Psalm 83: Uitleg van een verbazingwekkende profetie

Last Updated on 27 december 2023 by M.G. Sulman

Ontdek het verbazingwekkende verhaal van Psalm 83 en zijn profetische betekenis voor onze tijd. Psalm 83 gaat over een oorlog. In deze intrigerende tekst smeekt de profeet Asaf God om bescherming voor Israël tegen een machtige coalitie van naties die het volk willen vernietigen en de naam van Israël willen uitwissen. Wat maakt deze oude profetie zo relevant vandaag? Laten we samen duiken in de diepten van Psalm 83 en de impact ervan op ons huidige wereldtoneel verkennen. Dit doen we aan de hand van een artikel op Messianic Bible over deze psalm.1Messianic Bibe. Psalm 83 and the Coming Battle for Israel. https://free.messianicbible.com/feature/psalm-83-ezekiel-38-and-the-coming-battles-for-israel/ (ingezien op 20-10-2023)

Israëlische troepen en tanks nabij de grens met Gaza op 27 juli 2014 / Bron: Wikimedia Commons

Psalm 83

1 Een lied, een psalm van Asaf.

2 O God, zwijg niet, houd U niet doof,
wees niet stil, o God!

3 Want zie, Uw vijanden tieren,
wie U haten, steken hun hoofd omhoog.

4 Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk
en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.

5 Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn
en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.

6 Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd;
dezen hebben een verbond tegen U gesloten:

7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten,
Moab en de Hagrieten,

8 Gebal, Ammon en Amalek,
Filistea met de bewoners van Tyrus.

9 Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten,
zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. Sela

10 Doe met hen als met Midian, als met Sisera,
als met Jabin aan de beek Kison:

11 zij zijn weggevaagd te Endor,
zij zijn geworden tot mest op de aardbodem.

12 Maak hen en hun edelen als Oreb en als Zeëb,
al hun vorsten als Zebah en als Zalmuna,

13 die zeiden: Laten wij deze woningen van God
voor onszelf in bezit nemen.

14 Mijn God, maak hen als een werveldistel,
als stoppels voor de wind.

15 Zoals vuur een woud verbrandt,
zoals de vlam de bergen verzengt,

16 achtervolg hen zó met Uw storm,
jaag hun schrik aan met Uw wervelwind.

17 Bedek hun gezicht met schande,
dan zullen zij, HEERE, Uw Naam zoeken.

18 Laten zij beschaamd en door schrik overmand zijn tot in eeuwigheid,
laten zij rood van schaamte worden en omkomen.

19 Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is HEERE! – U alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde.

Uitleg van een verbazingwekkende profetie

In vogelvlucht

Psalm 83 is de laatste van de twaalf psalmen die aan Asaf worden toegeschreven in het boek Psalmen (namelijk Psalmen 50 en 73-83). Deze psalm richt zich op de vijanden van God. Deze vijanden zijn buurvolken van Israël. Zij spannen samen om het land van Israël aan te vallen met als doel het compleet te vernietigen en zichzelf daar te vestigen.

Amos 3:7

Amos 3:7 leert dat God altijd Zijn plannen aan Zijn profeten openbaart voordat Hij handelt:

“Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.”

Deze openbaringen in de Bijbel hebben vaak diepgaande profetische betekenissen, zoals in Psalm 83 en Ezechiël 38-39.

De oorlog van Gog-Magog

Dit is een profetie uit Ezechiël 38-39 die voorspelt dat een machtige coalitie, mogelijk geleid door Rusland, op een dag Israël zal binnenvallen. Er zijn anno 2024 veel christenen die geloven dat de vervulling van deze profetie snel nadert.

Psalm 83

De profetie in Psalm 83 wint aan belang en is zeer actueel gezien de huidige situatie in het Midden-Oosten. Het onderhavige artikel wordt op 21 oktober 2023 uitgebracht, twee weken nadat Hamas Israël binnenviel en op gruwelijke wijze meer dan 1300 mensen afslachte, waaronder vrouwen, kinderen en bejaarden. Psalm 83 beschrijft een coalitie van tien naties die samenspannen om Israël te vernietigen en het Beloofde Land te veroveren. Deze psalm lijkt actuele kwesties in het Midden-Oosten te behandelen, waarbij naties en terreurgroepen samenzweren om Israël te vernietigen.

De psalm is ongeveer 3.000 jaar geleden geschreven door Asaf, de aanbiddingsleider van koning David, tijdens een periode van welvaart, vrijheid en vrede voor Israël. Toch profeteerde Asaf dat een coalitie op een dag Israël zou willen vernietigen, zelfs in een tijd van vrede.

Het artikel van Messianic Bible suggereert dat de vervulling van deze profetieën steeds meer dichterbij lijkt te komen. Iran is sinds de islamitische omwenteling in 1979 de gezworen aartsvijand van Israël. Volgens de leiders in Teheran heeft de staat Israël geen bestaansrecht en moet het land coûte que coûte van de kaart worden geveegd. Hezbollah, een belangrijke militante beweging in Libanon, vooral in Zuid-Libanon, noemt de vernietiging van de staat Israël noodzakelijk. De verzen uit Psalm 83 wijzen op een samenzwering en een dodelijke vijandigheid tegenover het Joodse volk.

Wat drijft deze tienkoppige coalitie?

Het artikel van Messianic Bible gaat in op het motief van de coalitie zoals beschreven in Psalm 83. Deze tienkoppige coalitie of tienstatenbondgenootschap heeft het niet alleen gemunt op de natie Israël, maar ook op de God van Israël. Ze vormen een verbond tegen zowel Israël als de God van Israël.

Deze coalitie is niet tevreden met het vernietigen van Israël als natie; ze willen de herinnering aan de naam van Israël uitwissen en daarmee in feite het verbond dat God met Abraham heeft gesloten, verbreken.

Gods verbond met Abraham is een belangrijk verbond in de Bijbel. God belooft dat er een uitverkoren volk zal voortkomen uit Abraham, Isaak en Jacob. Dit zijn de Aartsvaders oftewel de Bijbelse Patriarchen: de stamvaders van Gods uitverkoren volk. Ook beloofde God aan Abraham dat Hij aan zijn nakomelingen  het Beloofde Land zal geven. Het belangrijkste verbond tussen God en Abraham wordt beschreven in Genesis 12:1-3, waarin God belooft Abraham tot een groot volk te maken en zijn naam groot te maken:

“De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.”

Dit verbond wordt later herhaald en verder uitgewerkt in Genesis 15 en Genesis 17.

Haat tegen Israël is ten diepste haat tegen de God van Israël.2Christen voor Israel. Psalm 83 • ‘Opdat zij Uw Naam zoeken’. https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/psalm-83-opdat-zij-uw-naam-zoeken (ingezien op 21-10-2023) Als de vijandelijke coalitie erin zou slagen om de naam van Israël uit te wissen, zou dit de God van Israël in de ogen van de wereld machteloos en onbetrouwbaar maken. Het zou ook andere beloften tenietdoen, zoals het Davidische Verbond (2 Samuël 7), het Nieuwe Verbond (Jeremia 31: 31-34) en de belofte van een eeuwige troon (2 Samuel 7:16).

Het artikel van Messianic Bible benadrukt echter dat het Woord van God nauwkeurig en betrouwbaar is en dat geen enkele tegenstander Gods plannen kan dwarsbomen. Het verbond dat God met Abraham heeft gesloten is onvoorwaardelijk en eeuwig. Ongehoorzaamheid van Israël verandert daar niets aan.

Het Joodse volk werd voorzegd dat ze over de naties zouden worden verspreid en geen rust zouden vinden (zie Leviticus 26:26-39 en Deuteronomium 28:64-67). Ze zouden worden achtervolgd door het zwaard en hongersnood zou hen kwellen tijdens hun ballingschap (zoals beschreven in Jeremia 14 en Ezechiël 5).

Toch beloofde God dat Hij uiteindelijk Zijn volk, hoe ver ze ook verspreid waren, zou opzoeken en terugbrengen naar het land dat Hij Abraham en zijn nakomelingen had beloofd als een “eeuwig bezit” (zie Genesis 17:8). Deze belofte van een toekomstig herstel wordt herhaald door alle Hebreeuwse profeten en bevestigd door de grote verbonden in de Bijbel.3ICEJ. Het herstel van Israël. https://www.icej.nl/israel-begrijpen/bijbels-inzicht/het-herstel-van-israel/ (ingezien op 21-10-2023) God komt Zijn beloften na, ondanks de pogingen van degenen die de herinnering aan Israël willen uitwissen.

Dit thema van ongehoorzaamheid, ballingschap en goddelijke genade en herstel is een terugkerend motief in de Bijbelse geschiedenis.

Een coalitie van tien naties in Psalm 83

Psalm 83 identificeert een coalitie van tien naties of groepen die zich tegen Israël verenigen. De moderne equivalenten of nakomelingen, zoals voorgesteld door de Bijbelleraren Bill Salus en Joel Richardson, zijn als volgt:

  • De tenten van Edom: Palestijnen en Zuid-Jordaniërs.
  • De Ismaëlieten: Zuid-Arabië en delen van Jordanië (Arabieren, met Ishmaël als hun voorouder).
  • Moab: Palestijnen en Centraal-Jordaniërs.
  • Hagrieten: Egyptenaren (verbonden met Hagar, de stammoeder van Egypte).
  • Gebal (Byblos): Hezbollah en Noord-Libanezen.
  • Ammon: Palestijnen en Noord-Jordaniërs.
  • Amalek: Arabieren uit het Sinaï-gebied.
  • Filistea: Hamas in de Gazastrook.
  • Tyrus: Hezbollah en Zuid-Libanezen.
  • Assyrië: Zuidoosten van Turkije – Noordwesten van Syrië -Noordoosten van Irak.

Deze identificaties zijn gebaseerd op historische en geografische overwegingen. De interpretaties kunnen enigszins verschillen onder geleerden en experts.

Is de profetie reeds vervuld?

Sommige theologen hebben betoogd dat de strijd in Psalm 83:5-8 werd vervuld in de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog van 1948; echter, de tenten (vluchtelingen of militaire kampen) van Edom (Zuid-Jordanië) ontstonden pas in 1949, nadat de oorlog was beëindigd. Aangezien Psalm 83 hen als eerste noemt, is Salus de mening toegedaan dat de tenten van Edom een belangrijke rol zullen spelen in deze komende oorlog.

Andere Bijbelleraars  hebben betoogd dat de Zesdaagse Oorlog van 1967 deze profetie heeft vervuld; toch waren slechts een deel van de tien genoemde leden bij die oorlog betrokken. De Zesdaagse Oorlog kan daarom niet de vervulling van deze eindtijdsprofetie zijn.

Geen van de oorlogen die tegen Israël zijn gevoerd, hebben de profetie nauwkeurig vervuld. We kunnen er daarom gevoeglijk vanuit gaan dat een toekomstige oorlog met een 10-leden tellende coalitie deze profetie zal vervullen.

Vandaag de dag voldoet die coalitie, verenigd onder de gemeenschappelijke waarden en motieven van de islam, meer dan ooit aan de vereisten van de profetie. Om die reden geloven velen dat de oorlog in Psalm 83 aanstonds zal plaatsvinden, nog vóór de invasie zoals beschreven in Ezechiël 38.

Wees waakzaam

Het interpreteren en uitleggen van profetieën is vaak geen sinecure. De uitdrukking “achteraf is alles duidelijk” is hier van toepassing. Achteraf zie je het pas. Bijbelse profetieën worden vaak pas volledig begrepen nadat ze zijn vervuld.

Psalm 83 herinnert ons eraan dat we waakzaam moeten blijven om te letten op Gods bemoeienis met Israël. Psalm 122 roept ons op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ondertussen moeten we God’s Woord ijverig bestuderen en eruit  leven

Het artikel van Messianic Bible wijst erop terwijl we waakzaam zijn, bidden en dGods Woord bestuderen, God ons wijsheid geven naarmate gebeurtenissen zich ontvouwen en de stukjes van de profetische puzzel voor onze ogen op hun plaats vallen.

Reacties 

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.