Allah bepaalt of iemand overspel (zonde) pleegt

Last Updated on 22 december 2023 by M.G. Sulman

Sam Shamoun schrijft artikelen en maakt video’s over christendom en islam. Hij gaat vaak in debat met moslims waarin hij ze confronteert met tegenstrijdigheden in de Koran en Hadith of met immorele leringen. Voor moslims vormen de Koran en de Hadith samen de primaire bronnen voor leer en leven. Schrijver dezes kwam een boeiende discussie tegen over voorbeschikking en overspel. Shamoun houdt een moslim voor dat Allah het aantal keren overspel dat je begaat al heeft bepaald. Hij verwijst naar Hadiths van Bukhari en Muslim, waarin staat dat Allah de mate waarin je toegeeft aan seksuele verleiding en overspel heeft voorbeschikt. Wil je het bewijs zien? Lees dan snel verder en kijk ter lering naar onderstaande video!

Allah bepaalt of je overspel (zonde) pleegt

Sahih Bukhari

De Hadith zegt dat Allah de hoeveelheid overspel die je zal plegen van te voren heeft bepaald. En je kunt er niet aan ontsnappen omdat Allah heeft bevolen dat je overspel zult plegen. De Hadith, specifiek Bukhari en Muslim, zeggen dat Allah alle overspel dat je moet plegen heeft voorbestemd en dat je er niet aan kunt ontsnappen omdat Allah heeft bevolen dat je het moet doen. Uit Sahih Bukhari:

Overgeleverd door Abu Huraira: “Ik zag niets dat leek op kleine zonden zoals wat de Profeet zei: ‘Allah heeft voor de zoon van Adam zijn onvermijdelijke deel van overspel geschreven, of hij zich ervan bewust is of niet.'” (Sahih Bukhari / Volume 8 / Book 77 / Hadith 609)

De Hadith gaat verder door te verklaren dat overspel plaatsvindt met de ogen, de tong, de innerlijke verlangens en de geslachtsdelen en dat Allah heeft voorbestemd of men al dan niet zal toegeven aan deze verleidingen.

De tekst identificeert verschillende vormen van overspel:

  • Overspel van het oog: Het zondige kijken naar iets.
  • Overspel van de tong: Het uitspreken van verboden woorden.
  • Innerlijk Verlangen: Het verlangen en de hunkering naar overspel.
  • Fysieke Handeling: Met de geslachtsdelen die dit innerlijke verlangen omzetten in werkelijkheid.

De Hadith benadrukt een vorm van voorbeschikking, waarin Allah het onvermijdelijke deel van overspel voor de mens heeft vastgelegd, ongeacht of hij zich hiervan bewust is of niet. Dit impliceert dat er sprake is van determinisme in de islamitische leer, waarin Allah’s goddelijke wil het menselijk (zondig) handelen bepaalt.

Sahih Muslim

Muslim, Boek 33, Nummer 6421 meldt:

Abu Huraira meldde dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Waarlijk, Allah heeft de specifieke hoeveelheid overspel bepaald waaraan een persoon zal deelnemen, en die hij noodzakelijkerwijs zal begaan.”

Deze overlevering, overgebracht door Abu Huraira, presenteert de uitspraak van de profeet Mohammed, waarin wordt gesteld dat Allah de specifieke hoeveelheid overspel heeft vastgesteld die een persoon zal begaan en dat deze daad onvermijdelijk is.

Ṣaḥīḥ Muslim / Bron: Wikimedia Commons

Demonische bron

Dit roept enkele boeiende theologische vragen op. Bijvoorbeeld: kunnen we verantwoordelijk worden gehouden voor daden waarvan wordt gezegd dat ze onvermijdelijk zijn? Hoe zit het met individuele morele keuzes? Maar het gaat verder dan dat. Uit de Hadith wordt duidelijk dat het Allah is die bepaald heeft aan welke hoeveelheid overspel een persoon gaat deelnemen en in dat geval is het dus de god van de islam die mensen laat zondigen. Deze god heeft immers het script geschreven waar mensen niet onderuit kunnen. Allah is de ultieme schrijver van je levensscript, inclusief het aspect van overspel.

De Bijbel benadrukt echter dat God rechtvaardig, heilig en goed is en dat zonde niet afkomstig is van Zijn aard. God kan niet zondigen, Hij is perfect. De Bijbel stelt herhaaldelijk dat God heilig is (bijv. Leviticus 11:44, 1 Petrus 1:16). Heiligheid impliceert absolute zuiverheid en afstand van zonde. God Zelf kan dus niet aanzetten tot zonde of voorschrijven of vastleggen dat iemand gaat zondigen.

Jakobus 1:13-15 benadrukt dat God niemand verleidt tot zonde:

“Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt.”

In de Bijbel wordt de verleiding tot zonde vaak toegeschreven aan Satan of de duivel. Satan wordt beschouwd als de tegenstander van God en een verleider die probeert mensen af te leiden van het volgen van Gods geboden. Kortom, deze ‘Allah’ van de islam tapt, Bijbels gezien, uit een demonisch vaatje.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel over Allah, de god van de islam, die van te voren heeft bepaald hoeveel overspel je zal plegen. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.