Werken aan Werk: training van de reclassering

Last Updated on 10 mei 2023 by M.G. Sulman

De training Werken aan Werk heeft als doel om gedragsverandering te stimuleren die leidt tot het vinden en behouden van werk. De training richt zich op het aanleren van vaardigheden en het veranderen van bestaande gewoonten van reclasseringscliënten, zodat zij beter in staat zijn om werk te krijgen en te behouden. Door het aanleren van nieuwe vaardigheden en het veranderen van bestaande gewoonten kunnen reclasseringscliënten hun gedrag en houding ten opzichte van werk veranderen en daardoor hun kans op werk vergroten.

Werken aan Werk is een training van de reclassering / Bron: Pixabay

Wat is Werken aan Werk voor training?

De training Werken aan Werk is een specifiek programma dat gericht is op het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden en het veranderen van het gedrag van deelnemers, zodat ze meer kans hebben om werk te vinden en te behouden. Het programma is ontworpen voor cliënten die hulp nodig hebben bij het verbeteren van hun arbeidsmarktpositie, bijvoorbeeld vanwege een strafrechtelijk verleden. Het programma richt zich daarom niet alleen op het aanleren van algemene vaardigheden die relevant zijn voor het vinden van werk, maar ook op het omgaan met specifieke obstakels die kunnen voortvloeien uit een delictverleden.

In de training wordt daarom ook aandacht besteed aan hoe deelnemers hun strafblad bespreekbaar kunnen maken tijdens sollicitatiegesprekken, en welke banen mogelijk zijn op basis van hun strafblad. Door dit soort kwesties bespreekbaar te maken en strategieën aan te reiken om ermee om te gaan, kunnen deelnemers meer zelfvertrouwen krijgen en beter voorbereid zijn op de zoektocht naar werk.

De training Werken aan Werk is de opvolger van de training Arbeidsvaardigheden (ArVa), wat betekent dat het programma gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk. Door deelnemers te leren hoe ze hun vaardigheden en houding ten opzichte van werk kunnen verbeteren, kunnen ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en hun leven op een positieve manier veranderen.

Wist je dat?

Uit onderzoek blijkt dat bijna tweederde van de mannelijke gedetineerden, wat tevens de doelgroep is van de training Werken aan Werk, een problematisch arbeidsverleden heeft. Dit wordt gekenmerkt door veelvuldig wisselen van baan, ontslagen worden en zelf ontslag nemen zonder zicht op een nieuwe baan. Werkloosheid hangt ook samen met andere problemen, zoals een vertekend zelfbeeld of een gebrek aan sociale vaardigheden.

Baanstabiliteit heeft een belangrijk positief effect op het voorkomen van recidive. Het hebben van een stabiele baan draagt bij aan een sociaal netwerk, financiële zekerheid en dagelijkse structuur. De training Werken aan Werk heeft daarom als doel om de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een stabiele baan te vergroten. Door deelnemers te helpen hun arbeidsvaardigheden te verbeteren en te werken aan hun gedrag en zelfbeeld, wordt de kans vergroot dat ze een stabiele baan vinden en behouden. Dit kan op zijn beurt bijdragen aan een succesvolle re-integratie in de maatschappij en het voorkomen van terugval in crimineel gedrag.

Wat levert de training Werken aan Werk je op?

De training Werken aan Werk kan jouw cliënt verschillende voordelen opleveren. Allereerst kan het je helpen om een realistisch beeld te krijgen van jouw wensen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarnaast kan de training je helpen om een constructieve houding aan te nemen ten opzichte van werk en inzicht te krijgen in de sociale vaardigheden die nodig zijn om een baan te behouden.

Verder kan de training je helpen om assertiever om te gaan met kritische vragen, kritiek of feedback van collega’s en leidinggevende(n), en vooroordelen die er mogelijk zijn vanwege je strafblad. Ook kan de training helpen om het strafblad bespreekbaar te maken in een sollicitatiegesprek en inzicht te krijgen bij welke banen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) niet wordt gevraagd of waarschijnlijk wel wordt verkregen op basis van jouwstrafblad.

Ten slotte kan de training je leren om aangestuurd te worden door een leidinggevende en om samen te werken met collega’s. Door het vergroten van deze vaardigheden en het aanleren van een positieve en constructieve houding ten opzichte van werk, maak je meer kans op het vinden en behouden van een stabiele baan. Dit kan op zijn beurt bijdragen aan een succesvolle re-integratie in de maatschappij en het voorkomen van terugval in crimineel gedrag.

Hoelang duurt de training?

De training Werken aan Werk bestaat uit drie modules:

  1. Willen, kunnen & doen
  2. Hoe verkoop ik mijzelf?
  3. Werknemersvaardigheden.

De totale training duurt 15 sessies van elk 2 uur, met een start- en eindgesprek.

Het is ook mogelijk om alleen de eerste of tweede module te volgen, die elk vier sessies duren, of alleen de derde module die zeven sessies duurt, met ook een start- en eindgesprek.

De duur van de training hangt dus af van welke modules er gevolgd worden en kan variëren van 2 tot 15 sessies.

Voor wie is deze training (niet) bedoeld?

De training Werken aan Werk is bedoeld voor reclasseringscliënten die problemen hebben met het vinden en behouden van werk. Dit kan te maken hebben met het ontbreken van werkervaring, werkloosheid of onzekerheid over eigen kwaliteiten en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook als de sociale vaardigheden beperkt zijn, kan deze training helpen. Er zijn selectiecriteria opgesteld om te bepalen welke cliënten in aanmerking komen voor de afzonderlijke modules.

De training is niet bedoeld voor cliënten die niet goed kunnen leren vanwege een ernstige persoonlijkheidsstoornis, onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal of ernstige verslavingsproblematiek.

Training volgen in groepsverband of individueel?

Er zal gekeken worden naar je specifieke behoeften en mogelijkheden. Soms kan individuele begeleiding meer gepast zijn, bijvoorbeeld als je persoonlijke aandacht nodig hebt of als er sprake is van specifieke problemen die niet in een groepssetting behandeld kunnen worden. Aan de andere kant kan groepstraining voordelen bieden, zoals het leren van en met elkaar, het opdoen van sociale contacten en het werken aan groepsdynamica. Het is dus een afweging die gemaakt moet worden op basis van de specifieke omstandigheden en behoeften van de cliënt.

Werken aan Werk wordt verzorgd door Reclassering Nederland

Reclassering Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de training Werken aan Werk. Er zijn speciaal opgeleide trainers die de training geven.

De gedragsinterventie Werken een Werk is niet vrijblijvend

De training of gedragsinterventie Werken aan Werk is verplicht in bepaalde situaties en wordt uitgevoerd door Reclassering Nederland onder toezicht van speciaal opgeleide trainers. Er zijn drie situaties waarin de training verplicht kan zijn:

  • als bijzondere voorwaarde bij je straf opgelegd door de rechter of officier van justitie
  • als aanwijzing binnen een reclasseringstoezicht
  • als onderdeel van een re-integratieplan tijdens je detentie

Tijdens de training is overplaatsing naar een andere gevangenis niet mogelijk en deelname is niet vrijblijvend. Het is belangrijk om actief deel te nemen, bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, op tijd te komen en huiswerkopdrachten te maken. Bij het missen van bijeenkomsten loopt men het risico dat de training wordt stopgezet en de officier van justitie of de penitentiaire inrichting daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Je kunt bijvoorbeeld je ervaringen delen over de training ‘werken aan werk’, of tips geven. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.