Is het christelijk Europa op weg naar het heidendom? (1900)

Last Updated on 29 januari 2024 by M.G. Sulman

Op 8 februari 1900 verscheen in de Tilburgsche courant – een behoudend rooms-katholiek blad – een artikel met de titel ‘Bij het heidendom te land’, over de vraag: ‘Is het Christelijk Europa op weg naar het Heidendom?’1Bij het heidendom te land.. “Tilburgsche courant”. Tilburg, 08-02-1900, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 20-11-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010186347:mpeg21:p001 Het woord heidendom of paganisme verwijst – in engere zin – naar religies en religieuze ideeën die niet christelijk of op de Bijbel zijn gebaseerd. Ten diepste kan heidendom opgevat worden als opstand of rebellie tegen de enige waarachtige en heilige God, tegen Zijn gezag en Zijn waarheid.2CVandaag. Heidendom groeit in Europa. https://cvandaag.nl/9286-heidendom-groeit-in-europa?viacip=true De schrijver van het katholieke blad had een vooruitziende blik. Noem het profetisch. De christelijk-Amerikaanse televisiezender CBN berichtte in 2020 dat Europa het christendom heeft ingeruild voor paganisme.3CBN News. Europe Leaves Christianity for ‘Paganism’. https://www.youtube.com/watch?v=0tn3DzB2VNQ De zender sloeg daarmee de spreekwoordelijke spijker op de kop. Hieronder hebben we integraal het artikel uit 1900 overgenomen. Voetnoten, opmerkingen tussen haken en tussenkopjes zijn van schrijver dezes. 

De magische cirkel is een olieverfschilderij uit 1886 in de prerafaëlitische stijl door John William Waterhouse / Bron: Wikimedia Commons

Is het christelijk Europa op weg naar het Heidendom?

Bij het heidendom te land

Is het Christelijk Europa op weg naar het Heidendom?

Is Europa, dat door het Christendom zoovele eeuwen aan de spits der ware beschaving heeft gestaan, bezig dat Christendom den rug te keeren en het aanzicht te wenden naar het Heidendom?

Het is vreeselijk, maar of de waarheid ontkend kan worden?

Men heeft den God der Christenen verbannen uit de regeeringen, uit de scholen, uit het volksleven; — en terwijl nog de strijd niet volstreden is, doen de afgoden der Heidenen reeds hunne intrede, wordt de leer dier Heidenen reeds verklaard.

Afrika

Ook een deel van Afrika is Christelijk geweest; geloof en godsvrucht, kunsten en wetenschappen bloeiden. Het Christendom was er zóó verbreid, dat in het begin der zesde eeuw een koning Thrasimundus [Thrasamund (450 – 523)] honderd en twintig bisschoppen van Afrika naar het eiland Sardinië kon verbannen. En op den huidigen dag moet Europa zijne missionarissen naar het zwarte werelddeel zenden.

Wacht Europa hetzelfde lot tot straf zijner goddeloosheid?

Een muntstuk met de afbeelding van Thrasamund / Bron: Wikimedia Commons

Missionarissen uit andere werelddeelen?

Zal er nog eens een tijd komen, dat missionarissen uit andere werelddeelen zich zullen inschepen, zooals nu de onze het doen naar Azië en Afrika?4‘Nederland is zendingsland geworden,’ zo kopte Trouw op 16 februari 2005 (https://www.trouw.nl/nieuws/nederland-is-zendingsland-geworden~bdc6b077/) en op 31 december 2018 berichtte Puntuit: “In Nederland lijkt iedereen zijn eigen leventje te leiden. Er is geen relatie met elkaar, ontdekte het echtpaar Mpumi en Ginny Maweni. Namens Stichting Operatie Mobilisatie (OM) verrichten ze zending in Nederland. ‘We willen graag het Evangelie terugbrengen in dit zendingsland.'” (https://www.puntuit.nl/nieuws/deze-afrikanen-evangeliseren-nederland)

Wie zal het zeggen! Geve God, dat de oogen bijtijds opengaan, vóór Gods straffende hand in al hare zwaarte op Europa nedervalt.

Slechts even behoeft men rond te zien, om tot de overtuiging te komen, dat de goddeloosheid en zelfs de ontkenning van den levenden, persoonlijken God toeneemt in alle landen van Europa.

Ook in ons vaderland.

In ons land bestaan vereenigingen tot verbreiding der godloochening; hooggeplaatste mannen ontkennen Gods bestaan, of trachten voor het minst zich zelven diets te maken, dat er geen Opperwezen bestaat. Dien geest van ongeloof tracht men te verbreiden en in het volksleven te brengen door de pers, door wetten en voornamelijk door de scholen, waaruit men, zoo mogelijk, Gods naam zelfs zoekt te weren.

Ongelovig kan de mens niet blijven

Diep in het hart zit bij iederen mensch het gevoel van afhankelijkheid aan een hooger Wezen.5Uit onderzoek uit 2011 blijkt dat mensen van nature de neiging hebben om in God/goden en een hiernamaals te geloven. Onderzoek suggereert dat mensen in veel verschillende culturen instinctief geloven dat een deel van hun ziel of geest voortleeft na de dood. Onderzoek toont aan dat mensen van nature ‘dualisten’ zijn die zich gemakkelijk de scheiding van geest en lichaam kunnen voorstellen. Bron: University of Oxford. (2011, July 14). Humans ‘predisposed’ to believe in gods and the afterlife. ScienceDaily. Retrieved November 20, 2022 from www.sciencedaily.com/releases/2011/07/110714103828.htm

En die diepgevoelde afhankelijkheid brengt elken ongeloovige eerst tot het domste bijgeloof en eindelijk tot de Heidensche afgoden, omdat de mensch geen godsdienst kan ontberen, en de ongeloovige den God der Christenen uit zijn hart heeft verbannen.

Plechtigheid ter ere van Boeddha

Onlangs heeft te Parijs weer eene Oostersche plechtigheid plaats gehad ter eere van Bouddha [Boeddha]!

Een honderdtal personen waren vergaderd en schikten zich met voorkomendheid naar alle ceremoniën, die men hen liet verrichten.

Een zekere heer Guimet hield vooraf eene rede, en verklaarde, dat de deelnemers dien dag zich van alcohol moesten onthouden hebben, en hunne handen gedoopt in reukwater. Gedurende de plechtigheid moesten zij zich onthouden van alle slechte gedachten, en in hun hart goede gevoelens opwekken voor mensch en dier.

Men ziet: het was gemeend.

Vrijdenkers, die als een geslagen hond zouden gejankt hebben, zoo men hen in een kerk had willen doen binnengaan, trokken processiegewijs rond, legden bloemen op het altaar, en hielden een lange gele koord in de handen.

Een Heidensche priester, een bonze [een boeddhistische monnik of priester] — echte waar, en expresselijk uit Ceylon overgekomen — leidde de plechtigheid en sprak de gebeden in het Engelsch en Pali, eene taal, eenigszins afgeleid van het Sanskritsch. Een tolk vertaalde de „heilige” woorden.

Op het altaar brandden zeven en dertig toortsen, verbeeldend de zeven en dertig lichten der opperste wijsheid, volgens de leer der Bouddhisten.

De deelnemers ontvingen bloemen, terwijl de bonze een gouden afgodsbeeldje in de hand hield.

Vóór het eindigen der heidensche plechtigheid moest eenieder een stukje afsnijden der gele koord, om het als een talisman mee naar huis te nemen en zorgvuldig te bewaren, evenals het bijgeloof dit leert van de koord, waarmee zich een mensch heeft verhangen.

Bijgeloof

Waarlijk, de „verlichten” dezer eeuw zijn er goed in geslaagd alle bijgeloof te verbannen uit ‘s menschen geest! Zie slechts even rond: het satanisme geeft lezingen; het somnambulisme [helderziendheid tijdens een slaaptoestand] adverteert druk in do grootste ongeloovige bladen. Magnetisme en spiritisme hebben hun kleine kapellen. Nog onlangs kon men de grootste vrijdenkers uren zien wachten, om een oogenblik toegang te verkrijgen tot de vèrzienster of waarzegster Couesdon [een ophefmakende helderziende uit Parijs]. En van koorden van opgehangenen gesproken: volgens een Fransch Katholiek blad zijn er veldwachters, die er een kostwinning in vinden om per centimeter zulke koorden te verkoopen; zelfs wordt het eindje koord, dat den hals toesnoerde, nog iets duurder betaald.

Men vindt het „burgerlijk doopsel” uit, en tracht in plaats van het Communiefeest der kinderen een „leeken-communiefeest” in te voeren.

De bouw van een moskee in Parijs

Hooggeplaatste personen nemen den bouw eener Mohammedaansche moskee te Parijs onder hunne bescherming, tot groote, onuitsprekelijke voldoening van den Sultan, „den grooten moordenaar op den troon,” als Gladstone zeide.6Abdulhamid II (21 september 1842 – 10 februari 1918) was de 34e sultan van het Ottomaanse rijk. Hij beklom de troon op 31 augustus 1876 en regeerde het land tot hij werd afgezet op 27 april 1909. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met de massamoorden die hij tijdens zijn regeerperiode pleegde op de Armeense bevolking. Het leverde hem de bijnaam op van “Rode Sultan” op. Dit verwijst naar het bloed dat door de genocide aan zijn handen kleefde. (Bron: Historiek. Abdülhamit II (1842-1918) en de Hamidische bloedbaden. https://historiek.net/abduelhamit-ii-1842-1918/3148/ (ingezien op 22-11-2022))7Met ‘Gladstone’ wordt William Ewart Gladstone (29 december 1809 – 19 mei 1898) bedoeld, een Brits liberaal staatsman en premier van 1868–1874, 1880–1885, 1886 en 1892–1894.

Abdül Hamid II / Bron: Wikimedia Commons

Een Boeddhistische tempel zou een gunstige uitwerking hebben

En het blad, dat den naam draagt van Voltaire [een radicale Verlichtingsfilosoof], en diens goddeloosheden tot het verre nageslacht tracht te verbreiden, hoe onbarmhartig het ook de
Katholieke „bijgeloovigheden” zweept en het werk voortzet der ontkerstening van het volk, ziet met genoegen, „dat er ernstig sprake van is te Parijs Bouddhistischen ritus in te stellen.” Een Bouddhistische tempel, meent het blad, zou in de toekomst de gunstigste uitwerking hebben voor de beschaving van het verre Westen.8In Nederland werd in 1973 de eerste boeddhistische tempel in Nederland geopend: de Theravada-tempel in Waalwijk. Ook vestigden daar twee Thaise monniken. (Bron: Boeddhistisch Dagblad. Tulpenboeddhisme: Hoe het boeddhisme in Nederland wortel heeft geschoten (3). https://boeddhistischdagblad.nl/achtergronden/172572-tulpenboeddhisme-hoe-het-boeddhisme-in-nederland-wortel-heeft-geschoten-4/ (ingezien op 22-11-2022))9Anno 2024 kun je in Nederland in alle tuincentra en bij de meubelboulevards boeddhabeelden kopen. In 2013 verscheen nota bene het boek ‘De Boeddha in het tuincentrum en andere populaire beelden van het boeddhisme’ van Paul van der Velde.

Nu weet men ook waarom deze vrijdenkers de basiliek van het Heilig Hart willen afbreken; zeker om op die plaats een afgodsbeeld te doen verrijzen!

Boeddhabeeld in een tuin / Bron: Pixabay

Dienst der afgoden

Langzaam maar zeker nadert het ongeloof tot den dienst der afgoden.

Laten daarom alle geloovigen, allen, die in de erkenning van een God de eerste en noodzakelijkste uiting zien der gezonde rede, zich des te hechter aaneensluiten, om gezamenlijk den stroom te breken des ongeloofs, die verdelgend woedt door Europa!

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over het oprukkende heidendom. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.