Rosaria Butterfield over De Vijf Leugens van Onze Tijd

Last Updated on 21 september 2023 by M.G. Sulman

Rosaria Butterfield, voormalig professor Engels en vrouwenstudies aan Syracuse University, een particuliere universiteit in Syracuse in de staat New York in de Verenigde Staten, preekt tijdens het evenement “Repairing the Ruins 2023” in Pittsburgh, Pennsylvania. Ze staat thans bekend als een voorgangersvrouw, thuisonderwijzeres, spreker en auteur van boeken zoals “The Secret Thoughts of an Unlikely Convert” en “The Gospel Comes with a House Key.” In haar nieuwe boek, “The Five Lies of Our Anti-Christian Age,” bespreekt ze belangrijke thema’s in de hedendaagse samenleving en de kerk.1Goeddeels gebaseerd op: American Reformer. A Review of Rosaria Butterfield’s Five Lies of Our Anti-Christian Age. https://americanreformer.org/2023/09/dont-believe-cultures-lies-about-men-and-women/ (ingezien op 20-9-2023)

Rosaria Butterfield / Bron: Wikimedia Commons

Verwarrende tijden

Rosaria Butterfield begint haar lezing met het schetsen van een verwarrende situatie waarin een christelijke vrouw wordt geconfronteerd met harde beschuldigingen en verdeeldheid binnen de christelijke gemeenschap. Mensen die ze als broeders en zusters in Christus beschouwde, riepen haar uit als een “bigot” en “hater” vanwege haar overtuigingen.

Butterfield beschrijft de verontrustende situatie in de maatschappij waarin begrippen zoals “heteronormativiteit” worden aangevallen en verdraaid. Ze benadrukt hoe de cultuur in oorlog lijkt te zijn tegen traditionele (christelijke) waarden en normen.

Butterfield wijst op de invloed van de media, met name de manier waarop televisieprogramma’s, reclames en nieuwsberichten de ideeën van genderidentiteit en seksualiteit bevorderen. Ze bespreekt een beangstigend voorbeeld van een Pride Parade in een kindershow en een dreigende boodschap van de San Francisco Gay Men’s Chorus: “We’ll Convert Your Children”.

De lezing gaat verder met de observatie dat de verdeeldheid niet beperkt blijft tot de samenleving, maar zich ook binnen de kerk heeft verspreid. Butterfield deelt haar persoonlijke ervaring als voormalig LGBTQ-activiste die tot geloof kwam en hoe ze werd afgewezen door velen in haar voormalige gemeenschap.

Drie redenen voor chaos

Butterfield identificeert drie redenen voor de huidige chaos in de wereld en de kerk:

  1. Ten eerste hebben mensen nagelaten de scheppingsordening van God te erkennen, waarin Hij man en vrouw schiep voor specifieke doeleinden.
  2. Ten tweede hebben ze verzuimd de tekenen van de tijd te herkennen, met name de juridische erkenning van homohuwelijk en lgbtq+ rechten.
  3. Ten derde hebben sommige kerken en christenen toegegeven aan de druk van de cultuur en hebben ze de Bijbelse waarheid over gender en seksualiteit verlaten.

De vijf leugens van onze tijd

Rosaria Butterfield roept op om leugens van de hedendaagse cultuur over Gods ontwerp voor mannen en vrouwen niet te geloven. Ze identificeert vijf leugens die allemaal gemeen hebben dat ze Gods plan voor gender en seksualiteit afwijzen.

Leugen #1: Homoseksualiteit is normaal

Deze leugen houdt in dat iemands gevoelens zijn of haar identiteit bepalen. Als iemand zich seksueel aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht, dan wordt hij of zij beschouwd als homoseksueel met een onveranderlijke oriëntatie. Deze leugen stelt dat zo’n identiteit niet alleen acceptabel is, maar ook normaal en moreel neutraal. Sommigen betogen zelfs dat de kerk niet alleen zogenamade ‘seksuele minderheden’ moet verwelkomen, maar ook moet bevestigen en goedkeuren, zonder dat er bekering voor homoseksuele verlangens nodig is.

Butterfield beweert dat onze zondige gevoelens niet onze kernidentiteit moeten bepalen. Ze benadrukt dat de normalisatie van homoseksualiteit een overheersende verhaallijn is in de anti-christelijke cultuur. Ze wijst er ook op dat het concept van seksuele oriëntatie een seculiere uitvinding is die afwezig is in de Bijbel. De cruciale vraag is of we onze gevoelens vertrouwen of het Woord van God. Hoewel we medeleven moeten hebben met degenen die worstelen met seksuele zonden, mogen we niet meeleven met de zonde zelf.

Voorts maakt Butterfield onderscheid tussen heteroseksuele en homoseksuele zonde, waarbij ze stelt dat homoseksuele zonde zowel in strijd is met Gods scheppingsordening als met de morele wet van God, terwijl heteroseksuele zonde alleen in strijd is met de morele wet van God. Butterfield suggereert dat de hermeneutische benadering die de bevestiging van vrouwen in het ambt van predikant rechtvaardigen, ook kan worden gebruikt om de acceptatie van LGBTQ+-ers in kerkelijk leiderschap te rechtvaardigen (vrouw in het ambt), wat wijst op een verband tussen (‘christelijk’) egalitarisme en LGBTQ+ acceptatie. Christelijk egalitarisme leert dat er op geen enkele manier een verschil bestaat tussen de rol van man en vrouw.2Dit in tegenstelling tot het complementarisme, een theologische overtuiging die stelt dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn maar verschillende rollen hebben in het huwelijk, gezin en de kerk, waarbij mannen het hoofd zijn onder Christus. Dit staat in contrast met de moderne egalitaire opvatting waarin man en vrouw als gelijkwaardig worden gezien in alle aspecten van het leven. Het komt uiteindelijk neer op “het uitwissen der grenslijnen, het zich stellen tegen de ordinantiën Gods”.3De vrouw en het kerkelijk stemrecht.. “Het Nederlandsche dagblad”. Amsterdam, 06-03-1900, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 20-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB32:164579105:mpeg21:p00002

Leugen #2: Spiritueler zijn is vriendelijker dan een Bijbelgetrouwe christen zijn

De leugen: Een spiritueel persoon vindt ware spiritualiteit in zichzelf. Alles deelt in één goddelijke kracht. Onderscheidingen en hiërarchieën zijn misbruik en gewelddadig.

De waarheid: Er zijn twee realiteiten – God en niet-God (d.w.z. de Schepper en de schepping). En er zijn twee soorten mensen – zij die de drie-enige God liefhebben en zij die Hem trotseren. Het is geenszins vriendelijk om een persoon te zijn die anderen misleidt om de Schepper te trotseren door in strijd met de realiteit te leven.

Leugen #3: Feminisme is goed voor de wereld en de kerk

De leugen: De traditionele bijbelse opvatting over Gods ontwerp voor mannen en vrouwen is fout. Mannelijke overheersing is een gevolg van de zondeval. De Bijbel vereist niet dat een vrouw zich aan haar man onderwerpt, noch verbiedt de Bijbel vrouwen om als predikant of ouderling te dienen. De traditionele opvatting leidt tot seksueel misbruik. Elke man-vrouw seksuele relatie die het gelijkheidsprincipe afwijst (d.w.z. uitwisselbaarheid) en van een vrouw eist dat ze zich aan haar man onderwerpt, vormt de basis van een verkrachtingscultuur.

De waarheid: De traditionele bijbelse opvatting over Gods ontwerp voor mannen en vrouwen is waar, goed en mooi. God schiep mannen en vrouwen met verschillende rollen en doeleinden.

Het feminisme kan de beloofde bescherming tegen geweld niet bieden. Sterker nog, feminisme is thans zo verward geworden dat het niet eens kan definiëren wat een vrouw is zonder de LGBTQ+-beweging te beledigen, vooral het ‘T’-gedeelte (transgenderisme). Deze verwardheid wordt tentoongespreid in de documentaire ‘What is a woman’ van Matt Walsh:

Leugen #4: Transgenderisme is normaal

De leugen: Je geslacht is fluïde. Het is normaal dat je biologische geslacht niet overeenkomt met je genderidentiteit. Als je kind in transitie is, moet je meewerken of anders ben je schuldig aan hun zelfmoord: “Wil je liever een dode dochter of een levende zoon hebben?”

De waarheid: God heeft de mens als mannelijk of vrouwelijk geschapen. Er zijn slechts twee geslachten – mannelijk en vrouwelijk. Het is zondig voor een man om vrouwelijk te zijn of voor een vrouw om mannelijk te zijn. Transgenderisme is geen oplossing, maar eerder een verwarring van Gods ontwerp.

Leugen #5: Bescheidenheid is een verouderde last die mannelijke dominantie dient en vrouwen onderdrukt

De leugen: Het is onderdrukkend om van vrouwen te verwachten dat ze zich anders kleden en gedragen dan mannen. Als een vrouw zich uitdagend kleedt en een man verleidt tot zondige lust, dan is dat niet de verantwoordelijkheid van de vrouw; het is puur het probleem van de man. Als een vrouw haar lichaam wil tonen of zich luid en vrij wil uiten op een ‘niet-damesachtige’ manier, dan mag mannelijke onderdrukking haar niet tegenhouden.

De waarheid: “Een godvruchtige vrouw is een bescheiden vrouw.” Bescheidenheid is een innerlijke houding van het hart die gemotiveerd wordt door liefde voor God en streeft naar Zijn glorie door puurheid en nederigheid.

Butterfield benadrukt het belang van bescheidenheid in kleding, spraak en gedrag als een manier om zowel onze eigen zonden te beperken als te voorkomen dat we een verleiding voor anderen worden. Het is geen zaak van ‘de schuld geven aan het slachtoffer’, maar eerder een praktijk van liefde en respect voor God en anderen binnen de christelijke gemeenschap.

Persoonlijke getuigenis

Rosaria Butterfield deelt haar eigen bekering tot het christelijk geloof en hoe dit haar wereldbeeld en overtuigingen drastisch veranderde. Ze benadrukt dat de kracht van het evangelie haar deed inzien dat ze voor haar bekering Gods vijand was en nu Zijn vriend is.

Conclusie

Rosaria Butterfield benadrukt in haar pennenvrucht de noodzaak om de waarheid van de Schrift te blijven verkondigen en vast te houden aan de Bijbelse visie ten aanzien van gender en seksualiteit. Ze moedigt de kerk aan om de culturele invloeden te herkennen en standvastig te blijven in haar geloof, zelfs in tijden van verdeeldheid en verwarring. Butterfield’s persoonlijke getuigenis dient als een krachtig voorbeeld van Gods genade en dat een radicale verandering door het Evangelie mogelijk is.

Lezing van Rosaria Butterfield

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over dit onderwerp. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.