Jeruzalem is de navel van de aarde (Ezechiël 38:12)

Last Updated on 22 december 2023 by M.G. Sulman

Wist je dat de uitdrukking ‘de navel van de aarde’ voorkomt in het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel? En wel in het boek Ezechiël. Deze profeet leefde in de 6e eeuw voor Christus. Hij was de zoon van een Joodse priester en behoorde tot de eerste groep Israëlieten die in 597 v.Chr. door Nebukadnezar II naar Babylon werden gedeporteerd. De zogeheten ‘Babylonische ballingschap’. Zijn leven als balling in Babylon vormde het decor voor zijn profetische bediening.

Jeruzalem / Bron: Pixabay

Hereford Mappa Mundi

Jeruzalem heeft door de eeuwen heen vele beelden opgeroepen, maar geen enkel beeld is wellicht zo levendig en blijvend als dat van de Heilige Stad als het kloppende hart en het epicentrum van de aarde. Op middeleeuwse christelijke kaarten, waaronder de bekende Hereford Mappa Mundi, werd dit idee op een grafische manier tot uiting gebracht: de wereld als een cirkelvormig land omringd door oceanen, met Jeruzalem als middelpunt. De stadsmuren vormden een cirkel langs de aardrand, wat de perfectie en geestelijke suprematie van de stad op treffende wijze tot uitdrukking bracht. De kaart wordt tentoongesteld in de Kathedraal van Hereford, in Engeland.

De Hereford Mappa Mundi uit ca. 1250 / Bron: Wikimedia Commons

Jeruzalem is de navel van de aard volgens Ezechiël 38:12

In het Bijbelboek Ezechiël noemt de profeet Jeruzalem “de navel van de aarde”. Je kan dit terugvinden in het Bijbelboek Ezechiël in het Oude Testament, hoofdstuk 38 vers 12 (Naardense Vertaling):

“om roofgoed te roven
en buit buit te maken,-
om je hand te keren tegen puinhopen
die al weer bezet zijn
en tegen een gemeenschap
die is verzameld
uit verschillende volkeren,
doende met have en goed,
terwijl zij neerzitten op de navel der aarde1Strong #02872: ’tabbuwr’).”

Deze uitdrukking benadrukt de centrale en cruciale rol van Jeruzalem, zowel geografisch als theologisch. De profeet gebruikt beeldspraak om de speciale positie van Jeruzalem te illustreren, als het hart en middelpunt van Gods plan met Zijn volk Israël en de wereld.

Wie was Ezechiël?

De profetische bediening van Ezechiël ving rond 593 v.Chr. in Tel-Abib aan. Deze locatie bevond zich aan de rivier de Kebar. Ezechiël richtte zijn woorden tot de Joodse ballingen die waren gedeporteerd naar Babylon na de eerste val van Jeruzalem in 597 v.Chr.

De ballingen bevonden zich in een tijd van beproeving en verdriet. Ezechiël diende als een stem van God te midden van hun ballingschap. Zijn boodschappen omvatten waarschuwingen voor de zonden van het volk, aankondigingen van straffen, maar ook beloften van herstel en hoop voor de toekomst.

Zo profeteerde Ezechiël over de ondergang van Jeruzalem en verkondigde hij Gods oordelen over de omliggende volken. Te midden van deze aankondigingen bracht hij echter ook een boodschap van hoop, waarin hij het herstel en de wedergeboorte van Israël voorspelde. Hij sprak over de vereniging van de twee en tien stammen en profeteerde over de komst van een nieuwe tempel in Jeruzalem als een teken van Gods genade en herstel.

Ezechiël (icoon) / Bron: Wikimedia Commons

Jeruzalem en Gods heilsplan

De speciale relatie tussen Jeruzalem en Gods heilsplan komt voort uit de theologische betekenis die Jeruzalem had in het oude Israël. In de Bijbelse traditie wordt Jeruzalem beschouwd als de stad waar God Zijn aanwezigheid manifesteert. In het bijzondr in de Tempel van Salomo, die werd beschouwd als de plaats waar God op aarde woonde.

De keuze van Jeruzalem als centrum van Gods handelen en aanwezigheid kan in verband gerbacht worden met het verbond dat God had gesloten met het volk Israël. Volgens de Bijbel koos God Jeruzalem als de stad waar Zijn naam gevestigd is en Jeruzalem en de tempel was het centrum van aanbidding van de ene en waarachtige levende God.
In het Nieuwe Testament wordt de betekenis van Jeruzalem verder uitgebreid. Met name in relatie tot de komst van Jezus Christus. Jezus’ dood en opstanding worden beschreven als de vervulling van Gods reddingsplan en Jeruzalem speelt een centrale rol in deze gebeurtenissen.

Unieke geestelijke betekenis van Jeruzalem

De verwijzing naar Jeruzalem als de “navel van de aarde” in Ezechiël kan dus worden begrepen als een manier om de unieke geestelijke betekenis van Jeruzalem te benadrukken in het kader van Gods verlossingsplan voor de hele wereld. Het duidt op het idee dat Jeruzalem een centrale rol speelt in het goddelijke plan om redding aan de wereld te brengen en dat vanuit deze stad het heil voor alle volken zou voortkomen. Een bekende passage die deze profetie uitdraagt, komt voor in het boek Jesaja, hoofdstuk 2, vers 3 (HSV):

“Vele volken zullen gaan en zeggen:
Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan,
en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.”

Koning David vestigde Jeruzalem als de hoofdstad van het oude Israël. Volgens de christelijke eschatologie wordt voorspeld dat Jezus bij zijn wederkomst zal neerdalen in Jeruzalem. Op de Olijfberg. Vogens bepaalde passages in de Bijbel, met name in profetieën zoals die in het boek Zacharia en Openbaring, wordt voorspeld dat Jezus zal heersen vanuit Jeruzalem tijdens zijn duizendjarige koninkrijk. Jeuzalem zal het centrum van de aarde zijn (Jesaja 2:2; Ezechiël 38:12; Micha 4:1-5; Zacharia 14:16-19) en geroemd worden door alle volken: Jesaja 62:1-7; Jeremia 33:9; Zefanja 3:20; Psalmen 46:5-12). Volgens diverse bijbelverzen, waaronder Lukas 1:33, Jesaja 11:10 en Handelingen 1:6, wordt voorspeld dat Jezus rechtvaardig zal heersen vanuit Jeruzalem, zittend op de troon van David, zoals aangegeven in passages zoals Jeremia 23:5, Ezechiël 37:24 en Lukas 1:32.

‘Bid om vrede voor Jeruzalem’

Jeruzalem staat vandaag centraal in een geestelijke strijd en is historisch gezien de meest betwiste stad. Ondanks haar afgelegen ligging van belangrijke handelsroutes, wijst Zacharia 8:3 op Gods intentie om opnieuw in Jeruzalem te wonen, wat een spirituele strijd uitlokt. Satan’s verzet tegen Jeruzalem is vruchteloos, maar zijn doel is onrust te zaaien, terwijl Gods plan zich blijft ontvouwen, beginnend met de kruisdood van Jezus tot aan de vervulling van eindtijdprofetieën in Israël. Tot die tijd is het onze taak te bidden voor de vrede van Jeruzalem, zoals Psalm 122 oproept (HSV):

“Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen:
Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!
Onze voeten staan
binnen uw poorten, Jeruzalem!
Jeruzalem is gebouwd als een stad
die hecht samengevoegd is.
Daarheen trekken de stammen op,
de stammen van de HEERE,
naar de ark van de getuigenis van Israël,
om de Naam van de HEERE te loven.
Want daar staan de zetels van het recht,
de zetels van het huis van David.
Bid om vrede voor Jeruzalem,
laat het goed gaan met hen die u liefhebben.
Laat vrede binnen uw vestingwal zijn,
rust in uw burchten.
Omwille van mijn broeders en mijn vrienden
spreek ik nu: Vrede zij in u!
Omwille van het huis van de HEERE, onze God,
zal ik het goede voor u zoeken.”

Samengevat

Kortom, Jeruzalem is voor God het centrum van de wereld. In Ezechiël 38:12 wordt de stad daarom de navel van de aarde genoemd. Jezus zal – na Zjn wederkomst – vnaf Zijn troon in Jeruzalem regeren en echte vrede brengen. Zijn shalom.

Jeruzalem in de spotlight: Gods eigen stad

Wist je dat de naam Jeruzalem maar liefst ruim 800 keer voorkomt in de Bijbel? God Himself noemt het in Jesaja 45:13 ‘Mijn stad’, en als kers op de taart verkiest Hij het zelfs voor eeuwig als Zijn woning, zoals we lezen in Psalm 132:13-14.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.