Alle decadentie verflauwt de grenzen en verzwakt de onderscheidingen

Last Updated on 15 april 2024 by M.G. Sulman

In een aflevering van de Joe Rogan Experience-podcast, sprak de Canadese klinisch psycholoog Jordan Peterson over het verband tussen transgenderkwesties en het uiteenvallen van beschavingen. Peterson benadrukte het belang van categorieën in onze cultuur en legde uit hoe het verdwijnen van fundamentele categorieën kan leiden tot culturele desintegratie. Dit idee is echter niet nieuw, want onder meer christenen, met name calvinisten, wijzen al lange tijd op dit gevaar. 

Jordan Peterson spreekt met deelnemers aan de Student Action Summit 2018, georganiseerd door Turning Point USA in het Palm Beach County Convention Center in West Palm Beach, Florida / Bron: Gage Skidmore, Wikimedia Commons

Het uiteenvallen van categorieën

De Canadese klinisch psycholoog Jordan Peterson was op 25 januari 2022 te gast in de podcast van Joe Rogan. Rogan verwees toen terug naar zijn gesprek met de Britse schrijver en columnist Douglas Murray in september 2021, waarin de schrijver zei dat transgenderkwesties “gezien zullen worden als een teken van een laat-keizerrijk, een slecht teken dat dingen uit elkaar vallen.” Rogan vervolgde: “Hij had een geweldig punt over beschavingen die instorten, en dat wanneer ze beginnen in te storten, ze geobsedeerd raken door geslacht. En hij zei dat je het kon traceren tot de oude Romeinen, de Grieken.”

Peterson repliceerde: “Ik denk dat het waarschijnlijk niet zozeer gaat om een obsessie met geslacht, maar eerder om het uiteenvallen van categorieën als een voorloper, als een teken. Als categorieën gewoonweg oplossen, vooral de fundamentele, dan begint de cultuur zelf te desintegreren, omdat cultuur gebaseerd is op de structuur van categorieën.”1“I think probably it’s not so much an obsession with gender, it’s a disintegration of categories as a precursor — like so it’s a marker for — if categories just dissolve, especially fundamental ones, the culture is dissolving because the culture is a structure of category.”

Alle decadentie verflauwt de grenzen en verzwakt de onderscheidingen

Meer dan 100 jaar ervoor, wezen christenen – van calvinistische snit – reeds op dit fenomeen van het uiteenvallen van categorieën, in een artikel in ‘De Standaard’, een antirevolutionair dagblad, dat in Nederland verscheen van 1872 tot 1944.2DE VROUW.. “De standaard”. Amsterdam, 25-11-1907. Geraadpleegd op Delpher op 27-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001844127:mpeg21:p00001

“Steeds meer dringt het Vrouwenvraagstuk naar voren, en steeds meer blijkt het uiterst ingewikkeld van aard te zijn. Er werkt in dit vraagstuk een physische, een historische, een oeconomische, een sociale, een moreele en een philosophisch-politieke factor.

De physische factor is de meest droeve.

Zoolang het leven moreel gezond blijft,moet de man zich aangetrokken gevoelen tot het »ewig weibliche”, de vrouw desgelijks tot den man in zijn kracht.3Met het ewig-weibliche wordt hier het karakteristiek vrouwelijke dat de man aantrekt, bedoeld. Treedt daarentegen een toestand van ziekelijke decadentie in, dan krijgt men den man die verwijfd en de vrouw die vermand is.4De term ‘decadent’ verwijst naar een toestand van morele, culturele en maatschappelijke achteruitgang en verval. Het is een term die impliceert dat een samenleving haar oorspronkelijke waarden, normen en structuren heeft verloren of afgebroken en dat er sprake is van een algemene neergang.

In de laatste periode van de Grieksch-Romeinsche beschaving zag men dit evenzoo, en bij elk begin van decadentie doet zich hetzelfde verschijnsel voor. Alle decadentie verflauwt de grenzen, en verzwakt de onderscheidingen. Het kind wordt een wijze meeprater en de man verloopt in ’t kinderachtige. Zelfs de grenslijn tusschen mensch en het dier blijft niet wat ze van nature zijn moet. En zoo verflauwt ook het onderscheid tusschen man en vrouw, met al de ellende die hieruit voortvloeit. Denk slechts aan de schandelijke procedure van de zaak-Harden, onlangs te Berlijn verhandeld.5De Eulenburg-affaire (ook wel de Harden-Eulenburg-affaire genoemd) was een openbaar schandaal dat zich voordeed tussen 1907 en 1909 en draaide om beschuldigingen van homoseksueel gedrag onder prominente leden van het kabinet en de hofhouding van Keizer Wilhelm II van Duitsland. Het werd omschreven als “het grootste homoseksuele schandaal ooit.” Waar de natuurlijke grenzen verflauwen, ontstaat een toestand van ontbinding, hier van physische ontbinding. De vrouw, minder vrouw dan ze van nature zijn moest, houdt op den man te boeien, en de verweekelijkte man boeit de vrouw niet meer. Daardoor slaat de verhouding allengs in haar tegendeel om, en men komt uit bij Sodom en Lesbos. Gruwelen voor God, maar die een gerechte straf zijn voor het verflauwen en het ten leste uitwisschen van de distinctiën, die Hij, als onze Schepper, in het leven zelf gesteld heeft.

Vooral de groote wereldsteden ondergaan van zulk een decadentie het eerst de afschuwelijke gevolgen. Daar hoopt zich alle onheilige brandstof ’t sterkst opeen. Deze massa geeft de sterkste gisting. En zoo is het in deze centra van weelde en overdaad, dat gemeenlijk het eerst de vuile walm uitslaat. Wij, in ons kleine landje, loopen daarom niet vrij. (…)”

Alle decadentie verflauwt de grenzen en verzwakt de onderscheidingen / Bron: DE VROUW.. “De standaard”. Amsterdam, 25-11-1907. Geraadpleegd op Delpher op 27-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001844127:mpeg21:p00001

Hedendaagse voorbeelden

Het fenomeen waarbij decadentie grenzen vervaagt en onderscheidingen verzwakt, kan tegenwoordig in verschillende contexten worden waargenomen. Een aantal voorbeelden:

Genderidentiteit en -expressie

Hedendaagse denkbeelden over genderidentiteit en -expressie heeft geleid tot het overboord zetten van traditionele opvattingen over man en vrouw, en mannelijkheid en vrouwelijkheid. Mensen identificeren zich steeds vaker buiten de ‘traditionele genderbinariteit’, hetgeen leidt tot meer fluïditeit in genderuitdrukking.

Mensen kunnen zich nu identificeren als non-binair, genderfluïde, of transgender en iedereen die meer dan één genderidentiteit ervaart wordt multi gender genoemd. Hun uiterlijke expressie kan afwijken van de beelden die in het verleden aan mannen en vrouwen waren gekoppeld.

Een duidelijk voorbeeld van het wegvallen van het onderscheid tussen man en vrouw in de hedendaagse samenleving, is de acceptatie van non-binair en genderqueer identiteiten. Non-binair en genderqueer zijn termen die worden gebruikt door mensen die zich niet strikt identificeren als mannelijk of vrouwelijk. Ze kunnen zich identificeren met een genderidentiteit buiten de traditionele genderbinariteit. Sommigen kiezen bijvoorbeeld voor genderneutrale voornaamwoorden zoals “hen/hun” in plaats van “hij/zij.”

Kortom, grenzen vallen weg, onderscheidingen vervagen. Veel mensen die hierin meegaan kunnen niet eens meer definiëren wat een vrouw is:

Dit hele postmoderne en subjectieve construct is gebouwd op drijfzand. Als je niet weet wat een vrouw is, waar proberen transgenders dan in over te gaan? Het hele concept van transgender zijn is gebaseerd op de biologische realiteit van twee geslachten: mannen en vrouwen.

Als je niet weet wat de traditionele gendercategorieën (man en vrouw) precies betekenen, wat betekent het dan om non-binair of genderfluïde te zijn?

Seksuele oriëntatie

De acceptatie van diverse seksuele oriëntaties is toegenomen, waardoor de traditionele (lees: ‘christelijke’) opvattingen over seksualiteit zijn vervaagd. Mensen kunnen openlijk homoseksueel, biseksueel of panseksueel zijn en deze ‘diversiteit’ wordt steeds meer erkend, bejubeld en gevierd met speciale dagen, optochten en vlaggen. Het is de nieuwe religie van het land met mantra’s als ‘inclusiviteit’ en ‘diversiteit’. Maar het gaat ten diepste niet om diversiteit, aangezien grenzen wegvallen en onderscheidingen vervagen. Alles wordt één en hetzelfde, zoals tot uitdrukking komt in de moderne slogan ‘liefde is liefde’ (‘love is love’).6Lees ook: Rod Lampard. “Love is love” is a lie, here’s why.  https://caldronpool.com/love-is-love-is-a-lie-heres-why/ (ingezien op 27-9-2023) Het is zoals de missionaris Spencer Smith ergens zegt:

“God is a divider. Satan is a uniter.”7https://www.facebook.com/115155019865037/posts/god-is-a-divider-satan-is-a-uniter-thirdadam/486701366043732/

Ook gaat het niet om ‘inclusiviteit’, wat vaak beweerd wordt, want zij die traditioneel-christelijke opvattingen huldigen ten aanzien van gender en seksualiteit, worden weggezet als reactionair en middeleeuws. Opgeruimd staat netjes. Zo inclusief zijn wij!

Waarom denken mannen dikwijls aan het Romeinse Rijk?

In Romeinen 1:28 schrijft Paulus dat wanneer een samenleving bewust God afwijst, God die samenleving overgeeft aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Dit is iets wat we alom zien gebeuren; we stevenen langzaamaan af op de ondergang van de westerse cultuur.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over het verflauwen van de grenzen en het verzwakken van onderscheidingen. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan