Jodendom en christendom: overeenkomsten en verschillen

Last Updated on 11 september 2023 by M.G. Sulman

Jodendom en christendom zijn twee monotheïstische religies die zijn ontstaan in het Midden-Oosten. Ze hebben beide hun oorsprong in de Abrahamitische traditie en delen veel gemeenschappelijke kenmerken, zoals de overtuiging in één almachtige God – de God van  Abraham, Isaak en Jakob – en de aanvaarding van de Torah of Tenach (het Oude Testament in het Christendom) als heilige tekst. de Tenach bestaat uit 39 boeken, geschreven over een periode van tenminste 1500 jaar. Er kan worden gezegd dat er zowel overeenkomsten als verschillen zijn tussen het hedendaagse jodendom en het christendom.

Fragment uit de Leningrad-codex of Codex Leningradensis. Het is het oudste nog bestaande complete handschrift van de masoretische tekst van de Tenach, daterend uit het jaar 1008. / Bron: Wikimedia Commons

Heilige geschriften: overeenkomsten en verschillen

Jodendom is een monotheïstische godsdienst die voortkomt uit het joodse volk, het oude Israël. Het is gebaseerd de Tenach (ook wel Hebreeuwse Bijbel genoemd), en de Talmoed. De Joodse traditie gaat terug tot de patriarch Abraham en is gebaseerd op de belofte die God aan hem en zijn nakomelingen heeft gedaan. De belangrijkste feestdagen in het jodendom zijn onder andere Pesach (Pasen), Rosh Hashana (Nieuwjaar) en Jom Kippoer (Grote Verzoendag).

Het christendom is ook een monotheïstische godsdienst die voortkomt uit het Bijbelse jodendom. Het is gebaseerd op het leven, de leer en de dood van Jezus van Nazareth, die volgens de christelijke traditie de zoon van God is. Het Christendom is ontstaan in de eerste eeuw na Christus en is sindsdien uitgegroeid tot de grootste godsdienst ter wereld. De belangrijkste feestdagen in het Christendom zijn onder andere Kerstmis, Pasen en Pinksteren.

In het orthodoxe jodendom in zijn huidige vorm staat niet alleen de Tenach (voor christenen het Oude Testament) centraal, maar ook de Talmoed (= mondelinge leer). De Talmoed is een verzameling geschriften uit de eerste eeuwen na Christus, ontstaan in het genootschap van rabbijnen die in het Nieuwe Testament bekend staan als farizeeën. De meeste Joden – uitgezonderd zogeheten ‘Messiasbelijdende Joden’ – accepteren Jezus niet als Messias en zien het Nieuwe Testament dan ook niet als een heilig schrift. Overigens waren de auteurs van het Nieuwe Testament, dat uit 27 boeken bestaat, Joden, net als Jezus. Zij zijn opgegroeid in de Joodse traditie. Hun leef- en denkwereld werd volledig door die Joodse context gestempeld.

De Talmoed is een verzameling van commentaren en interpretaties van de Torah die door Joodse wetgeleerden zijn geschreven. De Talmoed bestaat uit twee delen: de Misjna en de Gemara. De Misjna is een verzameling van wetten en regels die zijn opgesteld tijdens de periode van de late oudheid, terwijl de Gemara een verzameling van commentaren en interpretaties van de Misjna is. Samen vormen de Misjna en de Gemara de basis van het Joodse religieuze recht, de Halacha.

In het orthodoxe jodendom wordt de Talmoed zeer hoog aangeslagen en wordt het gezien als een belangrijk hulpmiddel bij het begrijpen en naleven van de Torah. Orthodoxe Joden lezen en bestuderen de Talmoed vaak als onderdeel van hun dagelijkse gebeden en leven volgens de richtlijnen die in de Talmoed worden gegeven.

Er zijn verschillende denominaties binnen het orthodoxe jodendom, waaronder de moderne of liberalere ortodoxie en de ultra-orthodoxie. De praktijken en gebruiken binnen deze verschillende denominaties kunnen enigszins verschillen, maar in het algemeen blijven ze trouw aan de tradities en regels van het orthodoxe jodendom.

Wist je dat?

De gehele Bijbel – dus zowel de Tenach als het Nieuwe Testament – bestaat uit 66 boeken, die over een periode van ongeveer 1600 jaar door minstens 40 verschillende auteurs werden geschreven.

Wat zijn de overeenkomsten tussen jodendom en christendom?

Er zijn enkele belangrijke overeenkomsten tussen jodendom en christendom:

Beiden zijn monotheïstische godsdiensten: ze geloven dat er maar één God is.
Beiden hebben hun oorsprong in het Bijbelse jodendom: het christendom is ontstaan binnen het jodendom als een ‘nieuwe’ stroming en heeft veel van de Joodse tradities overgenomen.
Beiden gebruiken de Tenach (de Hebreeuwse Bijbel) als heilige tekst: de Tenach is de basis voor het jodendom en dit is wat christenen het Oude Testament zijn gaan noemen.
Beiden hebben vergelijkbare opvattingen over morele waarden en gedrag.

Wat zijn de verschillen tussen jodendom en christendom?

Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen jodendom en christendom:

Leerstellige verschillen

Jodendom en christendom hebben verschillende opvattingen over de natuur van God, de rol van Jezus en de betekenis van de Tenach. Het jodendom gelooft dat er maar één God is en dat Jezus niet de zoon van God was. Het Christendom gelooft dat Jezus de zoon van God was en dat hij is opgestaan uit de dood. In het christendom is de leer van de Drie-eenheid – God de Vader, God de zoon en God de Heilige Geest, elk gelijkwaardig en eeuwig, de ene ware God – erg belangrijk. Jezus Christus is de tweede persoon van de Drie-eenheid.

De goddelijke oorsprong van de Mondelinge Leer is een belangrijk geloofsartikel voor het orthodoxe jodendom. Een Jood zal echter wel belijden dat de Tenach meer gezag heeft dan de Talmoed. Tegelijk zal hij moeten erkennen dat de Mondelinge Leer de lens is waardoor hij de Tenach leest en interpreteert. Voor christenen is de Talmoed niet gezaghebbend.

Geloofsartikelen

Jodendom en Christendom hebben verschillende geloofsartikelen.

Een van de belangrijkste geloofsartikelen van het jodendom is het monotheïsme, het geloof in één God. De Joden geloven dat God de schepper van de wereld is en dat Hij over alles en iedereen heerst. Ze geloven ook in de profeten, die door God zijn gezonden om de mensen te leiden en te leren over Zijn wil. De Joden hebben ook heilige plaatsen, zoals de tempel van Jeruzalem, die ze beschouwen als de plaats waar God aanwezig is en waar Hij wordt aanbeden.

Het jodendom legt ook veel nadruk op het respecteren en volgen van de wetten en geboden die door God zijn gegeven. De Joden geloven dat het naleven van deze wetten hen dichter bij God brengt en hen kan helpen om een gerechtvaardigd en zinvol leven te leiden. De Joodse wetten en geboden zijn opgenomen in de Torah en de Talmoed en omvatten onder andere regels voor het aanbieden van offers, het houden van de sabbat, het eten van bepaalde voedingsmiddelen en het houden van heilige dagen.

Het jodendom stelt ook dat de mensheid is opgeroepen om God te dienen en Zijn wil te volgen. De Joden geloven dat ze kunnen bijdragen aan het scheppen van een betere wereld door goede daden te verrichten en de waarden van rechtvaardigheid, mededogen en liefde te bevorderen.

In het christendom zijn er een aantal belangrijke geloofsartikelen die de basis vormen van de christelijke leer. Deze geloofsartikelen zijn:

  • De Bijbel: De Bijbel is het geïnspireerde Woord van God en is de ultieme autoriteit voor het leven en geloof van een christen.
  • De schepping: God is de Schepper van alles wat bestaat, inclusief de mens.
  • De zonde: De mens heeft zich afgewend van God en is daardoor vervallen tot zonde. Deze zonde heeft consequenties voor ons leven en onze relatie met God.
  • De verlossing: Door de dood en opstanding van Jezus Christus is er een weg naar verlossing van de zonde en het eeuwige leven met God.
  • De Heilige Geest: De Heilige Geest is de kracht van God die werkt in ons leven om ons te leiden en te veranderen.
  • De kerk: De kerk is het lichaam van Christus op aarde en bestaat uit alle mensen die geloven in Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser.
  • De opstanding: Er zal een dag zijn waarop alle gelovigen zullen opstaan uit de dood om voor eeuwig met God te zijn.

Deze geloofsartikelen zijn de belangrijkste leerstellingen van het christendom en vormen de basis van het geloof van christenen over de hele wereld.

Rituelen en tradities

Jodendom en Christendom hebben verschillende rituelen en tradities. Zo houdt het jodendom bijvoorbeeld vast aan het Kosjer dieet en heeft het specifieke rituelen voor de sabbat (zaterdag) en andere feestdagen. Het christendom heeft rituelen zoals het doopplechtigheid en het nemen van het avondmaal.

Feestdagen

Jodendom en christendom hebben verschillende feestdagen. De belangrijkste feestdagen in het jodendom zijn onder andere Pesach (Pasen), Rosh Hashana (Nieuwjaar) en Jom Kippoer (Grote Verzoendag). De belangrijkste feestdagen in het christendom zijn onder andere Kerstfeest, Pasen en Pinksteren.

Israël

Het Joodse volk heeft een duizenden jaren lange historische band met Israël, omdat het land wordt beschouwd als het belangrijkste geestelijke centrum voor het jodendom. Het land is ook de geboorteplaats van het jodendom en vele belangrijke gebeurtenissen in de Joodse geschiedenis hebben zich afgespeeld in Israël, zoals de verhalen van Abraham, Isaak en Jacob in de Bijbel. Grofweg drieduizend jaar geleden veroverde Koning David Jeruzalem en maakte deze stad tot hoofdstad van Israël.

Voor christenen is Israël ook van geestelijk belang, omdat het de plaats is waar Jezus leefde, predikte en stierf. Veel belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus vonden plaats in Israël, zoals zijn geboorte in Bethlehem, zijn leringen en wonderen in Galilea en zijn dood en verrijzenis in Jeruzalem. Voor christenen is Jeruzalem daarom ook een heilige plaats en zij maken vaak pelgrimages naar Israël om de plaatsen te bezoeken die verbonden zijn met het leven van Jezus. Bovendien komt Hij terug om Koning te zijn. Jezus Christus zal regeren vanuit Jeruzalem zoals de profeten gesproken hebben. Hij zal dan de hele aarde onder Zijn heerschappij brengen, zo geloven (Bijbelgetrouwe) christenen.

Messias

In het jodendom en het christendom wordt de term ‘Messias’ gebruikt om iemand aan te duiden die als verlosser of redder van het volk wordt beschouwd. In het jodendom verwachten veel mensen dat de Messias (‘de Gezalfde’) zal komen om het volk te bevrijden van onderdrukking en ellende en om een nieuw tijdperk van vrede en welvaart te brengen. De Messias wordt vaak gezien als een politieke leider of koning die het Joodse volk zal leiden naar een nieuw tijdperk van gerechtigheid en vrede.

In het christendom wordt Jezus van Nazaret als de Messias beschouwd. Volgens het christendom was Jezus de beloofde Messias die was voorspeld in de Joodse Schriften, en hij kwam om de mensheid te redden van de zonde en de dood door zijn kruisdood en verrijzenis. Het christendom leert dat Jezus de zoon van God is en dat hij de enige weg is tot verlossing en het eeuwige leven.

Er zijn dus duidelijke verschillen tussen het joodse en het christelijke begrip van de Messias. Voor Joden is de Messias een politieke leider die zal komen om het Joodse volk te leiden naar een tijdperk van vrede en gerechtigheid, terwijl voor christenen Jezus de Messias is. Hij is de verlosser van de mensheid en de enige weg tot het eeuwige leven.

Jezus de Messias?

Christenen geloven dat Jezus de Messias oftewel de Christus is. Om die reden noemen zij zich ‘christen’.

Het christendom is ontstaan uit het jodendom in de eerste eeuw na Christus en heeft zich sindsdien over de hele wereld verspreid. Het is gebaseerd op het leven en de leringen van Jezus Christus, die door christenen wordt beschouwd als de zoon van God en de verlosser van de mensheid, de Messias. Jezus is degene die aan het kruis is gestorven om de mensheid te redden (= verlossen, bevrijden) uit de macht van de satan, de wereld en de zonde.

In het Oude Testament kunnen we veel profetieën lezen die vooruitwijzen naar de komst van de Messias. Jezus (Jesjoea in het Hebreeuws) kwam dus niet ‘uit de lucht vallen’, maar zijn komst en wat hij zou gaan doen zijn voorzegd. In het Oude Testament staan honderden Messiaanse profetieën die op unieke wijze zijn vervuld door de Here Jezus Christus, zo geloven christenen.

De meeste Joden geloven niet dat Jezus de verlosser is en daarom weigeren ze het christendom te accepteren. Aan de andere kant, christenen geloven dat Jezus de verlosser is en dat het contemporaine jodendom daarom op een dwaalspoor zit.

In het jodendom is de Messias een toekomstige koning die zal komen om het Joodse volk te leiden en te verlossen van alle ellende en te regeren over een vreedzame en gerechtvaardige wereld. Volgens de Joodse traditie zal de Messias de wereld vrede en eenheid brengen en zal hij de wetten van de Tora op een rechtvaardige manier handhaven. Hij zal ook de tempel in Jeruzalem herbouwen en de Joden helpen om terug te keren naar het land Israël. Hoewel er verschillende opvattingen zijn over wie de Messias precies is en hoe hij zal komen, geloven veel Joden dat hij op een dag zal komen om de wereld te redden.

Bijbelgetrouwe christenen geloven dat Jezus de Messias is, de beloofde verlosser die door God is gezonden om de wereld te verlossen van zonde en lijden. Volgens de Bijbel, het heilige boek van het christendom, heeft de Here God ervoor gekozen dat Zijn Zoon in de gestalte van menselijk vlees op aarde kwam. Dat is de incarnatie, de vleeswording van Jezus Christus. Christenen geloven dat Jezus aan het kruis stierf om onze zonden te dragen. Een christen mag weten dat zijn zonden door het offer van Jezus gestraft en vergeven zijn. Jezus stond op uit de dood en door Zijn opstanding heeft Hij de zonde en de dood overwonnen. Daarom is er vergeving en eeuwig leven voor wie in Hem gelooft.

Veel christenen geloven ook in de tweede komst van Jezus, ook wel de Wederkomst genoemd. Volgens de Bijbel zal Jezus op een dag terugkomen om de levenden en de doden te oordelen en om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te vestigen. Christenen geloven dat dit een belangrijk moment zal zijn waarop God Zijn beloften zal vervullen en Zijn plan voor de mensheid en de wereld tot voltooiing zal brengen.

Dream Perfection - bijbel lezen
Christenen geloven dat Jezus de Messias is, de beloofde verlosser die door God is gezonden om de wereld te verlossen van zonde en lijden / Dream Perfection/Shutterstock.com

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over dit onderwerp, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.