Voddie Baucham: wie is hij en wat zijn zijn opvattingen?

Last Updated on 24 september 2023 by M.G. Sulman

Voddie Baucham is een echtgenoot, vader, predikant, auteur, professor, spreker op conferenties en kerkplanter. Hij heeft onder meer als predikant gewerkt in de Baptistenkerk van Grace Family in Spring, Texas (Verenigde Staten). Hij heeft ook gediend als adjunct-professor aan het College of Biblical Studies in Houston, Texas, en Union University in Jackson, Tennessee. Voddie maakt de Bijbel duidelijk voor gewone mensen en toont de relevantie van Gods woord voor het dagelijks leven. Hij doet dit echter zonder de centraliteit van Christus en het evangelie in gevaar te brengen. Degenen die hem horen prediken, worden zowel uitgedaagd als aangemoedigd.

Voddie Baucham
Voddie Baucham / Bron: Wikimedia Commons

Wie is Voddie Baucham?

Voddie T. Baucham (1969) is echtgenoot, vader, predikant, schrijver, professor, spreker op conferenties en kerkplanter. Hij was als predikant verbonden aan de Grace Family Baptist Church in Spring, Texas (Verenigde Staten). Hij was hoogleraar aan de Reformed Theological Seminary in Houston, Teaxs. Hij heeft ook ook gedoceerd aan The Southern Baptist Theological Seminary. Anno 2023 is hij decaan van het seminarie aan de African Christian University in Lusaka, Zambia.

Baucham is sinds 1989 getrouwd en met zijn vrouw hebben ze negen kinderen: Jasmijn, Trey (Voddie, III), Elia, Asher, Juda, Micha, Safya, Amos, en Simeon. Ze zijn voorstander van thuisonderwijs. Dit is is een vorm van onderwijs waarbij de ouders de verantwoordelijkheid nemen voor het onderwijs van hun kind of kinderen.

Benadering van de Bijbel

Helder Bijbels onderwijs

Baucham geeft helder Bijbels onderwijs waarbij hij de relevantie van Gods woord voor het leven van alledag duidelijk maak. Hij doet dat zonder de centrale plaats van Christus en het Evangelie uit het oog te verliezen. Degenen die hem horen prediken voelen zich zowel uitgedaagd als gestimuleerd.

Culturele apologetiek

Voddie houdt zich vooral bezig met Culturele Apologetiek; apologetiek werkt altijd binnen een specifieke culturele context. Of het nu gaat om klassieke apologetische kwesties als de onderbouwing van de historiciteit van de Bijbel, of de opstanding van Jezus Christus; of lesgeven over wat de Bijbel zegt over mannen en vrouwen, huwelijk en gezin, met zijn boodschap helpt hij de gewone mensen het belang om te denken en te leven vanuit Bijbelse grondslag, op elk gebied van het leven.

Opgegroeid in een seculier gezin

Zijn benadering van de Bijbel kan alleen begrepen worden vanuit zijn achtergrond en hoe hij tot geloof kwam. Hij is opgegroeid in een niet-christelijk, eenoudergezin. Hij maakte pas kennis met het Evangelie toen hij ging studeren. Zijn reis naar het geloof was zeer ongebruikelijke en vooral intellectueel van aard. Dus hij begrijpt wat het betekent om een ​​scepticus te zijn, en hij weet wat het is om trachten te achterhalen wat de christelijke manier van leven is zonder je daarbij te baseren op de tradities van mensen. Als gevolg daarvan, spreekt hij naar ‘buitenstaanders’ op een manier die maar voor weinig Bijbelleraren weggelegd is.

Quote van Voddie Baucham

Opvattingen van Voddie Bauchem

Thuisonderwijs

Over thuisonderwijs heeft Baucham het volgende geschreven:

“We cannot continue to send our children to Caesar for their education and be surprised when they come home as Romans.”

“We kunnen niet doorgaan met onze kinderen naar Caesar te sturen voor hun opleiding en verbaasd zijn als ze als Romeinen thuiskomen.”

En:

“The key is to understand that our children don’t belong to us—they belong to God. Our goal as parents must not be limited by our own vision. I am a finite, sinful, selfish man. Why would I want to plan out my children’s future when I can entrust them to the infinite, omnipotent, immutable, sovereign Lord of the universe? I don’t want to tell God what to do with my children—I want Him to tell me!”
(Bron: Voddie T. Baucham Jr., Family Driven Faith: Doing What It Takes to Raise Sons and Daughters Who Walk with God)

“Het gaat erom dat we begrijpen dat onze kinderen niet van ons zijn — ze behoren God toe. Ons doel als ouders moet niet beperkt worden door onze eigen visie. Ik ben een eindige, zondige, zelfzuchtige man. Waarom zou ik de toekomst van mijn kinderen willen plannen wanneer ik ze kan toevertrouwen aan de oneindige, almachtige, onveranderlijke, soevereine Heer van het universum? Ik wil God niet vertellen wat ik met mijn kinderen moet doen — ik wil dat Hij het mij vertelt!”

In de Verenigde Staten is thuisonderwijs wettelijk toegestaan.

“We cannot continue to send our children to Caesar for their education and be surprised when they come home as Romans.”

Basisveiligheid van kinderen

Over de (basis)veiligheid van kinderen schreef Voddie Baucham:

“The greatest source of security our children have in this world is a God-honoring, Christ-centered marriage between their parents.”
(Bron: Voddie T. Baucham Jr., Family Shepherds: Calling and Equipping Men to Lead Their Homes)

“De grootste bron van veiligheid die onze kinderen hebben in deze wereld is een God-erende, Christus-gecentreerde huwelijk tussen hun ouders.”

“De grootste bron van veiligheid die onze kinderen hebben in deze wereld is een God-erende, Christus-gecentreerde huwelijk tussen hun ouders.”

Huwelijk

Over het huwelijk zei Voddie Baucham:

“Another reason it’s wise for a man to view his marriage and not his job as foundational to his life is the biblical idea of union with his wife. We’re called to work, but we’re never called to be in union with our jobs. However, a man is most assuredly called to be in union with his wife.”
(Bron: Voddie T. Baucham Jr., Family Shepherds: Calling and Equipping Men to Lead Their Homes)

“Een andere reden dat het verstandig is voor een man om zijn huwelijk en niet zijn baan te beschouwen als basis voor zijn leven, is het Bijbelse idee van eenheid met zijn vrouw. We zijn geroepen om te werken, maar we zijn nooit geroepen om in vereniging te zijn met onze banen, maar een man is zeker geroepen om in vereniging te zijn met zijn vrouw. “

Ook legt hij de vinger op de zere plek:

“We do marriage according to Dr. Phil, raise our children according to Dr. Spock, govern our sex lives according to Dr. Ruth, and only run to Dr. Jesus when things have gotten so bad we can’t find another doctor to help us.”
(Bron: Voddie T. Baucham Jr., Family Driven Faith: Doing What It Takes To Raise Sons And Daughters Who Walk With God)

“We doen het huwelijk volgens Dr. Phil, voeden onze kinderen op volgens Dr. Spock, besturen ons seksleven volgens Dr. Ruth, en rennen alleen naar Dr. Jezus wanneer de zaken zo slecht zijn geworden dat we geen andere dokter kunnen vinden om ons te helpen.”

Filosofische bril

Over de filosofische bril waar veel mensen religieuze zaken mee beschouwen:

“Many in our culture have been conditioned to sift all religious discussions through the colander of religious relativism, tolerance, and philosophical pluralism.”
(Bron: Voddie T. Baucham Jr., The Ever-Loving Truth: Can Faith Thrive in a Post-Christian Culture?)

“Velen in onze cultuur zijn geconditioneerd om alle religieuze discussies te ziften door het vergiet van religieus relativisme, tolerantie en filosofisch pluralisme.”

Religieus relativisme is de opvatting dat elk geloof waar is voor degene die er in gelooft oftewel alle wegen leiden naar Rome. Bij filosofisch pluralisme neem je verschillende overtuigingen die met elkaar conflicteren als uitgangspunt.

“Velen in onze cultuur zijn geconditioneerd om alle religieuze discussies te ziften door het vergiet van religieus relativisme, tolerantie en filosofisch pluralisme.”

Contextualiseren van het Evangelie

Over het contextualiseren van het Evangelie:

“I understand that there are different expressions of Christianity in different cultures. Contextualization is essential for the growth and expansion of the church. But there is a difference between contextualization and compromise. Using goat’s milk for communion in a culture that has never heard of wine or grapes is contextualization; sacrificing the goat is compromise. Having a Saturday night service because we have run out of room in all four Sunday services is contextualization; having a Saturday night service to accommodate and/or appease people who are “too busy” on Sunday is compromise.”
(Bron: Voddie T. Baucham Jr., The Ever-Loving Truth: Can Faith Thrive in a Post-Christian Culture?)

“Ik begrijp dat er verschillende uitingen van het christendom zijn in verschillende culturen. Contextualisatie is essentieel voor de groei en uitbreiding van de kerk. Maar er is een verschil tussen contextualisatie en compromis. Het gebruik van geitenmelk voor het Heilig Avondmaal in een cultuur die nog nooit van wijn of druiven heeft gehoord, is contextualisering; het offeren van de geit is een compromis. Het hebben van een nachtdienst op zaterdag omdat we in alle vier de zondagsdiensten geen plaats meer hebben, is contextualisering; een zaterdagavonddienst hebben omdat mensen het ’te druk’ hebben op zondag is een compromis.”

Contextualisatie is een voortdurende zoektocht, waarin je voortdurend moet uitzoeken en bedenken welke manieren en vormen bij je doelgroep passen en aansluiten om het Evangelie te brengen.

De moderne kerk heeft van van Jezus een ‘sissy’ (‘watje’) gemaakt

Hiermee opent Baucham zijn preek ‘The Modern Church’s Sissified Jesus’:

“Our view of Jesus matters. Our Christology matters. It matters because it affects everything that we believe and do as Christians. And, in this culture in which we live, we have a view of Jesus that is more than slightly askew. We think of Jesus not as a very masculine character. For example, when you think about the pictures that we have of Jesus—and in full disclosure I have a problem with that, just in general, because of the Second Commandment—but the pictures that we do have of Jesus are pictures of a European metro-sexual, with the hair of a shampoo model, hands that have never seen a hard day’s work, and feet that have never walked a mile. That’s the visual image that we have of Jesus. This sissified, feminized, European, gorgeous picture. Isaiah said that we wouldn’t have been attracted to His form. But he’s gorgeous. Which also, by the way, says something about the way we really think about people. We equate righteousness with attractiveness. We apprise beauty above all and not even in the right sense of the word. But what we believe about Him theologically is closely aligned with what we perceive about Him visually, because we do think of Jesus as soft; we do think of Jesus as one who doesn’t confront people; we do think of Jesus as the God who comes along on the right side of the Bible to apologize for what the guy did on the left side. We see Him as a kinder gentler administration. And as a result of this, when we encounter people, our evangelism is affected by our view of Jesus. When the church writes songs, our worship is impacted by our view of Jesus. We sing like we’re singing to a beautiful European metro-sexual shampoo model with flawless hands and flawless feet. When we work through our theology, what’s the biggest reason, or the biggest problem that people have with the doctrine of election? It’s just not nice. And it’s one thing to have these opinions and ideas in isolation. It’s another to have these opinions and ideas in direct opposition to what we see in Scripture. That’s what’s problematic: that our Christology is completely askewed and as a result of that, all of the rest of our practical theology is worked out in a way that is demeaning to the Christ of Scripture.”

“Onze kijk op Jezus doet ertoe, onze Christologie doet ertoe. Het doet ertoe omdat het invloed heeft op alles wat we geloven en doen als christenen. En in deze cultuur waarin we leven, hebben we een visie op Jezus die meer dan een beetje scheef is. We denken van Jezus niet dat hij heel masculien is. Neem bijvoorbeeld de afbeeldingen die we van Jezus hebben — waar ik overigens een probleem mee heb, gewoon in het algemeen vanwege het Tweede Gebod — maar op de afbeeldingen die we wel van Jezus hebben staat hij afgebeeld als een Europese metro-seksueel, met het haar van een shampoomodel, handen die nog nooit een dag hard gewerkt hebben en voeten die nog nooit een kilometer hebben gelopen; dat is het visuele beeld dat we van Jezus hebben. Deze gesissificeerde, gefeminiseerde, Europese, prachtige afbeelding. Jesaja* zei dat zijn aanblik ons niet zou kunnen bekoren, maar op afbeeldingen is hij prachtig, wat trouwens ook iets zegt over de manier waarop we echt over mensen denken. We stellen gerechtigheid gelijk aan aantrekkelijkheid. We stellen schoonheid boven alles en zelfs niet in de juiste zin van het woord. Maar wat we op theologisch gebied over Hem geloven is nauw afgestemd op wat we visueel over Hem waarnemen, omdat we Jezus als zacht beschouwen; we zien Jezus wel als iemand die de mensen niet confronteert; we denken wel aan Jezus als de God die langs de rechterkant van de Bijbel komt om zich te verontschuldigen voor wat de man aan de linkerkant deed. We zien Hem als een vriendelijker figuur. En als gevolg hiervan, wanneer we mensen ontmoeten, wordt onze manier waarop we evangeliseren beïnvloed door onze kijk op Jezus. Wanneer de kerk liederen schrijft, wordt onze aanbidding beïnvloed door onze kijk op Jezus. We zingen zoals we zingen voor een prachtig Europees metro-seksueel shampoomodel met onberispelijke handen en onberispelijke voeten. Wanneer we door de theologie gaan, wat is de grootste reden of het grootste probleem dat mensen hebben met de leer van de verkiezing? Het is gewoon niet leuk. Om deze meningen en ideeën geïsoleerd te houden, is nog tot daaraantoe. Het is iets anders om meningen en ideeën te hebben die in directe tegenspraak zijn met wat we in de Schrift zien. Dat is wat problematisch is: dat onze christologie volledig scheef is en als gevolg daarvan wordt de rest van onze praktische theologie uitgewerkt op een manier die vernederend is voor de Christus van de Schrift.”

(*) Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. (Jesaja 53:2, NBG)

Deze woorden van Baucham doen denken aan het eenmalige glossy tijdschrift ‘Jezus!’ dat begin 2015 van de persen rolde. De redactie bestond voor de helft uit niet-gelovigen. Op de cover staat een Europese Jezus-figuur afgebeeld die geen uitgesproken genderidentiteit lijkt te hebben: hij heeft een vrouwelijk gezicht, met lang, glad gekamd haar en een kort getrimde baard. Verder heeft hij een gladde huidtextuur en egale teint, alsof hij iedere ochtend een dagcrème van Vichy op zijn wangen smeert. Precies het trieste clichébeeld van Jezus wat Baucham schetst. Eén van de makers van deze glossy is de theoloog Reinier Sonneveld. Hij zegt ergens in een interview: “Als je verder bladert in het blad, zul je merken dat we ons best doen om het cliché te ontkrachten, ook over zijn uiterlijk.” Maar als hij écht korte metten had willen maken met clichés, dan was de cover daar uitermate geschikt voor geweest door er een authentieke eerste-eeuwse Joodse man op af te beelden.

Waarom je kunt vertrouwen op de Bijbel

De preek ‘Waarom je de Bijbel kunt geloven’ (‘Why you can believe the Bible’) door Voddie Baucham gaat over de vraag waarom de Bijbel als waarheidsgetrouw en betrouwbaar gezien kan worden. Het antwoord ligt volgens hem in het feit dat de Bijbel een betrouwbare collectie van historische documenten is, geschreven door ooggetuigen tijdens het leven van andere ooggetuigen. Deze documenten rapporteren bovennatuurlijke gebeurtenissen die plaatsvonden in vervulling van specifieke profetieën en deze ooggetuigen claimen goddelijke in plaats van menselijke oorsprong te hebben. Het antwoord op de vraag waarom de Bijbel waar is, komt voort uit de Bijbel zelf, in 2 Petrus 1 vers 16-21:

Want toen ik jullie kwam vertellen van de kracht van onze Heer Jezus Christus en van zijn terugkomst, geloofde ik niet in een stel prachtige verzinsels. Maar ik heb zelf, met eigen ogen, zijn stralende hemelse macht en majesteit gezien.  God de Vader liet Zelf zien dat Jezus hemelse macht en eer bezat. Want Hij zei vanuit de hemel: “Dit is mijn Zoon, van wie Ik heel veel houd. Ik ben erg blij met Hem.” Ik heb zelf die stem dat horen zeggen vanuit de hemel, toen ik samen met Hem op de heilige berg was. En ik geloof ook stellig wat de profeten vroeger hebben geprofeteerd. Het is belangrijk dat jullie goed op hun woorden letten. Want ze zijn de waarheid. Hun woorden geven licht in jullie hart, net zoals een brandende lamp licht geeft op een donkere plaats. Het licht schijnt daar, totdat de dag aanbreekt en de morgenster in jullie hart opgaat. Denk erom dat profetieën er niet zómaar zijn. Profetieën zijn geen woorden die mensen zelf hebben bedacht. Maar doordat de Heilige Geest zijn woorden aan mensen gaf, hebben die mensen namens God gesproken.

Baucham gaat in op enkele verkeerde antwoorden op de vraag waarom de Bijbel waar is, zoals: ‘zo ben ik opgevoed’ of ‘het heeft mijn leven veranderd’. Hij legt uit dat het belangrijk is om te begrijpen waarop je de autoriteit van je antwoord baseert en waarom de Bijbel als bron van autoriteit gezien kan worden.

Tegen het argument dat de Bijbel niet gebruikt kan worden om de Bijbel te verdedigen omdat dit een cirkelredenatie is, zegt Baucham dat het doel niet is om de Bijbel te bewijzen, maar om de vraag te beantwoorden waarom hij ervoor kiest om de Bijbel te geloven. Hij gebruikt het Bijbelgedeelte uit 2 Petrus 1 om zijn antwoord stap voor stap uit te leggen en legt uit waarom de Bijbel een betrouwbare collectie van historische documenten is. Hij wijst erop dat de Bijbel is geschreven door meer dan 40 verschillende mensen uit verschillende lagen van de bevolking, gedurende meer dan 1500 jaar, en dat het samenkomt in een consistente eenheid over een verlossingsverhaal.

Lichamelijke gezondheid

Voddie Baucham onderging begin april 2021 een viervoudige bypassoperatie. Hierbij verwijderen artsen bloedvaten uit andere delen van het lichaam en hechten ze aan hartbloedvaten om geblokkeerde slagaders te omzeilen. Het is een veel voorkomende, maar gecompliceerde procedure met een zeer laag sterftecijfer (2% -3%).

Sinds een predikingstournee in februari 2021 vecht Baucham tegen hartfalen. Aanvankelijk zei hij dat hij de ziekte aanzag voor vermoeidheid door overwerk. Maar toen het erger werd, ontdekte hij dat zijn leven in gevaar was en stelde hij zich onder medische behandeling.

Een dag na de operatie bracht Baucham een ​​nieuw boek uit, ‘Fault Lines: The Social Justice Movement and Evangelicalism’s Looming Catastrophe’. Het boek bereikte in korte tijd de bestsellerstatus op Amazon.

Voddie Baucham: ‘Fault lines’

Geraadpleegde literatuur

  • Everipedia. Voddie Baucham. https://everipedia.org (ingezien op 8-12-2018)
  • NBG (Bijbelvertaling)
  • Voddie T. Baucham Jr., Family Driven Faith: Doing What It Takes to Raise Sons and Daughters Who Walk with God.
  • Voddie T. Baucham Jr., Family Shepherds: Calling and Equipping Men to Lead Their Homes.
  • Voddie T. Baucham Jr., The Ever-Loving Truth: Can Faith Thrive in a Post-Christian Culture?
  • Voddie T. Baucham Jr.: ‘The Modern Church’s Sissified Jesus’.

Reacties en ervaringen

Hieronder kun je reageren op dit artikel over Voddie Baucham. Wij stellen reacties zeer op prijs. Reacties worden niet automatisch (direct) gepubliceerd. Dit gebeurt nadat ze door de redactie gelezen zijn. Dit om ‘spam’ of anderszins ongewenste c.q. ongepaste reacties eruit te filteren. Daar kunnen soms enige uren overheen gaan.