Esther: “Als ik dan omkom, dan kom ik om” (Esther 4:16)

Last Updated on 3 november 2023 by M.G. Sulman

Het boek Esther in de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) draagt zijn naam ter ere van de hoofdpersoon, Ester. Het vertelt het intrigerende verhaal van haar moedige daden en haar cruciale rol in het redden van haar volk. Het verhaal van Esther speelt zich af in het oude Perzië, ongeveer een eeuw na de Babylonische ballingschap, ergens tussen de 6e en 4e eeuw voor Christus. Esther, oorspronkelijk Haddassah genoemd, was een jonge vrouw die leefde in het oude Perzië, het huidige Iran, ongeveer een eeuw na de Babylonische ballingschap. Nadat haar ouders overleden, werd ze liefdevol opgevoed door haar neef Mordechai.

Koningin Esther nadert het paleis van Ahasveros / Bron: Wikimedia Commons

Esther als koningin

Het verhaal begint met koning Xerxes I (ook bekend als Ahasveros) van Perzië, die een groot feest organiseert. Hij roept zijn koningin Vashti op om haar schoonheid aan zijn gasten te tonen, maar zij weigert. De koning verstoot haar en gaat op zoek naar een nieuwe vrouw aan wie hij haar koninklijke waardigheid zal geven, een vrouw die beter is dan zij.

Om een nieuwe koningin te kiezen, organiseert Xerxes een schoonheidswedstrijd, waarbij Esther wordt verkozen. Haar neef Mordechai wordt een ambtenaar in de Perzische regering. Wat de koning dan nog niet weet: Esther is Joods.

Mordechai ontdekt een complot om de koning te vermoorden en vertelt Esther over het gevaar. Zij meldt het aan de koning en Mordechai wordt in de koninklijke kronieken geëerd.

Het Bijbelboek Esther / Bron: Martin Sulman

Het kwaadaardige plan van Haman

Maar er komt een nieuwe bedreiging in de vorm van de Amalekiet Haman, de hoogste functionaris van de koning, Hij die een diepe haat koesterde jegens Mordechai en met hem alle Joden. Jodenhaat pur sang. Hij bedenkt een kwaadaardig en genocidaal plan om het Joodse volk uit te roeien en de koning stemt toe.

Esther’s moed en roeping

Mordechai riep alle Joden op tot rouw, vasten en gebed. Tegelijkertijd stuurde hij een smeekbede om hulp naar Esther en smeekte haar “naar de koning te gaan om genade te smeken en voor haar volk te pleiten” (Esther 4:8). Esther, hoewel zich bewust van het gevaar dat voor haar lag, antwoordde via boodschappers en legde haar hachelijke situatie uit:

“Alle dienaren van de koning en de bevolking van de gewesten van de koning weten dat voor ieder, man of vrouw, die naar de koning gaat, in het binnenste voorhof, en die niet geroepen is, zijn enige vonnis is dat men hem doodt, tenzij de koning hem de gouden scepter toereikt; dan zal hij in leven blijven. En wat mij betreft, ik ben nu al dertig dagen niet geroepen om naar de koning te komen.” (Esther 4:11).

Mordechai spoort Esther aan om te handelen en herinnert haar eraan dat God wellicht haar koninklijke positie voor dit specifieke moment heeft bestemd. Mordechai herinnerde Esther eraan dat haar leven als Jood in gevaar was als Hamans plan zou slagen. In dat cruciale moment sprak Mordechai deze beroemde woorden uit:

“Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent.” (Esther 4:14).

Esther, geraakt door de ernst van de situatie en vastbesloten om Gods wil te volgen, antwoordde met vastberadenheid:

“Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan1In het verhaal van Esther is Susan de plaats waar koning Xerxes’ paleis zich bevond en waar een cruciaal deel van het verhaal zich afspeelde. bevinden, en vast voor mij: eet niet en drink niet, drie dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om.” (Esther 4:16).

Met deze woorden toonde ze haar bereidheid om haar eigen leven op het spel te zetten om haar volk te redden.

Esther, koningin in het Perzische rijk, bijna 2500 jaar geleden / Schilderij van Edwin Long, 1878 / Bron: Wikimedia Commons

Bevrijding en feest

Esther roept alle Joden op om te vasten en te bidden. Moedig en met gevaar voor eigen leven benadert ze de koning en onthult Hamans duivelse plan. De koning beveelt Hamans executie en Mordechai wordt gepromoveerd tot zijn positie. Het Joodse volk wordt gered en Poerim, het feest van vreugde en bevrijding, wordt ingesteld om deze geweldige gebeurtenis te herdenken. Tot op de dag van vandaag wordt Poerim of Lotenfeest door Joden gevierd. Binnen het christendom is het helaas een van de meest verwaarloosde Bijbelboeken (de Bijbel bestaat uit 66 losse boeken en brieven) .2The Book of Esther between Judaism and Christianity , pp. 198 – 232. DOI: https://doi.org/10.1017/9781009266147.011[Opens. Publisher: Cambridge University Press Print publication year: 2023

Esther wijst Haman aan / Bron: Wikimedia Commons

Slotsom

Esther bleef in leven, het boosaardige complot werd ontmaskerd, Haman werd gestraft, het Joodse volk werd gered en het feest van Poerim werd ingesteld om Gods geweldige redding voor altijd te herdenken. Esther’s woorden, “Als ik dan omkom, dan kom ik om,” tonen haar onverschrokkenheid en haar bereidheid Gods plan te volgen om haar volk te redden, zelfs als ze daarmee haar eigen leven in gevaar brengt.

Vraag en antwoord

Vraag: Waar en wanneer speelt het verhaal van Esther zich af?

Antwoord: Het verhaal van Esther speelt zich af in het oude Perzië, ongeveer een eeuw na de Babylonische ballingschap, waarschijnlijk ergens tussen de 6e en 4e eeuw voor Christus.

Vraag: Wat was de oorspronkelijke Hebreeuwse naam van Esther, en wat betekent deze naam?

Antwoord: De oorspronkelijke Hebreeuwse naam van Esther was Haddassah, wat ‘mirte’ betekent.

Vraag: Hoe wordt Mordechai, de neef van Esther, erkend en geëerd in het verhaal?

Antwoord: Mordechai wordt erkend en geëerd wanneer hij ontdekt en rapporteert over een samenzwering om de koning te vermoorden, wat leidt tot de verijdeling van het complot en zijn opname in de kronieken van de koning.

Vraag: Wie is de belangrijkste antagonist in het verhaal van Esther en wat is zijn kwaadaardige plan?

Antwoord: Haman is de belangrijkste antagonist, en zijn kwaadaardige plan is om alle Joden in Perzië te laten vermoorden.

Vraag: Hoe toont Esther haar moed en opoffering in het verhaal?

Antwoord: Esther toont haar moed door tegen de wet in naar de koning te gaan om het leven van haar volk te redden, zelfs als dat haar eigen leven in gevaar brengt. Ze spreekt de beroemde woorden uit: “Als ik omkom, kom ik om.”

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.