Nazireeër: gelofte en betekenis

Last Updated on 25 oktober 2023 by M.G. Sulman

Het Nazireeërschap was een bijzondere toewijding aan God in het Oude Testament. Mannen en vrouwen konden zich vrijwillig tijdelijk of levenslang als Nazireeër aan God wijden. Deze toewijding hield in dat ze bepaalde regels volgden, zoals het laten groeien van hun haar, het zich onthouden van wijn en sterke drank, en het vermijden van contact met een dood lichaam. De voorschriften voor het Nazireeërschap zijn te vinden in Numeri 6:1-21. In de Bijbel wordt één persoon expliciet aangeduid als Nazireeër, namelijk Simson, zoals vermeld in het boek Richteren (13:5). Let op: een Nazireeër is niet hetzelfde als een Nazoreeër of Nazarener.

Samson doodt de leeuw (1628) door Peter Paul Rubens / Bron: Wikimedia Commons

De betekenis van het woord “nazireeër”

Het woord “Nazireeër” is afgeleid van het Hebreeuwse woord “nazir,” wat “afgezonderde, toegewijde, omkranste” betekent.1Christipedia. Nazireeër. https://www.christipedia.nl/wiki/Naziree%C3%ABr (ingezien op 25-10-2023) Het wordt gebruikt om een persoon aan te duiden die zich vrijwillig afzondert en wijdt aan God. Wanneer het woord “nazir” wordt toegepast op een wijnstok, betekent het “ongesnoeid,” zoals te vinden in Leviticus 25:5, 11.

Internationale benamingen

In het Engels wordt “Nazireeër” vertaald als “Nazarite,” en in het Duits als “Nasir.”

De kern van het nazireeërschap

De kern van het Bijbelse Nazireeërschap was een leven dat volledig was toegewijd aan God.

Roeping

De roeping van een nazireeër was een goddelijke oproep om als een instrument van Gods kracht op te treden ten behoeve van het volk. Dit gebeurde wanneer het volk onder druk stond of leed als gevolg van vijanden binnen hun eigen grenzen, zoals de Filistijnen. Ook werd een nazireeër geroepen wanneer de morele toestand van het volk zeer slecht was. Dit herinnert aan Amos 2:11 waar staat:

“Uit uw zonen deed Ik profeten opstaan, uit uw jongemannen nazireeërs. Is dit niet zo, Israëlieten?”

De gelofte van een Nazireeër

Numeri 6:1-21 legt de regels uit voor de Nazireeër, iemand die een speciale gelofte aflegt om zich aan de HEERE te wijden. Deze gelofte kon gelden voor het hele leven of voor een bepaalde periode.

🚫 Geen wijn en sterke drank
🚫 Geen druiven, zelfs geen sap
🚫 Geen haar knippen
🚫 Geen doden aanraken

Hij moest zich onthouden van sterke drank en alles wat afkomstig was van de wijnstok, inclusief wijn, druivensap, druiven, pitten, schillen en azijn gemaakt van wijn.
Hij mocht zijn haar niet knippen en moest zijn haarlokken laten groeien.
Hij mocht geen dood lichaam aanraken.

Een Nazireeër moest heilig zijn voor de HEERE en zich aan deze regels houden.

🔴 Als hij onverwachts verontreinigd raakte door de dood, moest hij offers brengen om zich te reinigen.

🐑 Een lam als brandoffer
🕊️ Een duif als zondoffer

Op de dag dat zijn Nazireeërgelofte eindigde, bracht de persoon opnieuw offers en mocht hij wijn drinken. Dit was de wet voor de Nazireeër, om hun toewijding aan God te eren.

Voltooiing van de Nazireeërsgelofte

Als de periode van zijn nazireeërschap ten einde was, moest de gewijde persoon een reeks offers brengen, waaronder een brandoffer, een zondoffer, een dankoffer, een spijsoffer en een drankoffer, samen met de priesterwijdingsoffers. Hij moest zijn hoofd scheren en het haar verbranden in het vuur onder het vredeoffer. Dit symboliseerde de volle gemeenschap die voortkwam uit het offer van Christus.🕊️🔥🙏2Christipedia. Nazireeër. https://www.christipedia.nl/wiki/Naziree%C3%ABr (ingezien op 25-10-2023)

Levenslang Nazireeërschap

Sommige mensen werden al vóór hun geboorte levenslang als Nazireeër gewijd, zoals Simson, Samuël en mogelijk ook Johannes de Doper. Vanaf zijn geboorte is hij aan God toegewijd als een nazireeër, en zijn ouders kregen de opdracht om ervoor te zorgen dat zijn haar nooit werd afgeschoren. Simson onthulde echter het geheim van zijn bovennatuurlijke kracht en moest dat met zijn dood bekopen.

Samson & Samuel: Bijzondere Nazireeërs

Twee opvallende Bijbelse figuren, Samson en Samuel, hadden een speciale band met het begrip ‘Nazireeër’, hoewel hun toewijding levenslang was, in tegenstelling tot de Nazireeërs beschreven in Numeri 6.

✨ Samsons gelofte kwam voort uit een goddelijk gebod via zijn moeder en hij kreeg expliciet de opdracht een Nazireeër te zijn. Hij ontving buitengewone kracht om tegen de Filistijnen te strijden, met de verantwoordelijkheid om rituele reinheid te handhaven, wat gezien zijn daden een uitdaging moet zijn geweest.

Simson doodde namelijk Filistijnen, waardoor hij ritueel onrein werd door hun dode lichamen aan te raken. Sommigen zouden kunnen zeggen dat hij zijn roeping vervulde door Israël te verlossen van hun vijanden, de Filistijnen. Misschien maakte dit hem niet onrein, omdat hij handelde in overeenstemming met Gods wil.

✨ De situatie van Samuel was iets anders. Hij werd door zijn moeder toegewijd aan de Heer, met een vergelijkbaar verbod om zijn haar niet te knippen. Hoewel hij niet expliciet een Nazireeër werd genoemd, leidde hij een toegewijd leven en werd hij een beroemde profeet.

Jozef als Nazireeër?

In Genesis 49:26 wordt Jozef beschreven als een “nazir onder zijn broeders”. Dit betekent echter niet dat Jozef een Nazireeër was in de zin van Numeri 6.

De mogelijke Nazireeërsgelofte van Paulus

Het is niet zeker of de apostel Paulus volgens Handelingen 18:18 een Nazireeërsgelofte heeft afgelegd.3Christipedia. Nazireeër. https://www.christipedia.nl/wiki/Naziree%C3%ABr (ingezien op 25-10-2023)

Jezus: een Nazarener of een Nazireeër?

Jezus was een Nazarener, maar geen Nazireeër. Deze twee termen worden vaak door elkaar gehaald. Een Nazarener woonde in de stad Nazareth, terwijl een Nazireeër (zoals Simson of Johannes de Doper) een speciale gelofte voor God aflegde en zich aan God wijdde voor een speciale dienst. Numeri 6 legt de vereisten uit om een Nazireeër te zijn, waaronder het vermijden van wijn, het houden van ongeschoren haar en het vermijden van dode lichamen. Na het volbrengen van de gelofte moest een Nazireeër offers brengen en zijn haar knippen als een offer. Dit maakt duidelijk dat Jezus geen Nazireeër was.4Got Wuestions. Was Jesus a Nazirite? https://www.gotquestions.org/Jesus-Nazirite.html (ingezien op 25-10-2023)

Jezus kon geen Nazireeër zijn omdat Hij wijn dronk, zoals te zien is in de evangeliën. Zijn eerste wonder was zelfs het veranderen van water in wijn (Johannes 2), en Hij dronk wijn tijdens het Laatste Avondmaal. Als Hij een Nazireeërgelofte had afgelegd, had Hij geen wijn mogen drinken.

Hoewel Jezus vaak wordt afgebeeld met lang haar, staat er niets in de Bijbel over de lengte van Zijn haar. Het is mogelijk dat Hij het lang droeg, maar dit was niet omdat Hij een Nazireeërgelofte had afgelegd.

Hoewel de termen Nazarener en Nazireeër dezelfde spelling hebben, is het belangrijk om het onderscheid te maken. Jezus werd vaak een Nazarener genoemd, maar Hij volgde niet de regels die aan Nazireeërs werden opgelegd volgens de Mozaïsche wet.

Nazireeërs onder christenen

In Handelingen 21:20-23 vinden we vier gelovige Joodse mannen die een Nazireeërsgelofte hadden afgelegd. Na de vervulling van hun gelofte brachten ze offers en lieten ze hun haar afscheren.

Nazireeërschap: toewijding aan de HEERE

In het nazireeërschap ligt, kortom, een diepgaande betekenis. De totale onthouding van druiven, inclusief de velletjes en pitten, symboliseert het afwijzen van afgodische praktijken, zoals het gebruik van alcohol in heidense diensten. Dit herinnert aan de oproep van Paulus aan de Efeziërs om niet dronken te worden, maar vervuld te worden van de Heilige Geest (Ef. 5:18).

Het gebod om geen dode aan te raken, onderstreept de onreinheid van de dood als gevolg van zonde, terwijl God leven vertegenwoordigt. Het nazireeërschap riep op om je te ver houden van machten des doods en je leven te wijden aan de levende God.

De lange haarlokken van een nazireeër waren een symbool van levenskracht en totale toewijding aan de HEERE. Hiermee werd opgeroepen om God met al je kracht en hart lief te hebben.

Een nazireeër fungeerde als het levend geweten van het volk en inspireerde anderen met zijn levensstijl om niet te leven zoals de Kanaänieten, maar in overeenstemming met het Woord van de Heere.5Ds. M. Pronk. Simson, een Nazireër. https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14459/simson-een-nazireer/ (ingezien op 24-10-2023)

Reacties

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.