Het getal 7 (zeven) in de Bijbel

Last Updated on 18 november 2023 by M.G. Sulman

In de Bijbel staan getallen vaak symbool voor een diepere betekenis. Vooral het getal 7 (zeven) is prominent aanwezig in de Schrift. Het komt meer dan 700 keer voor. Van de zeven scheppingsdagen tot de vele ‘zevens’ in het laatste Bijbelboek Openbaring van Johannes. Het getal zeven duidt op compleetheid, voltooiing en perfectie. Het getal symboliseert volheid.

Het getal 7 (zeven) in de Bijbel / Bron: Pixabay

Zeven als heilig getal

Sabbat

God beschrijft de sabbat als een heilige dag. Het is de zevende dag van de week (Deuteronomium 5:12-14). Hoewel de mensheid zes dagen kan werken, wijden ze de zevende dag, het getal dat met God wordt geassocieerd, aan God op. Het getal zes staat Bijbels gezien symbool voor de mens als een onvolmaaktheid wezen, maar het staat ook voor moeite en arbeid.

Jubeljaar

In de Joodse kalender hadden ze naast de zeven dagen van de week met één rustdag, ook een rustjaar na 49 jaar (7×7) werken. Tijdens dit zogeheten Jubeljaar (Leviticus 25) moesten de Israëlieten alle slaven in het land vrijlaten. Het was namelijk voor iedereen een Jubeljaar. Iedereen mocht teruggaan naar zijn eigen stuk grond en naar zijn eigen familie. Dat jaar mocht er ook niet gezaaid worden. En wat vanzelf op het land opkomt, mocht niet geoogst worden om te verkopen, maar ze mochten er alleen zelf van eten. En in het Jubeljaar kreeg iedereen ook het land terug dat vroeger van hem was.

God schiep de wereld in zeven dagen

Genesis vertelt ons dat God de hemel en de aarde in zes dagen schiep, en dat God na voltooiing rustte op de zevende dag (Genesis 1; 2:1-2). Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat Hij verricht had. Het scheppingsverhaal in Genesis verbindt de zevendaagse week met de volledigheid van Gods scheppende activiteit. Het benadrukt dat Gods schepping compleet is.

Op basis van deze cyclus van werk en rust gebiedt God de mens om ook zes dagen te werken en dan de week te voltooien door te rusten op de zevende dag. Deze rustdag is de dag die God apart heeft gezet als de heilige sabbat (Exodus 20:9-11).

De schepping van Adam is een onderdeel van het fresco op het gewelf van de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad geschilderd door Michelangelo rond 1511
De schepping van Adam is een onderdeel van het fresco op het gewelf van de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad geschilderd door Michelangelo rond 1511 / Bron: Wikimedia Commons

Brood

Het getal 7 komt ook voor in het verhaal van de vermenigvuldiging van de broden en vissen door Jezus. Dit wordt beschreven in de evangeliën van Matteüs (Matteüs 15:32-39) en Marcus (Marcus 8:1-10). Jezus voedt een menigte van duizenden mensen met slechts zeven broden en enkele vissen, wat de overvloedige voorzienigheid van God symboliseert.

Wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Schilderij in Gasthuis Onze-Lieve-Vrouw met de Roos (Lessen) / Bron: Wikimedia Commons

Offers

Bij veel offerrituelen zijn zeven dieren betrokken (Num 23:1, 29; 28:11, 19, 27; 29:2, 8, 32, 36; 1 Kron 15:26; en 2 Kron 29:21).1The Torah. Seven, the Biblical Number. https://www.thetorah.com/article/seven-the-biblical-number (ingezien op 18-11-2023)

De zeven kruiswoorden van Jezus

De kruiswoorden zijn de woorden die Jezus sprak toen hij aan het kruis hing. Het gaat hierbij om zeven kruiswoorden. Dit duidt de voltooiing van zijn aardse taak aan bij de kruisiging:

 • “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”(Lucas 23:34)
 • “Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.” (Lukas 23:43)
 • Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.” (Johannes 19:26-27)
 • “Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Matteüs 27:46)
 • “Ik heb dorst.” (Johannes 19:28)
 • “Het is volbracht.” (Johannes 19:30)
 • En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.” (Lucas 23:46)
De kruisiging van Jezus door Antonello da Messina / Bron: Wikimedia Commons

Zeven Bijbelse feesten

Er zijn zeven Bijbelse feesten:

Pesach

Met Pesach wordt het einde van de Joodse slavernij in Egypte herdacht en de uittocht uit Egypte en daarmee de bevrijding van het Joodse volk van de slavernij. Er wordt een ​​lam geslacht. Dit lam, waar geen gebrek aan gevonden mocht worden, is een beeld van de Heere Jezus.

Het feest van de Ongezuurde Broden

Het feest van de Ongezuurde Broden vindt direct na Pesach plaats. De ongezuurde broden, de zogeheten matsot, herinneren aan de haast waarmee het volk uit Egypte moest vertrekken.

Eerstelingenfeest

Het Eerstelingenfeest is het feest waarop de eerste schoof van de oogst in de tempel wordt aangeboden. Op het eerstelingenfeest staat Jezus op uit de dood als eersteling.

Sjawoe’ot (Wekenfeest)

Dit feest wordt zeven weken na Pesach gevoerd. Sjawoe’ot of Wekenfeest is het feest waarop de ‘eerstelingen’ van de oogst aan God worden geofferd.

Bazuinenfeest

De Dag van de Ramshoorn (Jom Hasjofar) in het Nederlands ook aangeduid als Bazuinenfeest, kijkt vooruit naar de toekomst.

Jom Kipoer of Grote Verzoendag

Jom Kipoer of Grote Verzoendag is een van de heiligste dagen. Dit is een feestdag waarop de Israëlieten samenkomen om hun zonden te belijden.

Soekot of Loofhuttenfeest

Met Soekot of Loofhuttenfeest wordt Gods voorziening en bescherming gevoerd toen de Israëlieten door de woestijn dwaalden.

Een enorme loofhut te Jeruzalem / Bron: Wikimedia Commons

Jozef en Farao

In het 41e hoofdstuk van het Bijbelboek Genesis, dat ‘begin’ betekent, wordt verhaald over de dromen van de Egyptische farao. Omdat hij ze niet kan duiden, wordt Jozef erbij geroepen, die de reputatie heeft een uitstekende uitlegger van dromen te zijn. In dit verhaal wordt de zeven zowel positief als negatief gebruikt. De farao droomt van zeven vette en zeven magere koeien, van zeven mooie en zeven magere korenaren. Deze worden geïnterpreteerd als zeven jaren van overvloed en hongersnood. Zeven vette en zeven magere jaren, afwisselende perioden van voorspoed en tegenspoed.

‘t Getal 7 in Openbaring

De zeven gemeenten in Openbaring

Het getal zeven is erg dominant in het laatste Bijbelboek, genaamd Openbaring. Johannes is de schrijver. Hij kreeg de Openbaring toen hij ongeveer 100 jaar oud was op Patmos, waar hij naartoe was verbannen. Het is in briefvorm gericht aan zeven christelijke gemeenschappen in de toenmalige Romeinse provincie Asia, het huidige Anatolië of Klein-Azië (het uiterste westen van Turkije). Het gaat om de geloofsgemeenschappen in Efeze, Smyrna, Pergamon, Thyateira, Sardes, Filadelfia en Laodicea. Dit zijn zeven specifieke gemeenschappen die vandaag de dag nog steeds op een kaart te vinden zijn. Het is bedoeld om hen bemoedigen en troosten.

De zeven gemeenten in Openbaring en Patmos / Bron: Wikimedia Commons

Filedelfia, een Bijbelgetrouwe gemeente | Openbaring 3:7-13 | Maarten Ezinga

Andere gevallen

Er wordt in dit Bijbelboek niet alleen gesproken over zeven gemeenten met zeven geesten (Openbaring 1:4), maar ook over:

 • zeven sterren en zeven gouden kandelaars (Openbaring 1:20)
 • een boekrol die met zeven zegels is verzegeld (Openbaring 5:1)
 • zeven bazuinen (Openbaring 8:6)
 • een draak met zeven koppen (Openbaring 12:3)
 • zeven offerschalen met zeven plagen (Openbaring 16:1)

Video: welke betekenis heeft het getal 7 in de bijbel?

Zeer interessante Engelstalige video over de betekenis van het getal 7 in de Bijbel:

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je gedachten delen over het getal 7 in de Bijbel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.