Door zijn eigen vader ter dood gefolterd: een kindermishandelingszaak uit 1900

Last Updated on 7 april 2023 by M.G. Sulman

Kindermishandeling is van alle tijden en het komt in alle kringen voor. In de Limburger koerier van donderdag 17 mei 1900 staat het verhaal opgetekend uit Oostenrijk-Hongarije van een jongen die door zijn eigen vader ter dood gefolterd is.1 Door zijn eigen vader ter dood gefolterd.. “Limburger koerier”. Heerlen, 17-05-1900. Geraadpleegd op Delpher op 09-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001132144:mpeg21:p00003 Het krantenbericht over deze kindermishandelingszaak is in zijn geheel overgenomen, maar de tussenkopjes zijn er door ons ingevoegd. De voetnoten zijn ook door ons toegevoegd. 

Limburger koerier van donderdag 17 mei 1900
Limburger koerier van donderdag 17 mei 1900 / Bron: Door zijn eigen vader ter dood gefolterd.. “Limburger koerier”. Heerlen, 17-05-1900. Geraadpleegd op Delpher op 09-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001132144:mpeg21:p00003

Door zijn eigen vader ter dood gefolterd

Lijk in stukken gesneden en verbrand

Zooals wij Zaterdag reeds kort berichtten, werd in Weenen de courantenrondbrenger, tevens knecht bij eenen mechanicus, Ott, gevangen genomen, omdat hij zijn eigen zoontje door mishandelingen had gedood en daarna het lijk in stukken gehakt en verbrand had. Wij lezen over deze afschuwelijke daad nog bet volgende. De courant expediteur Johann Menzl deed bij de politie te Weenen aangifte, dat da vijfjarige Joseph, zoontje van Joseph Olt, sedert eenige dagen verdwenen was; het vermissen van dit kind was raadselachtig en onverklaarbaar. Ott en zijn vrouw Caroline werden in verhoor genomen en de mechanicus verklaarde eerst, hij had het kind ineen kinderhospitaal gebracht. Daarna, scherp in verhoor genomen, bekende hij, dat de knaap den 3en dezer aan diphtheritus2Kwaadaardige vorm van slijmvliesontsteking, inz. in keelholte en strottenhoofd ; vooral bij kinderen voorkomend. Difterie, vroeger ook bekend als kroep, is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie (Corynebacterium diphtheriae), die via hoesten van mens op mens wordt overgebracht. Difterie was, voordat vaccineren algemeen gebruikelijk werd, een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij kinderen. Bron: Wikipedia. Difterie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Difterie (ingezien op 10-7-2022) gestorven was, zonder dat hij vooraf een dokter ter behandeling van het kind geraadpleegd had. Ott bekende voorts, het lijk van den knaap in stukken gesneden en in het keukenfornuis verbrand te hebben.

Vrouw Ott zegt van niets te hebben geweten

Vrouw Ott beweerde dat zij daarvan geen kennis had gehad en haar man haar slechts had verteld, den knaap in een hospitaal te hebben gebracht. Ott is 30 jaren oud, zijn vrouw Caroline 25 jaren. Zij hadden vier kinderen waarvan het oudste, Leopoldine, thans zeven jaren. Magdalena vier jaren telt en Joseph den leeftijd van vijf jaren bereikt had.

De buren kregen argwaan

De vijfjarige Joseph werd gruwelijk mishandeld. De buren hooiden berhaaldelijk het snikken en weenen van den knaap, meermalen ook was hjj verwond. Wanneer de buren den menseden naar de oorzaken dier verwondingen vroegen, dan waren deze er spoedig bij met de verklaring: de knaap was gevallen. Het oudste meisje ging ter school; de kleine Joseph had men sedert vier weken niet meer gezien. Gehoord had men hem wel, het arme stakkerdje, – weenen en jammeren. Hij was plotseling ziek geworden, zeiden de ouders. Vlekken, krabben over het geheele lichaam, diphtheritis in den neus, gaven de ouders als de ziekte op. In den nacht van den 2den en den 3en dezer maand heete het plotseling: de kleine was gestorven. Men had hem iederen dag hooren kermen, ook in genoemden nacht, sedert dien was alles rustig. Geen lijkschouwing vond plaats, geen doodkist kwam er, ook geen begrafenis vond plaats. Toen men de ouders er naar vroeg, heete het, hun kind was in het hospitaal gestorven. Toen begon men argwaan te koesteren, tot ten slotte bovengenoemde aangifte werd gedaan.

De jongen had zich nog verweerd

Leopoldine Ott verklaarde, dat zij in den bewusten nacht van 2 op 3 dezer te bed liggende had gezien, dat de vader Joseph had verminkt en daarna op de canapé had geworpen. De knaap had gekermd en zich met handen en voeten verweerd, De vader had hem daarna een deken over het hoofd geworpen, en daarop was het rustig geworden. Na het vaststellen dezer feiten, leidt het geen twijfel meer, of het ongelukkige kind is op deze ontzettende wijze door zijn eigen vader uit de wereld geholpen.

Met een ijzeren staaf geslagen met de dood tot gevolg

Een staaltje van de wijze waarop de onmenschen hun zoontje martelden. Het kind had een abces. De moeder haalde de waschtobbe naar beneden, de knaap werd er in gelegd, en met een pennemes3Klein, scherp mesje, eertijds dienende om pennen te versnijden; klein mesje in een zakknipmes. Bron: Ensie. Wat is de betekenis van Pennemes? https://www.ensie.nl/betekenis/pennemes (ingezien op 10-7-2022). werd daarop het gezwel stuk gesneden. Daarna werd het kind op de canapé geworpen. Dit gebeurde des middags. Des avonds was de vader boos, omdat de jongen de canapé had bevuild. Hij had daarop een ijzeren stang genomen en den knaap daarmee geslagen net zoo lang, tot slechts eenige stuiptrekkingen van handen en voeten deden vermoeden, dat het leven nog niet gevloden was. Eenigen tijd daarna had het ventje zich niet meer verroerd.

Lijk is volgens justitie naar buiten vervoerd

Bij analyse van de in den haard gevondene aschresten werden geen overblijfselen van menselijke beenderen gevonden. Men is ten slotte tot de meening geraakt, dat het lijk naar buiten is vervoerd. Bij nasporingen, door de justitie in het werk gesteld, zijn geen bloedsporen ontdekt geworden. Vrouw Ott blijft volhouden, van de misdaad van haren man niets te hebben afgeweten.

Huwelijk en gezinssamenstelling

De Provinciale Drentsche en Asser courant d.d. 17 mei 1900 vermeldt nog het volgende over het gezin4ALLERLEI.. “Provinciale Drentsche en Asser courant”. Assen, 17-05-1900. Geraadpleegd op Delpher op 10-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000104600:mpeg21:p003:

Joseph en Caroline Ott hebben verscheidene jaren lang in een ongeoorloofden echt geleefd en hunne verhouding werd door de wederzijdsche ouders ten zeerste gelaakt. Eerst in Februari van dit jaar huwden zij. Vier kinderen waren uit deze verhouding voortgesproten, waarvan het oudste, Leopoldine, thans zeven jaren, Magdalena vier jaren telt en Joseph den leeftijd van vijf jaren bereikt had. Binnenkort staat een vermeerdering der familie te wachten.

De Sumatra-courant van 7 juli 1900 komt nog met de volgende informatie5VERSCHEIDENHEDEN.. “Sumatra-courant : nieuws- en advertentieblad”. Padang, 07-07-1900, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 10-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011189778:mpeg21:p006:

Toen de vijfjarige Joseph na het huwelijk zijner ouders uit Bohemen naar Weenen kwam, werd dit kind
gruwelijk mishandeld.

Sumatra-courant: nieuws- en advertentieblad van 7 juli 1900 / Bron: “Sumatra-courant : nieuws- en advertentieblad”. Padang, 07-07-1900, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 10-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011189778:mpeg21:p006

N.B.: In de Sumatra-courant wordt gesproken van ‘onecht kind’. Met deze term werd een buitenechtelijk kind bedoeld. Daarmee wordt een kind van een vader en moeder bedoeld dat niet tijdens een wettig huwelijk of binnen een bepaalde periode na de ontbinding daarvan is geboren.6Wikipedia. Buitenechtelijk kind. https://nl.wikipedia.org/wiki/Buitenechtelijk_kind (ingezien op 10-7-2022)

Aanvullende informatie

De Provinciale Drentsche en Asser courant gaf op 19 mei 1900 nog aanvullende informatie over de zaak7ALLERLEI.. “Provinciale Drentsche en Asser courant”. Assen, 19-05-1900. Geraadpleegd op Delpher op 10-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000104602:mpeg21:p003:

Toch wel overblijfselen van beenderen in het as

Het verbrande kind. Over de afschuwelijke misdaad, waarover wij gisteren uitvoeriger berichtten, bevat het Alg. Wiener Extrablatt nog de volgende bijzonderheden: Jozef Ott en zijn vrouw Caroline bevinden zich thans beiden in arrest, terwijl de overheid zich beijvert te constateeren, welke van de mededeelingen waarheid bevat, n.1. of hij het lijkje van het kind in stukken gehakt en verbrand, dan wel, of hij het in ‘t water van den Donau ge worpen heeft. Professor Haberda, die met het chemische onderzoek van de in het keukenfornuis gevondene aschresten belast was, heeft reeds met zekerheid geconstateerd, dat in de asch verbrande overblijfselen van beenderen voorhanden waren.

Hartstochtelijk speler en drinker

Joseph Ott moet epileptisch (aan vallende ziekte lijdende) zijn, en reeds dikwerf aanvallen van deze ziekte hebben gehad. Toen de man zijn bedrijf van rijwiel-mechanicus uitoefende, had hij een toereikend inkomen en kon er dus, daar ook zijn vrouw als courantenrondbrengster geld verdiende, met zijn familie ruimschoots van rond komen. Ott was echter een hartstochtelijk speler en drinker.

Het verbrande kind / Bron: ALLERLEI.. “Provinciale Drentsche en Asser courant”. Assen, 19-05-1900. Geraadpleegd op Delpher op 10-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000104602:mpeg21:p003

Hoe liep het af?

Over het verdere verloop en de afloop van deze kindermishandelingszaak is niets terug te vinden.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.