Het getal 3 (drie) in de Bijbel

Last Updated on 13 december 2023 by M.G. Sulman

Het getal ‘3’ is één van de belangrijkste getallen in de Bijbel. Het is het getal van harmonie, van Gods aanwezigheid en van volledigheid. De meeste belangrijke gebeurtenissen in de Bijbel gingen gepaard met dit nummer of met het getal 7. Drie is verbonden met de Heilige Drie-eenheid, met de drie geloofsgetuigen van vóór de zondvloed, Abel, Henoch en Noach (zie Hebreeën 11), en de drie patriarchen of aartsvaders na de zondvloed, Abraham, Isaak en Jakob. God zelf wordt beschreven met het drievoudige: “Hem Die is en Die was en Die komt” (Openbaring 1:4).

3 of drie
Het getal ‘3’ is één van de belangrijkste getallen in de Bijbel. Het is het getal van harmonie, van Gods aanwezigheid en van volledigheid.

Overtreffende trap

Een verdubbeling van een handeling of uitspraak suggereert een versterking. Zo is het driemaal spreken een versterking en een uiterste completering ervan. Drie is het beeld van de overtreffende trap: het hoogste en uiterste. Vooral als gesproken wordt over een handeling die driemaal verricht wordt:

 • Bileam die zijn ezel driemaal slaat (Numeri22:28);
 • God die de jonge Samuël driemaal roept (I Samuël 3:8);
 • Elia die zich driemaal over de jongen uitstrekt (I Koningen 17:21);
 • Petrus die Jezus tot driemaal toe verloochend (Matteüs 26:34);
 • Paulus die driemaal over een bepaalde zaak tot God heeft gebeden (2 Korintiers 12:8).

Volledigheid en compleetheid

Drie is het getal van volledigheid, compleetheid. Een aantal voorbeelden om dit te illustreren:

 • De drie zonen van Noach zijn de stamvaders van de mensheid;
 • De priesterzegen bestaat uit drie tweedelige zinnen: “Moge de HEER u zegenen en u beschermen; moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn; moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven” (Numeri 6:24-26);
 • Driemaal heilig* (Jesaja 6:3; Openbaring 4:8);
 • De tabernakel was driedelig (Exodus 26-27);
 • Jezus wordt driemaal verzocht (Matteüs 4);
 • Jezus bidt driemaal in Getsemane (Matteüs 26);
 • Jezus verscheen drie keer aan de leerlingen, nadat hij uit de dood was opgestaan (Johannes 21:14);
 • Jezus is drie dagen dood (zijn dood is volledig), en na drie dagen wordt hij opgewekt (Matteüs 20:19).

(*) Heilig is de enige eigenschap van God dat driemaal na elkaar gebruikt wordt, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Deze drievoudige herhaling correspondeert met de drie-eenheid van God.

Volheid van God

De volheid van de Ene komt door te spreken over ‘de Vader en de Zoon en de heilige Geest’ (Matteüs 28:19; 1 Johannes 5:7).

Jezus en het getal drie

Jezus bad drie keer voordat hij werd gearresteerd, hij werd op het derde uur van de dag aan het kruis geslagen en stierf op het negende uur, dat is drie uur ’s middags.

Nummer 3 is het getal van het eeuwige leven, want Jezus werd na drie dagen opgewekt uit de dood. Drie mensen zagen zagen de Transfiguratie of Gedaanteverandering van Jezus op de Berg Tabor. Deze werd volgens de Bijbel waargenomen door de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus. Zij aanschouwden hoe Jezus transformeerde in een hemelse gestalte en vergezeld werd door de profeten Mozes en Elia (Mt 17:1-8, Mc 9:2-8 en Lc 9:28-36).

Dan is er nog het drievoudige ambt van Christus: Profeet, Priester en Koning.

Drie-eenheid

De Bijbel leert dat er één God is, bestaande uit drie personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest.

Petrus, Jakobus en Johannes

Jezus Christus had drie discipelen, te weten Petrus, Jakobus en Johannes, die bij belangrijke gebeurtenissen vaak samen worden genoemd, en samen iets moesten doen of meemaken.1Christipedia. Petrus, Jakobus en Johannes. https://www.christipedia.nl/wiki/Petrus,_Jakobus_en_Johannes (ingezien op 4-4-2023)

 • Het drietal was getuige van de opwekking door Jezus van een twaalfjarig meisje, Jaïrus’ dochter (Lucas 8:51).
 • Zij waren getuige van de komst van het koninkrijk der hemelen, voorgesteld door de gedaanteverandering van Jezus of transfiguratie of verheerlijking op de berg (Lucas 9:28).
 • De drie leerlingen werden door Jezus’ meegenomen in de hof van Gethsémané. (Marcus 4:33).
 • De drie worden als eersten genoemd van de discipelen, die na Jezus’ hemelvaart, verblijf hielden in een bovenzaal (Handelingen 1:13)

Driedeling kosmos

Tot slot verwijst het cijfer drie in het jodendom naar de driedeling van de kosmos:

 • de hemel;
 • de aarde; en
 • de onderwereld.

Reacties

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.