Psalm 1 (berijming 1773): betekenis en uitleg

Last Updated on 25 september 2023 by M.G. Sulman

De Psalmberijming van 1773 is de meest gebruikte Nederlandse berijming van psalmen en dateert uit 1773. Het is tot stand gekomen op last van de Staten-Generaal. Deze berijming wordt nog steeds veelvuldig gebruikt in kerkdiensten en is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse protestantse liturgie. Psalm 1 heeft betrekking op de zegen die rust op degenen die zich richten naar Gods wet en Zijn pad volgen.

Psalm 1 (berijming 1773) / Bron: Martin Sulman

Psalm 1: berijming 1773

1 Welzalig hij, die in der bozen raad,
Niet wandelt, noch op ’t pad der zondaars staat,
Noch nederzit, daar zulken samenrotten,
Die roekeloos met God en godsdienst spotten;
Maar ’s HEEREN wet blijmoedig dag en nacht
Herdenkt, bepeinst en ijverig betracht.

2 Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,
In vetten grond geplant bij enen stroom,
Die op zijn tijd met vruchten is beladen,
En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen.
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed.
Het gaat hem wel, ’t gelukt hem wat hij doet.

3 Gans anders is ’t met hem, die ’t kwaad bemint:
Hij is als kaf, dat wegstuift voor den wind.
Geen zondaar zal ’t gewis verderf ontkomen,
Als in ’t gericht door God wordt wraak genomen.
Hij, die van deugd en godsvrucht is ontaard,
Zal niet bestaan, waar ’t vrome volk vergaart.

4 De HEER’ toch slaat der mensen wegen gâ,
En wendt alom het oog van Zijn genâ,
Op zulken, die oprecht en rein van zeden,
Met vasten gang het pad der deugd betreden.
God kent hun weg, die eeuwig zal bestaan,
Maar ’t heilloos spoor der bozen zal vergaan.

Psalm 1: betekenis en uitleg

Psalm 1 in modern Nederlands:

1 Gelukkig is degene die niet meegaat met slechte mensen,
die niet wandelt op het pad van de zondaars,
die niet gaat zitten waar spotters bijeenkomen,
die geen minachting hebben voor God en godsdienst;
maar die met vreugde de wet van de HEER overdenkt, dag en nacht,
en er ijverig over nadenkt en ernaar leeft.

2 Hij zal zijn als een gezonde boom,
Geplant in vruchtbare grond bij een stroom,
Die op het juiste moment vruchten draagt,
En er mooi uitziet met blijvende bladeren.
Hij blijft gedijen, zelfs in moeilijke tijden.
Alles wat hij onderneemt, zal slagen.

3 Heel anders is het met degene die het kwaad liefheeft:
Hij is als kaf dat weggeblazen wordt door de wind.
Geen zondaar zal ontkomen aan het onvermijdelijke oordeel van God.
Hij die zich heeft afgewend van deugdzaamheid en vroomheid,
Zal niet standhouden wanneer de rechtvaardigen samenkomen.

4 De HEER let op de wegen van de mensen
en richt Zijn genadige blik op degenen
die oprecht en zuiver van hart zijn,
en vastberaden het pad van de deugd volgen.
God kent de weg van de rechtvaardigen, die eeuwig zal blijven bestaan,
maar het zondige pad van de slechten zal vergaan.

Samenvatting

In het leven zijn er slechts twee paden: het doodlopende pad van de zondaars en het pad van de rechtvaardigen, die vreugde vinden in God en Zijn Wet (Torah).

Vragen ter overdenking

Vragen

Mensen kunnen verschillende vragen stellen bij het bespreken of overdenken van Psalm 1 en het concept van de “wet” (of “Torah”) die erin wordt genoemd. Enkele mogelijke vragen kunnen zijn:

 1. Wat is de betekenis van de twee wegen die in Psalm 1 worden beschreven en hoe zien we deze terug in ons dagelijks leven?
 2. Hoe kunnen we “de weg van de rechtvaardigen” volgen en vreugde vinden in God en Zijn wet?
 3. Wat is de relatie tussen het naleven van God’s wetten (of geboden) en het ervaren van geluk en voorspoed?
 4. Hoe kunnen we onszelf beschermen tegen slechte invloeden en verleidingen die ons kunnen afleiden van het rechtvaardige pad?
 5. Wat is de rol van reflectie en meditatie in ons geloofsleven, zoals genoemd in de psalm?
 6. Wat zijn enkele concrete manieren waarop we God’s wetten kunnen overdenken en toepassen in ons dagelijks leven?
 7. Hoe kunnen we anderen aanmoedigen om rechtvaardige keuzes te maken en de juiste weg te volgen?

Antwoorden

 1. Psalm 1 beschrijft de keuze tussen een leven in overeenstemming met God’s wil (de rechtvaardigen) en een leven dat zich afkeert van Zijn wil (de zondaars).
 2. We kunnen “de weg van de rechtvaardigen” volgen door God’s wetten na te leven en ons voortdurend te richten op onze relatie met Hem.
 3. Het naleven van God’s wetten is verbonden met geluk en voorspoed, omdat het een leven van morele integriteit en gehoorzaamheid aan God bevordert.
 4. We kunnen onszelf beschermen tegen slechte invloeden door actief te vermijden wat ons van het rechte pad kan afleiden en door een ondersteunende gemeenschap van medegelovigen te zoeken (kerkelijke gemeente).
 5. Reflectie en meditatie van Zijn Woord zijn cruciaal om diep begrip te ontwikkelen en de wijsheid van God in ons dagelijks leven toe te passen.
 6. We kunnen God’s wetten overdenken en toepassen door regelmatig de Schrift te bestuderen, te bidden en ons gedrag in overeenstemming te brengen met Zijn geboden.
 7. We kunnen anderen aanmoedigen rechtvaardige keuzes te maken door een voorbeeld te zijn van een rechtvaardig leven en anderen te ondersteunen bij hun geestelijke groei.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.