Vijf sola’s: betekenis en uitleg

Last Updated on 6 november 2023 by M.G. Sulman

De vijf sola’s zijn vijf belangrijke leerstellingen in de reformatie die plaatsvond in de 16e eeuw. Ze werden gebruikt als een middel om de protestantse leer te formuleren en om de afstand te benadrukken tussen de protestantse en katholieke kerk.

Vijf sola’s / Bron: Freepik

Wat zijn vijf sola’s?

De vijf sola’s zijn:

  • Sola Scriptura: “Alleen de Schrift” – De Bijbel is de enige autoriteit in aangelegenheden van geloof en praktijk.
  • Sola Fide: “Alleen geloof” – We worden alleen gered door het geloof in Jezus Christus, niet door onze eigen werken of verdiensten.
  • Sola Gratia: “Alleen genade” – Alleen Christus’ kruisdood kan vergeving bewerkstelligen. Dus zonder bemiddeling van derden of via sacramenten worden de zonden vergeven.
  • Solus Christus: “Alleen Christus” – Jezus Christus is de enige middelaar tussen God en de mensheid, en Hij is de enige manier om te worden gered.
  • Soli Deo Gloria: “Alleen God de eer” – Al ons werk en al onze verdiensten zijn voor de eer van God alleen, en we moeten ons altijd richten op Hem in alles wat we doen.

Betekenis en uitleg van de vijf sola’s

Sola scriptura (Alleen door de Bijbel)

Sola Scriptura is een principe van de protestants-christelijke theologie dat de autoriteit van de Bijbel benadrukt als de enige bron van de christelijke leer. Sola scriptura is een Latijnse uitdrukking. Het betekent: “alleen door de Schrift (de Bijbel)”. Dit betekent dat de Bijbel de enige gezaghebbende bron is van religieuze leringen en praktijken, en dat het voldoende is om alle kwesties van geloof en praktijk te bepalen. Het principe van Sola Scriptura is gebaseerd op het geloof dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is en dat het alle waarheid bevat die nodig is voor redding en een godvruchtig leven.

Het staat vaak in contrast met het principe van ‘traditie’, dat stelt dat de leringen en gebruiken van de kerk, zoals die door de eeuwen heen zijn overgeleverd, ook gezaghebbend zijn.

Sola fide (Alleen door geloof)

Sola fide, ook wel bekend als ‘geloof alleen’, is een belangrijke doctrine in het protestantse christendom. Het stelt dat je alleen kan worden gerechtvaardigd, of in het reine kan worden gebracht met God, door geloof in Jezus Christus. Dus niet door goede werken of naleving van de wet. De leer van sola fide is gebaseerd op het geloof dat een persoon alleen door geloof in Jezus de gave van redding kan ontvangen, die door God vrijelijk wordt aangeboden door de genade van Jezus’ dood en opstanding.

Sola gratia (Alleen door genade)

Sola gratia is een Latijnse uitdrukking die ‘alleen door genade’ betekent. Het is een sleutelprincipe in het protestantse christendom, vooral onder degenen die de leer van Maarten Luther en de Reformatie volgen. Het houdt in dat genade een gave is die God ons rechtstreeks bereikt en geen bemiddeling behoeft van de clerus (de leiders van een kerkgemeenschap) noch van sacramenten.

Solus Christus (Alleen Christus; soms Solo Christo, Alleen door Christus)

Solus Christus is een Latijnse uitdrukking die ‘Christus alleen’ betekent. Het is een centraal principe van het christelijk geloof. Het verwijst naar het geloof dat Jezus Christus de enige weg naar redding is en de enige bemiddelaar tussen God en de mensheid. Dit geloof is gebaseerd op de leringen van het Nieuwe Testament, in het bijzonder de brieven van Paulus, die schreef dat “er één God is en één middelaar tussen God en de mensheid, de mens Christus Jezus” (1 Timoteüs 2:5). Andere personen zoals Maria, een waaier aan heiligen of priesters, kunnen niet als tussenpersoon dienen om het zielenheil te bewerkstelligen, zoals de katholieke kerk leert.

Soli Deo gloria (Alle eer is alleen aan God)

Soli Deo gloria is een Latijnse uitdrukking die “Glorie aan God alleen” betekent. Het is een algemeen motto onder christenen. Door de geschiedenis heen is het gebruikt om uitdrukking te geven aan het geloof dat God de ultieme bron van alle dingen is en dat alles moet worden gedaan voor zijn glorie. De uitdrukking wordt vaak gebruikt om te benadrukken hoe belangrijk het is om een leven te leiden dat gericht is op God en zijn doelen, in plaats van op zoek te gaan naar roem, rijkdom of macht voor zichzelf.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.