Don Finto: Uw volk is mijn volk (boekbespreking)

Last Updated on 2 december 2023 by M.G. Sulman

‘Uw volk is mijn volk’ is een boek met naast bekende ook nieuwe inzichten over Israël en het Joodse volk, van de hand van Don Finto. In het Bijbelboek Ruth 1:16-17 staan de woorden die Ruth tegen Noömi (Naomi) zei: “Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!” Dit getuigt van Ruths liefde, toewijding en trouw aan de God van Israël en het Joodse volk. In tegenstelling tot Ruth in het Oude Testament, hebben velen van ons het Joodse volk, de familieleden van de Joodse Messias Jezus, de rug toegekeerd en christenen delen de collectieve schuld van hun eeuwenlange vervolging. Het boek van Don Finto herinnert ons eraan dat we nu, meer dan ooit, het uitverkoren volk van God moeten omarmen en dat we voor hen moeten bidden, en dat we onze gebeden in overeenstemming moeten brengen met Gods plan. Dit boek laat zien waarom de kerk zich moet verzoenen met het Joodse volk en waarom onze gebeden in dit uur van levensbelang zijn. Als we aan Israël dezelfde belofte doen als Ruth aan Naomi, dan zal de kerk nooit meer dezelfde zijn!

Don Finto Uw volk is mijn volk

Don Finto in vogelvlucht

Don Finto is een bekende schrijver, spreker en tevens voorganger in de christelijke gemeenschap wereldwijd. Hij zag het levenslicht in 1930 in een Joods gezin in Brooklyn, New York en groeide op tijdens de crisis van de jaren 1930. Hij diende in het Amerikaanse leger en werkte later als zakenman voordat hij zich volledig toelegde op zijn bediening als geestelijk leider.

Finto is vooral bekend om zijn werk als voorganger en mentor voor jonge kerkleiders. Hij heeft een passie voor het delen van de liefde van Christus met anderen. Hij richtte de gemeente Belmont Church in Nashville, Tennessee op en diende er als voorganger van 1971 tot 1996. Hij is ook een mentor geweest voor veel andere kerkleiders en heeft vaak anderen geholpen bij kerkplanting.

Als schrijver heeft Finto verschillende boeken geschreven die zich richten op de Hebreeuwse wortels van het christelijk geloof. Zijn bekendste boeken zijn ‘Your People Shall Be My People’ Uw volk is mijn volk’) en ‘Who Is Israel?’ In deze pennenvruchten bespreekt hij de rol van Israël in de geschiedenis van het christendom en maakt hij ons bewust van de Hebreeuws-Joodse wortels van het christelijk geloof.

Finto heeft in de loop van zijn leven vele prijzen en onderscheidingen ontvangen voor zijn werk als geestelijk leider en mentor, waaronder de ‘Lifetime Achievement Award’ van de International Reconciliation Coalition.

‘Uw volk is mijn volk’

“Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!”

De Moabitische Ruth spreekt deze belangwekkende woorden tegen haar schoonmoeder Noömi. Het is een ontroerende belijdenis waaruit verregaande toewijding blijkt. Ze zegt zich aan te sluiten bij het volk van God, het volk Israël. Ze zal de wegen en wetten van dit volk tot de hare maken. Uit deze gehoorzaamheid kwam het geslacht voort van de Beloofde Zoon, de Messias. Het geloof dat Jezus de Messias is, moet elke gelovige uit de heidenen tot een onopgeefbare en diepe verbondenheid met Gods volk brengen. Of zoals actrice en kunstenares Yanneke Wijngaarden ergens zegt: “De Joodse man, die de God van Israël aan de volken openbaart. Hij is de deur waardoor ik binnenkom en aan tafel zit bij Abraham, Sarah, Mozes.”

Wij mogen met Ruth zeggen: ‘Uw volk is mijn volk’. Helaas heeft de christelijke Kerk niet altijd gereageerd op haar Boaz zoals Ruth dat heeft gedaan. De gemeente liet haar Moabitische gebruiken en levenswijze niet achter zich toen ze in het huis kwam door Jezus te accepteren als Messias. Integendeel, ze heeft al Jezus familieleden, het Joodse volk, de rug toegekeerd. “Daarom moet ik schrijven,” verklaart Don Finto in de inleiding van zijn boek ‘Uw volk is mijn volk’. Het wordt volgens hem tijd dat de christelijke gemeente radicaal stelling neemt naar het Joodse volk toe in de geest van Ruth. De Gemeente moet gaan beseffen dat de heidenen uit de volken die zich bekeerd hebben zijn geënt op de olijf van Zijn volk (Romeinen 11). Het zijn niet de Joden die hun gebruiken en identiteit moeten afleggen of afzweren, het zijn de heidenen uit de christenen die zich moeten losmaken van hun heidense wortels; zij zijn immers als wilde takken geënt op de edele olijf, waarvan de stam, takken én wortelgestel het volk Israël voorstelt. De aartsvaders Abraham, Isaäk en Jacob vormen de wortels, want uit hen is het volk Israël voortgekomen.

Ruth in het veld van Boaz door Julius Schnorr von Carolsfeld
Ruth in het veld van Boaz door Julius Schnorr von Carolsfeld / Bron: Wikimedia Commons

God is de sluier aan het wegnemen bij zowel het Joodse volk als de Gemeente

Don Finto is een ‘heidense’ voorganger in Nashville, Verenigde Staten, die in de loop der jaren een ontdekkingstocht heeft gehouden in het Woord van God naar Gods doel met Israël en het Joodse volk. Hij komt met een door-en-door Bijbelse kijk, waaruit naar voren komt dat God niet afgedaan heeft met zijn volk en dat de Kerk niet in haar plaats is getreden zoals de vervangingstheologie voorhoudt. God heeft een plan met Israël en het Joodse volk.

Er is momenteel een heropleving gaande onder Joodse mensen die tot geloof in de Messias Jesjoea (Hebreeuwse naam van Jezus) komen, ook wel Messiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden genoemd. Er is wereldwijd een Messiaans-Joodse beweging ontstaan die zich allengs uitbreid. De meeste hunner behouden hun identiteit als Jood, en zijn Tora-getrouw, niet in de hoop te zullen worden gered door de Wet te houden, maar uit liefde voor God die Zich geopenbaard heeft in Jesjoea. Er is een revival aan de gang en Don Finto hoopt dat de Kerk dankbaar is door een terugkerend Joods leiderschap in het lichaam van de Messias. De bedekking of sluier (2 Korintiërs 3) is God aan het wegnemen. Zowel bij het Joodse volk wat betreft hun Messias Jesjoea, als bij de Gemeente die eeuwenlang stekeblind was over Gods plan voor Israël en het Joodse volk. Het ontwaken is begonnen.

“De terugkeer van zoveel Joden naar de Messias in onze tijd bevestigt opnieuw Gods verbondsliefde voor Zijn volk. We beleven de vervulling van de profetie van jesaja waar staat dat Joodse ogen open zullen gaan. We ervaren wat Hosea heeft voorspeld – Israël dat ‘bevend komt naar de Heer’ (Hos. 3:5). We zien dat er adem geblazen wordt in het opgestane lichaam waarover Ezechiël sprak. Paulus’ woorden betreffende het opnieuw enten [Romeinen 11] krijgen steeds meer betekenis. En we overdenken opnieuw de woorden van Jezus, toen Hij uitkeek over de Tempel: ‘Wanneer deze dingen beginnen te geschieden … genaakt uw verlossing’ (Luk. 21:28). De Heer weigert het gordijn van de geschiedenis te sluiten zonder Zijn geliefde Israël.”(p.132)

Dom Finto Uw volk is mijn volk
Ultraorthodoxe Joden in Jeruzalem, de eeuwige en ongedeelde hoofdstad van Israël / Bron: Rickson Davi Liebano/Shutterstock.com

De heropleving van de Messiaanse gemeenschap

Finto’s boek is een uitstekende introductie tot zowel de theologie van Israël en de geschiedenis van de Messiaanse beweging. Wat mij vooral trof was het levensverhaal van Joseph Rabinowitz (1837-1899) uit Kishinev, Maldovië. Hij was grootgebracht in een Joods-rabbijns gezin en hij vertrok naar Palestina om een kolonie te stichten. Op de Olijfberg had hij een levenveranderende ontmoeting met de Messias. Hij keerde terug naar zijn vaderland in de volle overtuiging dat Jesjoea de Messias is, de enige die Israël kan redden. Hij opende de eerste Messiasbelijdende synagoge uit de hedendaagse geschiedenis. Hij heeft altijd geweigerd zijn Joodse identiteit op te geven en dit bracht hem steeds in conflict met zowel de Kerk als de Joodse gemeenschap. Op zijn grafsteen staat, geheel volgens zijn wens: “Een Israëliet die geloofde in Jehova en Zijn Gezalfde, Jesjoea van Nazaret, de koning der Joden, zoon van David, Rabinowitz.” Hij zag zijn Joodse identiteit bekrachtigd en vervolmaakt in zijn geloof in de Joodse Messias Jesjoea.

Finto wijdt een hoofdstuk aan de beschamende en pijnlijke geschiedenis van antisemitisme en Jodenhaat in de Kerk, dat teruggaat tot de tijd van Constantijn en de vroege kerkvaders. Ook werden gelovige Joden er door de Kerk van overtuigd dat zij hun door God gegeven voorschriften en feesten dienden op te geven en zich de niet-Joodse verheidenste praktijken moesten eigen maken. De heidengelovigen namen heidense praktijken mee de Kerk in en de ‘wilde takken’ die geënt waren op de edele olijfboom drongen de natuurlijke takken (Joodse gelovigen) deze praktijken op en zij moesten bovendien hun Joodse identiteit verloochenen. Het was de wereld op z’n kop! De gelovigen uit de heidenen hadden juist de connectie met hun heidense wortels moeten verbreken.

“Deze [niet-Joodse christelijke] praktijken waren in veel gevallen niet meer dan vroegere heidense gewoonten, overgoten met een christelijk laagje. Het feest van de winternachtevening met zijn bomen en joelblok, waarmee de Noorse goden werden vereerd, werd vertaald in Kerstmis, de viering van de geboorte van Jezus. Pascha werd Pasen. Besnijdenis, wat van de heidenen niet werd verlangd, werd vervangen door de kinderdoop. Bar Mitzwa werd nu belijdenis. De joodse symboliek van geloof in de joodse Messias was verdwenen.” (p.119)

Ga niet langer de weg van de heidenen

De Gemeente werd misleid en liet zich misleiden. Ruth (de heidenen) heeft niet de plaats ingenomen van Boaz (het Joodse volk), zij heeft zich alleen aan hem verbonden. Ze is lid van zijn familie geworden en heeft deel aan de beloftes. Ruth heeft niet Boaz vervangen. Bij christenen dringt meer en meer het besef door dat het noodzakelijk is dat zij kennisnemen van hun Joodse wortels en erfgoed, willen ze het geloof in de Joodse Messias Jesjoea goed begrijpen. En dat ze niet langer de weg van de heidenen moeten gaan (Efeziërs 4:17).

Dream Perfection - bijbel lezen
Christenen nemen steeds vaker kennis van de Joodse wortels van hun geloof / Dream Perfection/Shutterstock.com

Vlot geschreven boek

Het is een vlot geschreven indringend boek dat je in één adem uitleest. Het is een introductie; mensen die meer ingelezen zijn in deze materie, zullen weinig nieuwe inzichten tegenkomen. Voor christenen met weinig kennis van Gods plan met Israël, de Messiaanse Joden en van de Joodse wortels van hun geloof, is het een eye-opener en een must read.

Video

Geraadpleegde literatuur

  • Don Finto: Uw volk is mijn volk – Hoe Israël, het Joodse volk en de christelijke kerk zich in het laatste der dagen zullen verenigen; Bread of life, Vlissingen, 2002.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. We zijn bijvoorbeeld benieuwd wat jij van het boek vindt. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.