het ambt.

Theïstisch evolutiedenken is een knieval voor de naturalistische wetenschapsbeoefening en is al jaren aan een opmars bezig binnen veel kerken. Het is een breuk met het orthodoxe christendom en een overgang naar het vrijzinnige christendom. Door theïstische evolutie te aanvaarden, schakel je het Schriftgezag uit. Je laat menselijke inzichten heersen over de Bijbel.

De Bijbel biedt geen enkele ruimte om vrouwen toe te laten tot het ambt van predikant, ouderling of diaken. Onder invloed van het feminisme vinden steeds minder mannen en vrouwen het vanzelfsprekend dat deze ambten alleen door mannen vervuld worden. Er zijn steeds meer kerken die alle ambten openstellen voor vrouwen. In 2020 stelde bijvoorbeeld de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) definitief alle ambten open voor vrouwen.14Friesch Dagblad. Synode GKv bevestigt unaniem vrouw in ambt en verwerpt revisie. https://frieschdagblad.nl/geloven/Synode-GKv-bevestigt-unaniem-vrouw-in-ambt-en-verwerpt-revisie-26806542.html (ingezien op 23-10-2022) De Amerikaanse predikant John MacArthur zegt hierover:

“Perhaps women pastors and women preachers are the most obvious evidence of churches rebelling against the Bible. I can’t think of anything that’s as far-reaching and transcends all denominations as the woman’s rebellion against the word of God with regard to women preachers. Women who pastor, women who preach in a church are a disgrace, and they openly reflect opposition to the clear command of the word of God. This is flagrant disobedience. It has been acceptable in our culture, and now acceptable even in the evangelical world.”15Church Watch Central. John MacArthur asks the question: ‘Does the bible allow women to preach?’ (Updated to include transcript). https://churchwatchcentral.com/2019/11/06/john-macarthur-asks-the-question-does-the-bible-allow-women-to-preach/ (ingezien op 23-10-2022).16Bekijk de preek op YouTube: John MacArthur | Response to Beth Moore and Women Pastors. https://www.youtube.com/watch?v=_m9HXjW6V-w

Indien je rebelleert ten opzichte van God en wat Hij in Zijn Woord heeft geschreven door (a) vrouwen in het ambt toe te laten onder invloed van het feministische gedachtegoed en (b) door de bril van een ‘heidense’ natuurfilosofie (de evolutietheorie, in de zin van ‘universele gemeenschappelijke afstamming’) naar Genesis te kijken en vervolgens je uitleg van de Bijbel hierop gaat aanpassen, dan zal je vroeg of laat ook door de knieën gaan voor de LGBTQIA+-ideologie. Je hoeft geen profeet te zijn om dat domino-effect (of hink-stap-sprong-effect) te zien.

Deze drie Buitenbijbelse filosofiën blijven nooit separaat, maar komen vaak na elkaar of met elkaar. We zien dit bijvoorbeeld terug is het lesboek ”God and the Big Bang” (2016) van Kate Christopher. Studenten krijgen stap voor stap het inzicht aangereikt dat Genesis zich bezighoudt met religieuze en theologische thema’s, zonder dat het Bijbelboek als een historische beschrijving van het ontstaan van de wereld wordt gezien. Naast het theïstisch evolutionisme, breekt de auteur een lans voor homoseksuele relaties en vrouwelijke ambtsdragers.17Bart van den Dikkenberg / RD. Wat is theïstische evolutie meer dan atheïstische evolutie plus God? 3 februari 2023. https://www.rd.nl/artikel/1051537-wat-is-theistische-evolutie-meer-dan-atheistische-evolutie-plus-god

Feminisme, naturalisme (verpakt als ‘wetenschap’) en LGBTQIA+-ideologie / Bron: M.G. Sulman & Freepik

‘Hoe zult gij staande blijven indien de stormen des tijdsgeest u overvallen?’ Wel, je kunt niet met één been in de wereld staan en tegelijkertijd God dienen. De Bijbel houdt ons voor: “Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief.”181 Johannes 2:15a Dit vraagt om een groot onderscheidingsvermogen en daarvoor is kennis van Gods Woord nodig en vernieuwing van de geest. Maar bovenal vraagt dat om de erkenning dat de Bijbel gezag heeft. Geestelijk gezag. De Bijbel heeft het hoogste gezag op het gebied van leer en leven. Of zoals John Piper het uitdrukt: “Either we trust God by affirming all his revealed wisdom, or we play God by deciding what he got wrong.”19John Piper. Twitter, 16-12-2015, https://twitter.com/johnpiper/status/680810887398211584

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.

Met betrekking tot dit onderwerp, is het volgende interview zeer kijkwaardig: