Mohammed gaf opdracht om de Joodse leider Kinana te martelen

Last Updated on 2 januari 2024 by M.G. Sulman

Kinana (soms ook: Kenana) ibn al-Rabi was een van de leiders van de Joodse stam die in Khaybar woonde. Hij is bekend door de gebeurtenissen die volgden op de verovering van Khaybar door de moslims. Dit gebeurde onder leiding van de profeet Mohammed en vond plaats in het jaar 628 na Christus. Nadat Khaybar was ingenomen, werd Kinana ondervraagd door de metgezel van de profeet, Abu Huraira, over de locatie van de schat van Khaybar. Kinana wilde dit niet vertellen en Mohammed gaf toen de opdracht om hem te martelen in een poging om hem te dwingen de informatie prijs te geven.

Slag bij Khaybar – Ali doodt de leider van de Joodse verdedigers / Bron: Wikimedia Commons

De aanval op Khaybar (628 na Christus)

We gaan terug in de geschiedenis naar een gebeurtenis rond Mohammed (Mekka, ca. 570 – Medina, 8 juni 632) en de aanval op Khaybar. Mohammed voerde agressieve aanvallen uit op verschillende groepen, onder wie de Joden van Khaibar. De aanval op Khaybar vond plaats in het jaar 628 na Christus, tijdens. Khaybar was een Joodse nederzetting die ongeveer 150 kilometer ten noorden van Medina lag. Mohammed geloofde dat de korangod ‘Allah’ hem leidde om Khaybar aan te vallen.

Na een langdurige belegering en hevige strijd met Mohammed kwamen de bewoners van Khaybar overeen dat ze op hun land mochten blijven wonen. Als onderdeel van de overeenkomst zouden ze echter de helft van hun opbrengst als belasting betalen aan de moslims. Kalief Omar schond deze overeenkomst in 641. De Joden werden volledig verdreven uit Khaybar en de oase werd voortaan door slaven bewerkt.

Mohammed gaf opdracht om Kinana te martelen

De biografie van Mohammed van Ibn Ishaq (704-770)

Mohammed ibn Ishaq, geboren in het jaar 704 te Medina, was een moslimgeschiedschrijver die mondelinge overleveringen over Mohammed samenbracht in diens eerste biografie “Sirat Rasul Allah” (Het leven van Allahs Boodschapper). Deze biografie is een eeuw na Mohammeds dood samengesteld. Het beschrijft het leven van de profeet, waaronder zijn jeugd in Mekka, zijn profeetschap, zijn emigratie naar Medina, de staatvorming, de veldslagen, allerlei haremproblemen en de verspreiding van de islam in Arabië. Ibn Ishaq erkende dat zijn werk gebaseerd was op mondelinge overleveringen en presenteerde soms verschillende versies van hetzelfde verhaal, waarbij hij opmerkte dat alleen Allah de juiste versie kende.

De inhoud van Ibn Ishaqs biografie van Mohammed is slechts bewaard gebleven dankzij uitgebreide citaten en uittreksels in latere werken van historici, onder wie Ibn Hisham, al-Utaridi en Tabari.

Volgens deze biografische bron over het leven van Mohammed beval de profeet Mohammed zijn volgelingen om een man voor geld te martelen. Het gaat om de volgende passage:

“Kinana ibn al-Rabi, die de bewaring had over de schat van Banu al-Nadir, werd naar de apostel gebracht, die hem hierover ondervroeg. Kinana ontkende dat hij wist waar het was. Een Jood kwam naar de apostel en zei dat hij Kinana elke ochtend vroeg rond een bepaalde ruïne had zien lopen. Toen de apostel tegen Kinana zei: “Weet je dat als we ontdekken dat je het hebt, ik je zal doden?” antwoordde hij ja. De apostel gaf opdracht om de ruïne op te graven, waarbij een deel van de schat werd gevonden. Toen hij hem vroeg naar de rest, weigerde hij het te tonen. Daarop gaf de apostel opdracht aan al-Zubayr ibn al-Awwam: “Martel hem totdat je eruit haalt wat hij heeft.” Zo stak hij een vuur aan met vuursteen en staal op zijn borst, totdat hij bijna dood was. Vervolgens werd hij overgedragen aan Muhammad ibn Maslama, die zijn hoofd afsloeg als wraak voor zijn broer Mahmud.” (Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, p. 515)

In de biografie van Ibn Ishaq, maar ook in de bredere context van de islamitische traditie, verwijst de term “de apostel” (“the apostle”) naar de profeet Mohammed. De term “apostel” is een Engelse vertaling van het Arabische woord “Rasul” (رسول), dat specifiek wordt gebruikt om een boodschapper of een gezant van God aan te duiden.

Mohammed gaf opdracht om de Joodse leider Kinana te martelen / Bron: Martin Sulman

Betrouwbaarheid

Sommige (moslim)geleerden plaatsen vraagtekens bij de betrouwbaarheid van bepaalde verhalen en anekdotes in de biografie. Weer anderen verdedigen de algemene betrouwbaarheid ervan. Het gezag van Ibn Ishaq wordt weliswaar breed erkend, maar zijn werk wordt vaak bezien in samenhang met andere historische bronnen.

Ibn Ishaq / Bron: Wikimedia Commons

Het verhaal bij Al-Tabari

Als aanvulling op de overlevering van Ibn Ishaq schrijft Al-Tabari:

“De Profeet gaf instructies met betrekking tot Kenana aan Zubayr en zei: ‘Martel hem totdat je er volledig uithaalt wat hij heeft.’ Zubayr stak een vuur aan op de borst van Kenana en draaide het met zijn vuurstok totdat Kenana bijna dood was. Vervolgens gaf de Boodschapper hem over aan Maslamah, die hem onthoofdde.” – Al-Tabari, Deel 8, p. 122

Al-Tabari is een invloedrijke islamitische geleerde en historicus uit de 10e eeuw. Zijn meest bekende werk is de “Tarikh al-Tabari” of “Geschiedenis van al-Tabari”. Dit is een kloeke historische kroniek die de geschiedenis van de wereld beslaat vanaf het begin tot aan zijn tijd.

Andere opdrachten tot moord van Mohammed

Er zijn ook andere moorden die op bevel van Mohammed werden uitgevoerd en die in authentieke hadiths staan vermeld, zoals:

De Moord op Ka’b ibn al-Ashraf

In Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim staat het verhaal over de moord op Ka’b ibn al-Ashraf, een dichter en stamleider die kritisch was ten opzichte van Mohammed. Het verhaal gaat dat de profeet opdracht gaf tot zijn moord.

De Moord op Asma bint Marwan

In Sahih al-Bukhari staat een hadith waarin de profeet opdracht gaf tot de moord op Asma bint Marwan, een vrouw die kritiek had geuit op Mohammed.

De Moord op Abu Afak

Volgens sommige overleveringen in Sahih al-Bukhari en andere hadith-collecties gaf de profeet opdracht tot de moord op Abu Afak, een oudere man die kritisch was ten opzichte van de islam.

Geleerden zoals Imam al-Bukhari en Imam Muslim stelden strenge criteria op voor het verzamelen van hadiths in hun beroemde verzamelingen Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim. Hadiths die aan deze criteria voldoen, worden als zeer betrouwbaar beschouwd en hebben een hoog gezag binnen de islamitische jurisprudentie.

Kinana’s vrouw

De vrouw van Kinana, Safiyah bint Huyayy, werd na de verovering van Khaybar door de profeet Mohammed tot zijn vrouw genomen. Mohammed bracht haar naar Medina en in de islam wordt ze als ‘moeder der gelovigen’ gezien.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.