Joodse wortels van het christelijk geloof: Chuck en Karen Cohen

Last Updated on 5 april 2023 by M.G. Sulman

Terug naar de Joodse wortels van het christelijke geloof! De Bijbel begint niet bij Matteüs en het Oude Testament, de Tenach, hangt er niet maar zo’n beetje bij. Het is het fundament van het Nieuwe Testament. Alle grote nieuwtestamentische leringen zijn geworteld in de Tenach. Er staan in het Nieuwe Testament honderden verwijzingen naar het Oude Testament. De termen ‘oud’ en ‘nieuw’ suggereren alsof er een geestelijk onderscheid is tussen de twee delen. De termen veronderstellen geheel ten onrechte een vervanging.

Joodse wortels van het christelijk geloof van Chuck en Karen Cohen

Wortels Van Ons Geloof: Karen & Chuck Cohen

  • Titel: Wortels Van Ons Geloof
  • Auteur: Karen & Chuck Cohen
  • Uitgeverij: Comité Gemeentehulp Israël, Ommen
  • Jaar: 2008
  • ISBN 978-90-812915-1-4
  • Pagina’s: 254

Het Nieuwe Testament lezen vanuit het Oude Testament

Over de schrijvers

Karen & Chuck Cohen zijn al sinds 1979 actief in de Messiaanse beweging. In 1989 maakten ze alija (immigratie naar Israël) en sindsdien wonen ze met hun twee zonen in Jeruzalem. Chuck is één van de leidinggevenden van Intercessors for Israel (Voorbidders voor Israël, www.ifi.org.il), een organisatie die tot doel heeft om voorbidders in en voor Israël te mobiliseren. Chuck reist en spreekt door de hele wereld. Het echtpaar schrijft vanuit een bijbels perspectief over het nieuws in hun nieuwsbrief Watchmen from Jerusalem (Wachters uit Jeruzalem). Samen schreven ze het belangwekkende boek ‘Wortels van ons geloof’.

Gefundeerd in het Oude testament

Iedere belangrijke nieuwtestamentische onderwijzing is diep geworteld en gefundeerd in het Oude Testament, de Tenach. Christenen lezen en interpreteren de Tenach vaak vanuit het filter van het Nieuwe Testament, maar dit boek daagt christenen uit het Nieuwe Testament te lezen en te interpreteren vanuit het perspectief van het Oude Testament, gelijk de eerste apostelen en de eerste gemeente die voornamelijk bestond uit Joden dat deed. De vijf apostelen uit het Nieuwe Testament, Paulus, Jacobus, Petrus, Judas en Johannes gebruikten stuk voor stuk teksten uit de Tenach om onderricht te geven over het Nieuwe Verbond. En de Joden in Berea:

“… Luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd” (Handelingen 17:11).

Terug naar de wortels

Het echtpaar Cohen daagt de lezer uit om in plaats van nieuwtestamentische gelovigen, bijbelgelovigen te worden. De gemeente van Jezus/Jesjoea moet terug naar haar Hebreeuwse oorsprong. Terug naar het Hebreeuwse perspectief waar Jesjoea uit putte toen hij het nieuwe verbond inluidde. Het Nieuwe Verbond wordt reeds aangekondigd in het Oude Testament (Jeremia 31).

Voortschrijdende openbaring

Er is sprake van voortschrijdende openbaring. Wat God later openbaart werpt meer licht op dat wat ervoor kwam en zo werpt het Nieuwe testament meer licht op de Tenach. Maar het spreekt elkaar niet tegen, het is niet in tegenspraak met elkaar. God verandert niet van gedachten. De schriften tonen dat God gisteren, vandaag en morgen dezelfde is, dat Hij een onveranderlijke en onveranderbare God is (zie o.a. Maleachi 3:6).

Het Nieuwe Testament verheldert een aantal zaken, en moet als een commentaar gelezen worden op de Tenach. Zo zijn bijvoorbeeld de rituelen en feesten van Israël een voorafschaduwing van al het goede dat nog komen moet (Kolossenzen 2:17; Hebreeën 8:5, 10:1). De komst van Jesjoea heeft deze schaduwen niet weggenomen, maar het heeft ze duidelijker, begrijpelijker en meer aanschouwend gemaakt. De Bijbelse feesten kunnen nu gevierd worden met het oog op hun vervulling in Jesjoea Hamasjiach (Jezus de Messias).

Inhoud van het boek ‘Wortels Van Ons Geloof’

Het boek is opgedeeld in drie delen:

  1. Onderwijzing;
  2. Onderwijzers; en
  3. Onderwezen.

Hieronder volgt een kort overzicht van de inhoud van het boek.

Deel 1

In het eerste deel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Is het Oude Testament vandaag de dag nog steeds het Woord van God?

Hierop is slechts een ondubbelzinnig en duidelijk ‘ja’ als antwoord op te geven. Alle onderwijzingen en preken in het Nieuwe Testament hebben een solide fundament in de Tenach. Het schrijversechtpaar zet in hun boek op heldere wijze uiteen dat alle belangrijke nieuwtestamentische onderwijzingen en leringen zijn geworteld in de Tenach: “Daar werden de zaden geplant, de boom bewaterd en gewied, teruggesnoeid en in de gaten gehouden, tot de voleinding der tijd. Toen was het fruit rijp, en onze Messias verscheen” (p.23).

Gods karakter in het Oude Testament

Zo mogen we bijvoorbeeld door ons geloof in de Messias Jezus, God ‘Abba Vader’ noemen (Romeinen 8:15; Galaten 4:6). Doch Gods vaderschap is geenszins een nieuwe leer die werd onthuld door Jesjoea. Net als bij al het nieuwtestamentische onderricht, geldt ook hier dat het zijn wortels heeft in de Tenach. De toegewijde orthodoxe Jood David Flusser verhaalt in één van boeken over zijn jeugd in Bohemen, tijdens het interbellum, waar op de lagere school staande en hardop het ‘Onze Vader’ werd gebeden. Hij kon het gebed zonder problemen meebidden, want het kwam volledig overeen met zijn joodse overtuiging.

Redding in de Tenach – Pesach

“Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt”, zo wordt van Jesjoea gezegd (Johannes 1:29b). Met het Pesach feest wordt een historische gebeurtenis gevierd, maar het illustreert tegelijk de dynamiek van redding door genade door geloof in het bloed van het lam – Jesjoea Hamasjiach.

Redding in de Tenach – genade en vertrouwen

God is een God van genade. Het Pesachverhaal laat zien dat Gods redding door genade er altijd al was en niet enkel wordt bewerkt door werken der Wet. De Wet (letterlijk: onderwijzing) werd geopenbaard aan Israël nadat zij waren bevrijd uit Egypte. Hun vertrouwen stellende in Gods Woord streek het volk het bloed van het Paaslam op hun deurposten. Ze werden door de wolk beschermd toen ze door de zee trokken en ze lieten zich doordat ze hun vertrouwen hadden gesteld in Gods Woord allemaal in de naam van Mozes dopen in de wolk en in de zee (1 Korinthiërs 10:1-2). Genade, vertrouwen en geloof zijn de drie sleutelbegrippen.

Leerstukken in de Tenach – zonde, bloed, verzoening

De aandacht gaat hierbij uit naar het feest Jom Kippoer. Aan de orde komen onderwijzingen in vier gebieden: zonde, verzoening door bloed, vergeving en het gebed van de hogepriester.

Grote verzoendag – Jom Kippoer

In de Tenach zegt God dat alle mensen hopeloos verloren zijn in hun zonden, maar op de Grote Verzoendag (jom Kippoer) – de belangrijkste feestdag voor het jodendom – komt het verzoeningswerk dat vooruitwijst op de zoendood van Jesjoea Hamasjiach duidelijk naar voren.

Maurycy Gottlieb – Joden bidden in de synagoge op Yom Kippur / Bron: Wikimedia Commons

De Nieuwe geboorte

Wat zijn de wortels van de wedergeboorte in de Tenach?

Deel 2

In deel 2 worden de volgende thema’s behandeld:

Een profeet zoals Mozes

Er zijn prachtige parallellen tussen het leven van Mozes en Jezus/Jesjoea, de profeet van wie werd beloofd dat Hij zou zijn als Mozes.

Het evangelie volgens de Tenach

Het Nieuwe Testament kijkt achterom voor bewijs aangaande het leven, het werk en de bediening van de Messias, maar bovenal aangaande zijn dood aan het kruis, zijn begrafenis en zijn opstanding uit de dood. In de Tenach staan  meer dan 300 profetieën over de Messias. Er liggen meer dan 400 jaren tussen de laatste profetieën over de Messias in de Tenach en de vervulling daarvan in Jesjoea.

Het kruis in de Tenach

Zo geeft Jesaja 53 een beeld van de dood van de Messias aan het kruis. Maar ook Psalm 22 helpt ons het kruis en het resultaat daarvan beter te begrijpen. Het echtpaar Cohen behandelt daarnaast nog twee andere gedeelten van de Tenach die een voorbode zijn van het kruis van Messias Jesjoea.

De wederopstanding

In de Tenach staan een aantal voorboden, typen en onderwijzingen over de opstandig uit de dood.

De godheid van Messias

De Tenach wijst op zowel een goddelijke als menselijke Messias.

De Heilige Geest in de Tenach

Het werk van de Heilige Geest maakt deel uit van de openbaring in de Tenach.

Deel 3

Deel 3 tenslotte, behandelt de volgende onderwerpen:

De bruid in de Tenach

In dit hoofdstuk worden de wortels in de Tenach van de redding van de heidenen onderzocht en de samenvoeging van heidenen met Joden in Gods reddingsplan. De bruidegom is de Heer; de Gemeente is de Bruid. Waar is de bruid aanwezig in de Tenach?

Israël en onze redding

Het herstel van Israël geeft de gelovigen zekerheid over hun eeuwige redding. Chuck en Karen Cohen gaan nader in op dit Bijbelse feit.

Uw volk is mijn volk

Er is een intieme verbinding tussen het Joodse volk en ware christenen. De relatie van de gemeente met het Joodse volk zou in overeenstemming moeten zijn met Ruths toewijding aan Naomi: “Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God” (Ruth 1:16). Een aantal nieuwtestamentische onderwijzingen illustreren deze bijzondere relatie.

Video: Ontdek de Joodse wortels van Jezus

Deze video onthult enkele prachtige waarheden over het karakter, de achtergrond en de persoonlijkheid van Jezus die door een groot deel van de kerk over het hoofd zijn gezien. Ontdek de intense Joodse religieuze sfeer waarin Jezus opgroeide en zijn Messiaanse missie begon.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over je ontdekkingstocht naar de Joodse wortels van het christelijke geloof. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.